Hotărârea nr. 396/2011

HOTĂRÂREA NR.396 privind aprobarea scutirii Asociaţiei Femeilor din Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu str. Cugir nr. 8

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.396

privind aprobarea scutirii Asociației Femeilor din Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu str. Cugir nr. 8

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr. 72059/2011 întocmit de Direcția Fiscală Locală Sibiu, prin care se propune aprobarea scutirii Asociației Femeilor din Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pe anul 2012, pentru imobilul situat în Sibiu str. Cugir nr. 8,

Având în vedere faptul că imobilul menționat este destinat unei activități social umanitare,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art. 250, alin.l pct.19 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul art. 36 alin.2 lit. d, alin.4 lit.c și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2012, pentru imobilul situat administrativ în Sibiu str. Cugir nr.8, proprietatea Asociației Femeilor din Sibiu.

Art.2. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte

Gârleami MariaContrasețnnează


Sec

Nisto^