Hotărârea nr. 391/2011

HOTĂRÂREA NR.391 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat începând cu data de 01.12.2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.391

privind aprobarea statului de funcții la Serviciul Public de administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat începând cu data de 01.12.2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr.72054/2011 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune aprobarea noului stat de funcții,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 26 alin. 2 și 3 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, corroborate cu prevederile art. 41 alin 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri                                                                           publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. a, alin. 3 lit. b și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data dc 01.12.2011, urmare îndeplinirii condițiilor de vechime necesare promovării în grad profesional imediat superior și a promovării examenului organizat, sc aprobă transformarea următoarelor posturi din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat: La Biroul Audit:

  • -  Postul de auditor public gr. T ocupat de D-l Bulea Flavius , sc transformă în post de auditor public gr. IA

Postul de auditor public gr. I ocupat de D-na Demian Gabriela, sc transformă în post de auditor public gr. IA

La Biroul Financiar Contabil:

  • -   Postul dc inspector de specialitate gr. II, ocupat de D-na Negrea Laura Maria, se transformă în post de inspector de specialitate gr. I

Postul de referent gr. I, ocupat de D-na Cotârlea Aurelia, se transformă în post de referent gr. IA

Postul de referent gr. I, ocupat de D-na Veștemean Daniela, se transformă în post dc referent gr. IA

La Biroul Tehnic:

  • -  Postul dc inspector de specialitate gr. I, ocupat de D-na Ancăș Nicoleta Maria, sc transformă în post de inspector de specialitate gr. IA

  • -   Postul de inspector de specialitate gr. II , ocupat de D-na Chisăliță Viorica, sc transformă în post de inspector de specialitate gr. I

Art.2. începând cu data de 01.12.2011, se aprobă, în mod corespunzător, statul de funcții al Serviciului Public de Administrare a Unităților dc învățământ Preuniversitar de Stat, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data dc 24.11.2011

Președinte

Gârleanu MariaJudețul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr ta H-cl- Ml


STAT DE FUNCȚII

AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SIBIU

01 decembrie 2011Nr.

Crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI

>

Grad/ treapta

Nivel studii

Nr. posturi aprobate

1.

DIRECTOR

II

S

1

2.

DIRECTOR ADJUNCT

II

S

1

BIROU FINANCIAR-CONTABIL

3.

Șef birou

II

S

1

4.

Inspector de specialitate

IA

S

1

5.

Inspector de specialitate

I

s

1

6.

Referent

IA

M

2

Total

5

COMPARTIMENT JURIDIC

7.

Consilier juridic

II

S

2

Total

2

BIROU DE AUDIT PUBLIC INTERN

8.

Șef birou

11

S

1

9.

Auditor

IA

s

3

Total

4

BIROU TEHNIC-ACHIZIȚII

10.

Șef birou

11

s

1

11.

Inspector de specialitate

IA

s

1

12.

Inspector de specialitate

I

s

2

13.

Inspector de specialitate

II

s

1

Total

5

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

14.

Secretar-dactilograf

I

M

1

Total

1

COMPARTIMENT      ASISTENTA

MEDICALA

15.

Medic primar

S

5

16.

Medic specialist

s

13

17.

Medic

s

13

18.

Asistent medical

s

1

19.

Asistent medical principal

SSD

2

20.

Asistent medical

SSD

2

21.

Asistent medical principal

PL

37

22.

Asistent medical

PL

8

23.

Sora medicala principala

M

3

Total

84

.TOTAL POSTURI

103

Președinte

Gârleanu Maria

ContraseAineazâ

Se/rerar NistopȚ^irin