Hotărârea nr. 397/2011

HOTĂRÂREA NR.397 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de Asociaţia “Dr.Carl Wolff”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.397

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de Asociația “Dr.Carl Wolff’

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr.72061/2011 întocmit de Direcția Fiscală Locală Sibiu, prin care se propune scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru Căminul - Spital “Dr. Cari Wolff’ și a Centrului Paleativ „Hospice”pentru imobilul situat în Sibiu str. Pedagogilor nr.3-5, datorat de Asociația “Dr. Cari Wolff’,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu art. 250, alin.l pct.19 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin.2 lit. b, alin.4 lit.c și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2012 în sumă de 21.683 lei, pentru imobilul Cămin - Spital “Dr. Cari Wolff’ și în sumă de 40.086 lei pentru Centrul Paleativ „Hospicc” situat administrativ în Sibiu, str. Pedagogilor nr.3-5, proprietatea Asociației “Dr. Cari Wolff’.

Art.2. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte Gârleanu Maria


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin