Hotărârea nr. 394/2011

HOTĂRÂREA NR. 394 privind desemnarea d-lui Klaus Werner Iohannis, primar al Municipiului Sibiu, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale d-lui Dorin Ilie Nistor, secretar al Municipiului Sibiu (Consultați și HCL NR. 29/2015)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR, 394

privind desemnarea d-lui Klaus Wcrner lohannis, primar al Municipiului Sibiu, ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale d-lui Dorin Ilie Nistor, secretar al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr.72056/2011, prin care Serviciul resurse umane propune desemnarea d-nului Klaus Werner lohannis, primar al Municipiului Sibiu, ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale d-lui Dorin Ilie Nistor, secretar al Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.107 alin.l lit.”e” din H.G.nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se desemnează dl Klaus Werner lohannis, primar al Municipiului Sibiu, ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale d-lui Dorin Ilie Nistor, secretar al Municipiului Sibiu.

Art. 2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea acestei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte

Gârleanu MariaContrasemnează Sec/etâr-''

Nistor Dorin