Hotărârea nr. 395/2011

HOTĂRÂREA NR.395 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.395

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr. 72057/2011, prin care Serviciul resurse umane propune aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, începând cu data de 01.12.2011,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu prevederile art.63-65 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.121-125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 3 lit. „b”, precum și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data dc 01.12.2011, urmare îndeplinirii condițiilor de vechime necesare promovării în grad profesional imediat superior și a promovării examenului organizat, se aprobă transformarea următoarelor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu:

 • a) la Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații de proprietari:

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-na Ilisei Codruța, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • b) la Serviciul resurse umane, pregătire profesională și secretariat:

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-na Luca Corina, se transformă în post dc consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • c) la Biroul autoritate tutelară:

 • - postul dc consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-na Bora Teodora, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • d) la Serviciul patrimoniu:

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-nul Pînzar Vasile, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • e) la Serviciul de promovare și dezvoltare în cultură și turism:

 • - postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de d-na Dădu Luminița, se transformă în post dc consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • f) la Serviciul gospodărire și protecția mediului:

 • - postul dc consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de d-na Ungureanu Fănica, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • g) la Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului:

 • - postul de referent, clasa III, gradul profesional principal, ocupat de d-na Tomescu Brândușa, se transformă în post de referent, clasa III, gradul profesional superior;

 • h) la Serviciul autorizare construcții:

 • - postul de referent, clasa III, gradul profesional asistent, ocupat de d-na Căprariu Carmen, se transformă în post de referent, clasa III, gradul profesional principal;

 • i) la Serviciul informatică:

 • - postul de referent, clasa III, gradul profesional asistent, ocupat de d-na Lukacs Teodora, se transformă în post dc referent, clasa III, gradul profesional principal;

 • j) -postul de consilier juridic debutant din cadrul Serviciului juridic se transformă în post de consilier juridic superior în cadrul aceluiași serviciu.

Art.2. începând cu data de 01.12.2011, se aprobă, în mod corespunzător, organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea acestei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr.2 ia HCL iii.-3~Î6 '2011


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

STAT DE FUNCȚII

valabil la data de 01.12.2011

Nr.

crt.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor________

Funcția contractuală

Treapta profesională____

jojnpnts jnpAiM

Nivelul de salarizare

înalt funcționar public

de conducere

de execuție/ nivel de salariz.

de conducere

de execuție

; 1

Klaus Werner lohannis

Primar

.....

1

2

Fodor Astrid Cora

Viceprimar

3

Popa Virgil

Viceprimar

4

Nistor Dorin

Secretar

gr.II

s

Compartiment audit

5

Roman Lucian

Auditor

I

superior

s

6

Vacant

Auditor

I

principal

s

7

Vacant

Auditor

I

principal

s

DIRECȚIA ADMINIST1

RAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

8

Vacant

Director executiv

gr.II

_

s

Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații de proprietari

9

Frați lă Nicolae

Șef serviciu

gr.II

_

S

Compartiment administrație locală, agricol

r io

Hanciu Doru

Consilier

I

superior

s

11

Slavu Nicoleta

Consilier

I

superior

s

12

Murar Adriana

Consilier

I

superior

s

13_

Vacant

Consilier

I

superior

s

14

Ilisei Codruța

Consilier

7

superior

s

1 15

Vacant

Consilier

i

superior

s

1 16

Vas iu Nicolae

Consilier

I

principal

s

uz

Leb Loredana

Consilier

i

principal

s

1 18

Voina Daniela

Consilier

i

principal

s

19

Vacant

Consilier

i

asistent

s

20

Săbău Daniela

Consilier

i

asistent

S

......1

1

21

Balhui Bianca (temp.)

Ins.spec.

I

s

i 22

Zaharia Mariana

Referent

IA

M

i 23 :

Goddert Ion

i

____________________________|

|

.....     1

j

1

■ !

Magaziner 1

-      1

-

i

I

24 1

Vacant

1

1

_____________________i

1

Arhivar

I

M |

Compartiment coordonare asociații de proprietari

25 i

Slavu Rodica

f

Consilier

I

superior

1

s

f

1

26 ;

Vacant

Consilier

I

asistent

s

i

.       „j,

27

Vacant

1

Consilier

I ■■ ■

debutant

s

28

Orza luliana

1

!

i Insp.spec

IA

s

S

erviciul juridic

29

lordănescu Claudia (temporar)

Șef serviciu

gr.H

s

i I

1 30

Oproiu Lia

Cons.jr.

I

superior

s

i 31

Alexandru Dana

i

Cons.jr.

I

superior

s

32

Luca Daniela (temp.)

Cons.jr.

1

superior

s

33

Vacant

Cons.jr.

I

superior

s

i

34

Vacant

Cons.jr.

I

principal

s

1 ■■

: 35

Grama Afrodita

Cons.jr.

I

superior

s

36

Vacant

Cons.jr.

I

principal

s

1 1

1 37

Vacant

Cons.jr.

I

asistent

s

38

Burchea Cristina

Cons.jr.

I

asistent

Si

1

1                                         I

39

Tău nean Anca

Cons.jr.

I

asistent

s

Serviciul resurse umane,

pregătire profesională și secretariat

1

40

Nistor Adrian

Șef serviciu

gr.II ”1

8

i

_________________________________________________1

41

Niță Laura

Consilier

I

superior

s

42

Luca Corina

Consilier

I

superior

s

43

Vacant

Consilier

I

principal

s

I 44

Rusu Teodora

Consilier

n

principal

s

L 45

Vacant

_

Consilier

i

principal

s

i 46

Manea Adina

Insp. spec.

I

s

47

Vacant

_

Insp. spec.

II

s

_

48

Mercea Laura

Insp..spec.

II

s

49

Restanță Anca

Insp..spec.

II

8

50

Dancu Cornelia

I

Insp..spec.

II

i s

n

51

: Schiau Ana

Insp..spec.

II

r s

52

i Chiriac lulia

_

Secr.-dact.

I

M

Birou autoritate tutelară

i

1 53

Părău Adela

1 Șef birou

gr.II

1

rs~

54

Bondulescu Călin

Consilier

i

superior

55

Vacant (temporar)

Consilier

i

superior

s

56

Diaconescu Roxana

Consilier

i

superior

s

r 57

Bora Teodora

: Consilier

i_L_____

superior

s

________________________________________________________________________i

i 58

Fântână Cristina

Consilier ;

I

principal

1

s

1

1

59

Faloba Marcela

1

______

Consilier

I

superior

S i

■ i

t

L

HRECTIA ECONOMICĂ

-----------------1---------------------------

60

Bândescu Viorica

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

Director executiv

gr.II

S

Serviciul buget-contabilitate

61

Pașcalău Diana

Șef serviciu

SL11____

s

!

I 62

Ban Liana

Consilier

I

superior

s

1

. 63

Urzică Codru ța

Consilier

I

superior

s

1

i 64

Tucă Mariana

Consilier

I

superior

s

1

65

Stănilă Mihaela

Consilier

I

superior

s

1

66

Covaliu Teodora

Consilier

I

superior

s

1 67

Băcilă Daniela

_

Consilier

I

superior

s

68

Vacant

Consilier

I

superior

s

I •

69

Aprodu Stela

Consilier

I

superior

s

Buhoi Elena

Consilier

I

superior

s

71

Fălămaș Marioara

Consilier

I

principal

s

1

72

Vacant

Consilier

I

principal

s

1 j

i 73

Vacant (temporar)

Consilier

I

asistent

s

74

Frățilă Ana

_

Consilier

I

principal

T”

75

Stănilă Luminița

1

Consilier

I

principal

s

Serviciul de autorizare ș

control

76

Drîmbărean Gabriela

Șef serviciu

goli

Compartiment autorizare activități comercial

e

77

Bănică Liviu

Consilier

I

superior

s

78

Flodorog Delia

Consilier

i

superior

s

1

79

Nan Daniela

Consilier

I

superior

S

80

Crețu Dana

Consilier

1

superior

s

---------- • -

Compartiment de autorizare pentru servicii c

e transport public local

j 81

Halmaghi Gheorghe

Consilier

d___

superior

s

1

Popa Dorin

Consilier

1

superior

s

; 83

Paștiu Mari a

Consilier

I

superior

S

84

Armenciu Adrian

Consilier

I

principal

I

s

s

Serviciul relații externe ș

protocol

' 85

Nicula Carmen

Șef serviciu

gr.n

s

! 86

Baciu Carmen

Consilier

I

superior

i_87

Halmaghi Ofelia

Consilier

I

superior

s

1

; 88

Minea Dragoș

Consilier

I

superior

s

1

■ 89

Vacant (temporar)

Consilier

I

asistent

R

1

90

Vacant (temporar)

Consilier

I

asistent

s

_

1

l91_]

Cîndea Ramona

Consilier

1

asistent

S

........ -1

92

Vacant

Insp.spec

II

S

.........

Serviciul de promovare și dezvoltare în cultură și turism

93

Matioc Stela

Șef serviciu

gr.II

s

<

Compartimentul promovare și dezvoltare în cultură și turism                                                                                                  i

94

Gligore Ionel

Consilier

1

principal

S

I

95

Vacant

Consilier

I

principal

S

96

Dădu Luminița

Consilier

I

principal

S

97

Vacant

Consilier

I

asistent

S

1^~~ ■ — —

98

i------------------------

Mihăilescu Ioana (temporar)

Insp.spec

I

s

1

i

99 _

DăncănețIoana

(temporar)

Insp.spec

II

s

Compartimentul Centru

de informare turistică

100

Vacant

Consilier

I

asistent

s

101

Petcu Anamaria

Referent

III

asistent

M

Insp.spec

I

s

102

Purece Cecilia

Insp.spec

I

s

103

Albu Alexandra (temporar)

Insp.spec

I

s

104

Vacant

Referent

II

SSD

105

1________________________________________

Andănuță Anda

(temporar)

_

Referent

I

M

Serviciul informatică

i 106

Bucura Adrian

_

Șef serviciu

grdl

s

Compartiment administrare infrastructură informatică

1 107

Răuțoiu Costel

Consilier

I

superior

s

| 108

Vacant

Consilier

I

principal

s

109

Voina Pavel

Consilier

I

principal

s

110

Vacant

Consilier

I

debutant

s

i

111

Vacant

Consilier

1

debutant

s

- -

112

Vacant

Consilier

I

debutant

S

113

Vacant

Referent

III

superior

M

Compartiment aplicații informatice

| 114

Burlacu Camelia

Consilier

I

superior

S

1 H5

Ilcuș Corina

Consilier

I

superior

S

116

Cernea Adrian

Consilier

I

superior

S

117

Lupșa Alin

Consilier

I

principal

S

i 118

Gherman Adela

Consilier

I

principal

s

Compartiment GIS

I 119

; loaneșiu Mirela

Consilier

I

superior

s

L 120

| Ciovică Nicolae

1

Consilier

I

superior

s

| 121

Ignat Ini ia

Consilier

I

superior

8

i

122

Moldovan Daniela

Consilier

I

principal

S

j 123

Vacant

_

Consilier

I

debutant

S

L i

Compartiment internet/intranet, document digital

124

Vacant

Consilier

I______

superior

s

125

Răduț Daniel

Consilier

I

principal

s

126

Vacant

Consilier

1

asistent

s

127

Lukacs Teodora

Referent

III

principal

M

128

Burchea Radu

Referent

III

asistent

M

Serviciul patrimoniu

129

Vacant

Șef serviciu

gr.II

S

1

130

Popescu Mariana

Consilier

I

superior

s

131

Ordean Liliana

Consilier

I

superior

s

1

132

Vacant (temporar)

Consilier

I

superior

s

i

133

Oprea Manuela

Consilier

I

superior

rs-

i

134

Moldovan Dumitru

_

Consilier

I

superior

s

135

Boboc Mircea

Consilier

I

superior

s

136

Pînzar Vas i le

Consilier

I

superior

ș

137

Florian Liliana

Consilier

I

principal

s

138

Vacant

Consilier

I

asistent

s

I

1

139

Giura Mircea

Referent

HI

superior

M

i

140

Vacant

Referent

III

superior

M

I

_____________________________________i

Serviciul administrativ

141

i

Horvath Marius

Șef serviciu

S

gr.H

142

Vlad Elena

Insp.spec

II

S

143

Rus Elena

Referent

IA

M

!

144

Lugojan Mircea

Administr

I

M

145

Hadăr Dumitru (temp.)

Administr

1

M

146

Frunză Mariana

Op.maș.mult.

I

M

147

Rădulescu Gabriela

Muncit.calif.

III

148

Popa Luminița

Muncit.calif.

IV

149

Aronescu Bogdan

Șofer

I

150

Presecan Liviu

Șofer

M

j

151

Deneșloan

Șofer

I

152

Vacant (temporar)

Muncit calif.

I

_

153

Vacant

Muncit.calif.

II

_

154

Vacant

Muncit.calif.

II

i

i DIRECȚIA TEHNICĂ

I 155

Bica Cristina

Director exec.

gr.II

s i

i

!

serviciul investiții

156

Vacant

; Sef serviciu

gr-Il

S

Compartiment investiții

157

Olariu Maria

Consilier

I

superior

s

' 158

Crișan losif

Consilier

I

superior

S

I 1

159

Vacant

_

Consilier

I

superior

s '

160

Vacant

Consilier

I

superior

S

---------------------------------------------------1

161

Sîrbu Codruța

Consilier

I

superior

s

162

Bugle Cristian

Consilier

I

principal

S 1

Compartiment achiziții publice

1 163

Fleacă Aurel

Consilier

1

principal

s

j 164

Dancu Monica

Consilier

I

principal

s

1

1 165

)---------------------------------------

Vacant

Consilier

I

debutant

s

1_______________________________________

Serviciul tehnic și management energetic

i 166

Ciuclea Gheorghe

Șef serviciu

gr-H

S

Compartiment tehnic

j 167

Ghețe Georgeta

_

Consilier

I      : superior

s

i 168

Mate Ana

Consilier

I

superior

s

169

Drăgan Gheorghe

Consilier

I

superior

8

i 170

Oiței Aurel

Consilier

I

superior

s

LIZE

Lazăr Mircea

Referent

JII

superior

M

Compartiment management energetic

172

Vacant

Consilier

I

asistent

s

173

Vacant

Consilier

I

debutant

s

Serviciul gospodărire și protecția mediului

j 174 j

Baba Felicia (temporar)

Șef serviciu

gr.II

s !

1

Compartiment gospodărire și protecția mediului

| 175

Vacant (temporar)

Consilier

I

superior

s

176

Vacant (temporar)

Consilier

I

superior

s

! 177

Ungureanu Fănica

Consilier

I

superior

s

178

Băgălin Liliana

Consilier

JL_

superior

s

1

179

Trif loan

Ref.spec.

îi

superior

SSD

_

180

Vacant

Referent

în

superior

M

I

Compartiment reparații străzi

; 181

Orțan loan

Consilier

i

superior

S

i 182

Cîndea Cornel

Consilier

i

superior

S

1 183

; Jakab Nicolae

Consilier

i

superior

S

!

' 184

i Brăilă Gheorghe

Ref.spec.

n

superior

SSD

Unitate municipală pent

ru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice

1 185

Vacant

_

Consilier j

I

principal

1

1

s

---------------------------1

i

186

Vacant

Consilier 1

i i

asistent

„ J

s

t

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

187 ț

UrdcaIoana

Arhitect șef 1

gr-H 1

1

S 1

!

______________________L

Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

188

Vacant

Șef serviciu

gr.II

s

i

189

Bîja Mariana

Consilier

I

principal

s

| 190

Scutea Simona

Consilier

I

principal

s

Ț”

| 191

Kirr Cristina

Consilier

I

asistent

s

1

192

Vacant (temporar)

Consilier

I

asistent

s

193

Vacant

Consilier

I

asistent

s

J

194

Vacant

Consilier

I

debutant

S

195

Raliu Rodica

Referent

III

superior

M

1

1 196

Părău Sorina

Referent

III

superior

M

197

Tomescu Brândușa

Referent

ni___

superior

M

198

Moldovan Dan

_

Referent

IA

M

1

serviciul autorizare construcții

_

’ 199

Veseli Bogdan Paul

Șef serviciu

gr.Il

s

1

____________________________________1

200

Vintilă Daniela

Consilier

i

superior

8

201

Teodorescu Marius

Consilier

i

principal

S

1

202

Mocanii Cornel iu

Consilier

i

principal

s

203

Vacant

Consilier

i

debutant

s

____________________________________i

204

Vacant

Consilier

i

debutant

s

|

205

Vacant

Ref.spec.

ii

superior

SSD

206

Vacant

Referent

m

superior

M

-

207

Pînzar Maria

Referent

III

superior

M

J

208

Dragoman Livia

Referent

III

superior

M

>

209

Vacant

Referent

III

superior

M

210

Vacant

Referent

III

superior

M

r

211

Vacant

Referent

III

superior

M

1

212

Căprarii! Carmen

Referent

III

principal

M

213

Vodă Georgeta

Referent

111

asistent

M

1___________________________________________________________________________________________________________________

n

Compartiment urmărire și planificare oraș istoric, monumente

214

Jitianu Ramona

Consilier

I

superior

S

il

215

Vacant

. Consilier

I

asistent

S

1

1

216

Vacant

■ Consilier

I

debutant

s

i

i

__i

Cabinet al primarului

217

Vacant

i

i

1

Insp.spec

IA

■ s

1

218

Vacant

i

Insp.spec

I

■ s

Vacant

1

.. . _

Insp.spec

11 1

S I

l

i 220

Vacant

Insp.spec

II 1

S 1

Serviciul de presă și comunicare

221

Vacant

Șef serviciu

gr.II

s

222

Vacant

Consilier

I

principal

s

1

1

223

Vacant

Consilier

I

principal

s

------------------------J

224

Presecan Nadia

_

Consilier

I

asistent

s

225

Deac Bianca

Consilier

I

asistent

s

-------------------------------------------------1

226

Gligore Mire la

Consilier

I

-------------:-------------------------------

asistent

s

-------------------------------------------------1

: 227

Stoicescu Diana

Consilier

I

asistent

s

j 228

Bălțat Daniel

Referent

IA

M

Centrul de informații pentru cetățeni

229

Spătari Georgeta

Șef serviciu

gr.H

s

230

Vigdorovici Popa

Consilier

I

superior

s

1 1

231

Vacant

Consilier

I

principal

s

i 232

Vacant

Consilier

I

principal

S

■ 233

Brote Carmen

Consilier

I

principal

S

1 234

Curcă Brândușa

Consilier

I

superior

s

: 235

Brătilescu Antoaneta

Consilier

I

superior

s

ț

236

Mănăstirean Silvia

Referent

III

superior

M

--------------------------------------1

1

237

Vasiu Eugenia

__

Referent

Ț"

M

3irou Unitate de implementare a programelor de finanțare

238

Vacant

Sef birou

gr-II

s

239

Florca Livia

Consilier

I

superior

s

240

LecaIoana

Consilier

I

asistent

s

k 1

241

Stănese Tatiana

Consilier

I

principal

s

1

: 242

Vacant

Consilier

I

asistent

s

1

243

Vacant

_

_

Consilier

I

debutant

s

1

Serviciul pentru situații de urgență

244

Avram Sorin

Șef serviciu

gr-n

S

1

i

Compartiment securitate și sănătate în muncă și mobilizare

245

Stoianovici Marian

Consilier

I

superior

s

246

Vacant

Consilier

I

principal

s

I.

| 247

Goșa Dumitru

Șofer

I

fi

248

Vacant

Muncit.calif.

III

i

Compartiment gestionare situații de urgență

249

Vacant

Consilier

I

principal

s

<

250

Gligore Cosmin

Referent

III

asistent

M

| 251

| Cinezan loan

Șef form.pomp

I 252

PleșaComan

Pompier

i

253

Brîndușel Nicolae

Pompier

254

Muntean Vasile

Pompier

255

Băroiu Dumitru

Pompier

256

Vacant

Pompier

Birou pentru proiecte cu finanțare internațională

257

Troanță Alexandra (temporar)

Șef birou

S

gr.n

258

Săvuță Adina

Consilier

IA

S

259

Scarlat Maria (temporar)

Consilier

IA

S

260

Vacant    x)

Consilier

IA

S

261

Vacant    x)

Consilier

IA

S

262

Vacant    x)

Consilier

IA

S

263

Chiș Carmen

Consilier

I

principal

S

x) posturile de consilier gr.IA de ia Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională pe perioada implementării proiectului aflat în derulare (3 posturi)

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

263

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

206

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

51

NR. TOTAL FUNCȚII DEMNITATE PUBLICĂ

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

24

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

182

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

2

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

49

NR.TOTAL FUNCȚII PE PERIOADA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR

(3)

PREȘEDINTE

Gârleanu Maria


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Nistor Dorin Ilie