Hotărârea nr. 393/2011

HOTĂRÂREA NR.393 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Asistenţă Socială

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.393

privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Asistență Socială

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 24.11.2011,

Analizând raportul nr. 72055/2011 prin care Serviciul Public de Asistență Socială propune modificarea statului de funcții propriu ca urmare a promovării personalului serviciului,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 lit.a din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, ale art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. a, alin. 3 lit. b și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.12.2011 se aprobă transformarea postului de inspector de specialitate gr.ll din cadrul Biroului Protecția Copilului, ocupat de dl. Bratu Corneliu Adrian, în post de inspector de specialitate gr.I în cadrul aceluiași birou.

Art.2. Se aprobă statul dc funcții la Serviciul Public dc Asistență Socială conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte

Gârleanu Maria

ContrasemneazăSemrmr

Nistdr Dorin

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. SIBIU

Anexa la H.C.L............./................

STAT DE FUNCȚII

Serviciul Public de Asistență Socială valabil la data de 01.12.2011

Nr. crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

NR. POSTURI

NR. POSTURI VACANTE

1.

Director, grad II

S

1

-

2.

Director adjunct, grad II

S

1

-

3.

Inspector de specialitate grad I (audit)

S

1

1

4.

Consilier juridic grad I

S

1

1

SERVICI

JL ASISTENȚA SOCIALA

5.

Șef serviciu, grad II

_ s _

1

BIROUL VENIT MINIM GARANTAT

6.

Șef birou, grad li

S

1

-

7.

Inspector de specialitate grad I

S

3

-

8.

Inspector de specialitate grad II

s

2

-

9.

Inspector tr.lll*

M

15

15

BIROUL ALOCAȚII FAMILIALE

10.

Șef birou, grad II

S

1

-

11.

Inspector de specialitate grad I

s

2

-

12.

Inspector de specialitate grad II

s

2

2

13

Inspector tr.lA

M

1

-

14.

Referent tr. IA

M

1

-

BIROUL PROTECȚIE SPECIALĂ

15.

Șef birou, grad II

S

1

-

16.

Inspector de specialitate grad I

s

4

-

17.

Inspector de specialitate grad II

s

4

1

18.

Inspector grad I

SSD

1

-

19.

Asistent personal

M/G

230

42

BIROUL PROTECȚIA COPILULUI

20.

Șef birou, grad II

S

1

-

21.

Inspector de specialitate grad I

s

2

-

22.

Inspector de specialitate grad II

s

5

1

23.

Inspector de specialitate grad I l/psiholog practicant

s

1

1

BIROUL SALARIZARE, FINANCIAR-CONTABIL

24.

Inspector de specialitate grad I

s

1

-

25.

Inspector de specialitate grad II

s

1

1

26.

Inspector tr, IA

M

3

-

BIROUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV

27.

Șef birou, grad II

S

1

-

28.

Inspector de specialitate gr.l A

S

1

-

29.

Inspector de specialitate grad I

S

1

-

30.

Inspector de specialitate grad II

S

1

-

31.

Inspector tr.lA

M

1

1

32.

Referent tr.lA

M

2

1

33.

Muncitor calificat tr.l (șofer)

M

1

-

BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

34.

Șef birou, grad II

PL

1

1

35.

Asistent medical principal

PL

4

2

36.

Asistent medical

PL

1

-

37.

Mediator sanitar principal

M

2

1

38.

Mediator sanitar debutant

M

1

1

CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ LA DOMICILIU

39.

Șef serviciu, grad II

S

1

1

40.

Medic specialist

S

1

1

41.

Medic

s

1

-

42.

Psiholog practicant

S

1

1

43.

Kinetoterapeut

s

1

1

44.

Asistent social principal

PL

1

-

45.

îngrijitor la domiciliu

G/M

10

6

46.

Muncitor calificat tr.l (șofer)

M

1

-

CENTRUL DE ZI “CALEIDOSCOP”

47.

Șef serviciu, grad II

S

1

-

48.

Psiholog practicant

S

1

-

49.

Logoped principal

S

1

-

50.

Kinetoterapeut principal

s

1

-

51.

Asistent social practicant

s

1

1

52.

Pedagog de recuperare principal

PL

4

-

53

Muncitor calificat tr.l (șofer)

M

1

1

TOTAL

331

84

Notă: * Posturile prevăzute la poziția nr.9 se vor ocupa prin concurs, pe perioadă determinată, în funcție de volumul cererilor depuse în perioada de acordare a ajutorului social pentru încălzirea locuinței, precum și pentru alte activități cu caracter temporar.

PREȘEDINTE,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Dorir/lli® Nistor