Hotărârea nr. 39/2011

HOTĂRÂREA NR.39 privind externalizarea activităţii de agrement pe lacul nr.1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu prin concesionarea luciului de apă, a debarcaderului şi a unui număr de 22 ambarcaţiuni

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.39

privind externalizarea activității de agrement pe lacul nr.l din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu prin concesionarea luciului de apă, a debarcaderului și a unui număr de 22 ambarcațiuni

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3885/2011, prin care Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu propune externalizarea activității dc agrement pe lacul nr.l din incinta Grădinii Zoologice prin concesionarea luciului de apă, a debarcaderului și a unui număr de 22 ambarcațiuni ( 12 bărci cu vâslele aferente și 10 hidrobiciclete),

Văzând raportul Comisiei de comerț și servicii publice,

în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 54/2006 aprobată prin Legea nr. 22/2007,

în temeiul prevederilor ari. 36 alin.2 lit.c și d și ale ari. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă externalizarea activității de agrement pe lacul nr. 1 din incinta Grădinii Zoologice prin organizarea unei noi proceduri de concesionare, pe o perioadă de 5 ani, a luciului dc apă în suprafață de 4,4 ha, a debarcaderului, a celor 22 de ambarcațiuni, dintre care 12 bărci cu vâslele aferente și 10 hidrobiciclete, precum și a casei de bilete.

Art.2. Se aprobă studiul dc oportunitate și caietul de sarcini privind concesionarea bunurilor menționate la art.l, conform anexelor nr.l și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă redevența minimă anuală în valoare de 72.595 lei, ce a constituit prețul de pornire a concesiunii în sezonul 2010, la care se va adăuga coeficientul de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pe anul 2010.

Art.4.Directorul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

A

Președinte

Hans Klein

l'C C     Li 1


Contrasemnează Secretar

Dorin N ist or

.Județul Sibiu

Consiliul T ocai a! Municipiului Sibiu


.Anexa nr. la HCL nr. Șj[/2()11


S T U D I li D E OP O R T U N 1 T A T E

privind cxtcrnalizarea activității de agrement Ia Iacul nr. 1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu prin continuarea concesionării, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr.54/2006, aprobată prin Legea nr.22/2007

L DESCRIEREA BUNURILOR CARE URMEAZĂ A FI CONCESIONATE

Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr.354/2004, în calitate de instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local, urmează ca, în temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, precum și al Normelor 'Metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 168/2007, să procedeze la continuarea concesionării unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, pe care le administrează, în vederea exploatării lor de către o persoană fizică sau juridică română sau străină, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Bunurile care fac obiectul concesionării sunt următoarele:

-luciul de apă al lacului nr.l( de agrement ) în suprafață de 4,4 ha și debarcaderul amenajat,

-parcul de 22 de ambarcațiuni format dintr-un număr de 12 bărci, cu vâslele aferente, precum și 10 hidrobiciclete,

-debarcaderul,

-casa de bilete.

Prin contractul dc concesiune ce se va încheia cu persoana desemnată câștigătoare, consecutiv aplicării procedurii dc licitație sau, după caz, negociere directă, se vor transmite dreptul și obligația de exploatare a acestor bunuri pe riscul și răspunderea concesionarului, astfel cum este prevăzut în definiția contractului de concesiune dată prin art. 1 alin.2) din Ordonata de Urgență.

Bunurile destinate concesionării sunt în stare normală de funcționare.

Bărcile au fost reparate și revopsite în fiecare an , la începutul sezonului de agrement, iar parcul de 10 hidrobiclete a fost reînnoit, 6 dintre ele fiind achiziționate în anii 2008-2009. In extrasezon, ambarcațiunile au fost scoase din lac și depozitate intr-o zonă special amenajată.

 • 2. MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ REALIZAREA CONCESIUNII

Principalul motiv menit să justifice declanșarea procedurii de reluare a concesionării acestor bunuri e referă la următoarele aspecte:

Actuala criza econornico-financiară a determinat instituirea, începând cu 1.04.2009, a unor masuri speciale având ca ținta diminuarea cheltuielilor publice și, prin efect, reducerea deficitului bugetar. Astfel, prin OUG nr.34/2006, printre alte restricții, au fost suspendate, sine die, angajările de personal în sectorul bugetar, cu excepția situației in care, într-o instituție publică, devenind vacante un număr de 7 posturi, poate fi ocupat 1 post (15%). Aceste restricții sunt valabile și în anul 2011.

La nivelul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, începând cu data de 1.04.2009, numărul angajaților s-a diminuat, din diferite motive (demisii, pensionări), cu 6 saiariați. Dintre cele 6 persoane care au părăsit instituția de la intrarea în vigoare a OUG nr.34/2009, 5 persoane făceau parte din personalul operativ (muncitori calificați). în prezent, personalul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu se compune dintr-un număr de 18 saiariați, din care 13 muncitori operativi. Având în vedere că activitatea de închiriere a ambarcațiunilor necesită afectarea permanentă, timp de 8 luni pe an (1,04-30.11) a minimum 3 persoane, dacă se ia în calcul și un salvator acvatic, care va trebui să fie angajat (ceea ce nu este posibil) pentru a se îndeplini obligația instituită de Norma Metodologică referitoare la serviciile publice de salvare acvatică, aprobată prin HG nr. 1136/2007, alunei apare evident că, instituția nu poate face față și activității de agrement. în plus, experiența concesionării acestui sector pe durata sezonului 2010, a scos în evidență rezultate financiare bune (o redevență în valoare de 86.053 lei încasată integral în timp de 7 luni), dar și faptul că a fost o activitate benefică pentru vizitatori, neexistând incidente sau disfunctionalități pe toată durata sezonului.

Aceste constatări ne conduc la concluzia că o concesionare pe termen mai lung nu poate fi decât benefică, pentru ambele părți ale concesiunii.

In noile condiții, activitatea de bază a instituției, respectiv aceea de îngrijire și supraveghere a animalelor, de observare și corectare a comportamentului vizitatorilor și de întreținere a curățeniei in incinta Grădinii Zoologice, se va putea desfășura în condiții bune, 'ținând cont de dispozițiile art.10 din Legea nr. 191/2002 a grădinilor zoologice și acvariilor publice, potrivit cărora administratorii sunt obligați să asigure, între altele, adăpostirea și creșterea animalelor și păsărilor din colecție, precum și prevenirea evadării acestora, ceea ce presupune existența unui personal calificat, stabil și degrevat de alte sarcini și permanent afectat acestor acțiuni specifice, măsura externalizării, prin concesionare, a agrementului, vine în sprijinul îmbunătățirii administrării Grădinii Zoologice. De asemenea, se pot realiza venituri la bugetul local, cu cheltuiele aproape inexistente.

Din această perspectivă, economică și legală, concesionarea, în continuare, a activității de agrement, apare cu atât mai necesară și oportună, cu cât scopul fundamental al Grădinii Zoologice, astfel cum rezultă din reglementările europene și naționale în vigoare, trebuie să rămână acela de a-și aduce o contribuție importantă la protejarea faunei sălbatice și a biodiversității.

 • 3. NIVELUL MINIM AL REDEVENȚEI

Redevență minimă anuală este de 72595 lei, conform aprobării date prin HCL nr.45/2010, la care se va adăugă inflația pe anul 2010, prin aplicarea coeficientului comunicat oficial de către Institutul Național de Statistică.

 • 4. PROCEDURA UTILIZATĂ

Conform dispozițiilor art.14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.54/2006, atribuirea contractului de concesiune se face prin licitație sau negociere directă. La alternativa atribuirii prin negociere directă se poate recurge numai în caz de eșuare consecutivă a două licitații.

în art.15 din Ordonanța de Urgentă se precizează că, pentru atribuirea contractului de concesiune, „regula este licitația’’.

 • 5. DURATA CONCESIUNII

în condițiile descrise în studiul de oportunitate și plecând de la prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/2006, durata concesiunii va fi de 5 ani calculați de la data semnării contractului.

 • 6.TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU REALIZAREA PROCEDURII' DE CONCESIONARE

Potrivit prevederilor OUG nr.54/2006, realizarea efectivă a procedurii de concesionare, începând cu publicarea anunțului de licitație și până la încheierea contractului de concesiune, poate necesita o perioadă minimă de aproximativ 30 zile, în situația în care, prima licitație se desfășoară cu succes sau de maximum 70 zile, în cazul în care, ratându-se și a doua licitație, se aplică procedura alternativă a negocierii directe.

Menționăm că, din punct de vedere al reglementărilor actuale de mediu, iacul nr.l do agrement din incinta Grădinii zoologice nu face parte dintr-o arie protejată și, prin urmare, .studiul de oportunitate nu necesită avizul organului teritorial de mediu.


Contrasem nează Secretar Nistor Dorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CAIET D E S A R C I N I

pentru concesionarea unor bunuri aflate in administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu

 • 1. - INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL, CONCESIUNII

Obiectul concesiunii îl reprezintă:

-luciul de apă al lacului nr.l ( de agrement ) din incinta Grădinii Zoologice. în suprafață de 4,4 ha,

-22 de ambarcațiuni, dintre care 12 bărci și 10 hidrobiciclete, toate aflate în stare bună de .funcționare,

-debarcaderul,

-casa de bilete.

Bunurile sunt, destinate exploatării în scop de agrement, pentru vizitatorii Grădinii Zoologice.

Condițiile de exploatare a obiectului concesiunii sunt cele impuse prin prezentul caiet de sarcini, prin contractul de concesiune și prin reglementările legale în vigoare.

Obiectivul exploatării este unul de ordin economic, respectiv se referă la externalizarea activității de agrement, în condițiile actuale de deficit de personal la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu

 • 2. - CONDIȚIILE GENERALE ALE CONCESIUNII

în cadrul derulării concesiunii, contractantul concesionar utilizează, în scop propriu, bunurile aparținând concedentului, denumite bunuri de retur, care se restituie acestuia, la sfârșitul concesiunii, în starea în care au fost preluate. De asemenea, concesionarul folosește și bunuri din patrimoniul său, asupra cărora va rămâne, permanent, proprietar.

Pentru buna desfășurare a concesiunii,.contractantul concesionar este obligat:

 • -  să protejeze mediul ambiant, conform legislației în vigoare,

 • -  sa asigure exploatarea bunurilor concesionate în regim de continuitate și permanență,

 • -  să nu subconcesioneze și/ sau să nu închirieze bunurile concesionate,

 • -  să respecte normele de protecție a muncii,

2. 1- CONDIȚII SPECIALE DE EXPLOATARE IMPUSE DE NATURA

BUNIRJLOR CONCESIONATE

Contractantul concesionar este obligat:

 • - să nu utilizeze lacul pentru pescuit sau pentru înot, ci numai în scop de agrement cu ambarcațiunile, pentru vizitatorii Grădinii Zoologice,

 • - să nu amenajeze un alt debarcader, urmând ca exploatarea să se realizeze exclusiv din punctul existent,

 • - să nu folosească altă intrare decât cea a vizitatorilor,

-să chituiască și să rcvopsească ambarcațiunile, pe cheltuiala sa, la începutul sezonului,

 • -  să mențină, tot timpul, ambarcațiunile. în stare de flotabilitate, iar dacă o ambarcațiune, prin deteriorare sau distrugere devine inutilizabilă, datorită defecțiunilor apărute, fie să o repare, readucând-o în stare de funcționare în siguranță, fie să o înlocuiască, pe cheltuiala sa. Dacă nu repară corespunzător sau nu înlocuiește ambarcațiunea, suportând costurile aferente, ceea ce ar avea ca efect reducerea numărului de ambarcațiuni exploatabile, concesionarul nu are posibilitatea să ceara diminuarea redevenței, care rămâne aceeași pe toată durata concesiunii,

 • -  să nu îmbarce, sub nici un motiv, persoane în ambarcațiuni care prezintă defecte ce pot pune în pericol viața sau siguranța acestora,

 • -  să nu depășească sarcina Ia îmbarcare, respectiv de 4 persoane la bărci și de 2(3) persoane la hidrobiciclete,

 • -  să nu închirieze ambarcațiuni persoanelor aflate în stare ebrietate sau minorilor,

 • -  să asigure un punct de prim ajutor, conform reglementărilor în vigoare,

 • -  să angajeze un salvamar (salvator acvatic), pentru respectarea Normei Metodolgice referitoare, la serviciile publice de salvare acvatică, aprobată prin HG nr. 1136/2007 ( lacul și debarcaderul fiind asimilate cu un port nautic),

 • -  să doteze cu motor o barcă și să o mențină permanent la mal, pregătită pentru o eventuală intervenție,

 • -  să asigure, la fiecare barcă, veste de salvare,

 • -  să păstreze curățenia, pe lac, în zona adiacentă, la debarcader și la deversor,

 • -  să ia măsuri pentru aplicarea, sub controlul concedcntului, a dispozițiilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor la instituțiile publice,

 • -  să curețe lacul de vegetație, ori de câte ori este necesar,

 • -  să instituie și să aplice măsuri de protejare a fântânii arteziene,

 • -  să stabilească șt să respecte programul de agrement între orele 9-20, zilnic,

 • -  să retragă de pe lac și să depoziteze ambarcațiunile în locul stabilit de concedent, ia terminarea sezonului, dar nu mai târziu de 30 noiembrie,

 • -  să restituie ambarcațiunile, la sfârșitul perioadei de concesionare, în starea dc funcționare în care le-a preluat,

 • -  să depună, în termen de 30 zile de la semnarea contractului, o garanție în cuantum de 10% din valoarea unei redevențe lunare, care se restituie la cerere, după expirarea sau încetarea contractului, dacă ambarcațiunile predate sunt în starea în care au fost preluate la începutul concesionării.

 • 3.- DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii se stabilește la 5 ani calculați de la data semnării contractului.

 • 4.- KEDEVENȚA MINIMĂ ȘI MODUL DE CALCUL AL ACESTEIA

Redeveni;.! immmă anuală osie de 72505 lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.45/2010, la care, se adaugă valoarea coeficientului de inflație comunicat de INS pe anul 2010.

Plata de către câștigătorul licitației! concesionar) a redevenței anuale rezultate, se va face în cote lunare egale, în data de 1 a lunii pentru luna în curs. Indexarea cu indicele de inflație se va face lunar.

 • 5.- CONDIȚIILE DE VALABILITATE A OFERTEI >

Ofertele trebuie să aibă o valabilitate de 3 luni de ]a data depunerii, timp în care redevența oferită nu poate fi modificată.

 • 6.- CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Criteriul do atribuire a contractului de concesiune este „ NIVELUL CEI., MAI MARE AL REDEVENȚEI”. >

 • 7.- CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Contractul de concesiune încetează ( cu efectul sistării activității de către concesionar, al părăsirii de îndată, de către acesta, a lacului și al predării celorlalte obiecte ale concesiunii, fără altă somație):

 • -  de drept, prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat,

 • -  dacă interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz. de dezacord fiind competentă instanța de judecată,

 • -  în situația nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului,

 • -  în cazul nerespectării obligațiilor de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului,

prin dispariția, din cauză de forță majoră, a bunurilor concesionate,

 • -  prin imposibilitatea obiectivă a concesionarului de a exploata bunurile ( renunțarea la concesiune ), pe bază de notificare prealabilă cu 30 zile înainte, fără despăgubiri în sarcina concedentului.

 • -  prin neplata redevenței lunare în termen de 5 zile de la primirea facturii aferente.

Președinte

Klein Hans

i'1 AfT' ț

Contrasem nează Secretar Nistor foorin