Hotărârea nr. 389/2011

HOTĂRÂREA NR.389 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 70 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 25 Sibiu, str. Sibiel, nr. 6, jud. Sibiu destinat funcţionării a trei cabinete medicale – medicină de familie

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.389

privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 70 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Școlii cu clasele I-VIII nr. 25 Sibiu, str. Sibicl, nr. 6, jud. Sibiu destinat funcționării a trei cabinete medicale - medicină de familie

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.112011,

Analizând raportul nr.72287/2011, prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 70 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Școlii cu clasele I-VIII nr. 25 Sibiu, str. Sibicl, nr. 6, jud. Sibiu, destinat funcționării a trei cabinete medicale - medicină de familie,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile ari. 14 alin. (2) și art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit.c, ale art. 45 alin. (3), precum și ale art.123 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 70 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Școlii cu clasele I-VIII nr. 25 Sibiu, str. Sibicl, nr.6, jud. Sibiu, destinat funcționării a trei cabinete medicale - medicină de familie.

Art.2 Se aprobă durata închirierii de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii contractului de închiriere.

Art.3 Se aprobă prețul de pornire la licitație de 6,5 lei/mp/lună.

Art.4 Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice, care constituie anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta.

Art.5 Prezenta hotărâre se va aplica numai după obținerea avizului conform emis de ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art.6 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte Gârleanu Maria


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l la HCL nr. 389/2011


CAIET DE SARCINI

privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 70 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta școlii cu clasele I-VIII nr.25 Sibiu, str.Sibicl, nr.6, destinat funcționării a trei cabinete medicale -medicina de familie

 • I. TEMEIUL JURIDIC

în conformitate cu:

 • - Prevederile art.123 alin.(2) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia “vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii”.

 • - Prevederile art.14 alin.(2) și art. 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic aplicabil acesteia “Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitație publică, în condițiile legii”.

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.417/2010 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, a terenurilor aferente și a terenurilor proprietate publică și privată a unităților administrațiv-teritoriale.

 • II.   OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Spațiul situat în Sibiu, str.Sibiel nr. 6, aparținând Școlii cu clasele I-VIII nr.25, în suprafața de 70 mp destinat funcționării a trei cabinete medicale - medicină de familie.

Chiriașul va achita lunar costul utilităților aferente consumului pentru spațiul închiriat.

Nu este permisă modificarea în nici un mod a spațiului închiriat fără acordul scris al direcțiunii școlii cu clasele I-VIII nr.25.

Orice distrugeri realizate din culpa chiriașului în spațiul închiriat se suportă integral de către acesta, conform constatării transmise în scris proprietarului de către direcțiunea școlii cu clasele I-VIII nr.25.

 • III. DURATA ÎNCHIRIERII

Durata închirierii este de 4 ani, începând cu data încheierii contractului.

 • IV. ELEMENTE DE PREȚ

Prețul minim pentru închiriere, care reprezintă și prețul de pornire la licitație este de:

6,5 lei/mp/lună.

Prețul închirierii licitat va fi indexat lunar cu rata inflației prevăzută în Buletinul Statistic de prețuri la capitolul “Servicii”, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

Plata chiriei se va face lunar, anticipat, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna următoare.

Pentru fiecare zi întârziere după data de 25 a lunii anterioare, se vor percepe majorări dc întârziere în valoare de 2 %, calculate la valoarea chiriei, pentru fiecare lună sau fracțiune de lună începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii chiriei datorate inclusiv.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris al părților.

Neînceperea activității în termen de 45 dc zile de la data semnării contractului, duce la rezilierea de drept a contractului fără punere în întârziere și fără intervenția instanței.

închirierea încetează de drept la expirarea duratei stipulată în prezentul contract.

La data încetării contractului, chiriașul are obligația să predea bunul care a făcut obiectul contractului de închiriere gratuit și liber de orice sarcini cel puțin în starea în care a fost primit.

Investițiile la imobil realizate de către chiriaș rămân în proprietatea domeniului public tară ca chiriașul să poată emite pretenții asupra acestora.

în situația nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu, contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar cu condiția înștiințării chiriașului cu 30 de zile înainte.

Pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale părțile pot solicita instanței de Judecată rezilierea contractului dc închiriere.

 • VI. CONTROLUL

Controlul general al respectării de către chiriaș al caietului dc sarcini și a obligațiilor asumate prin contractul de închiriere, se efectuează dc către proprietar respectiv administrator și dc către organele abilitate de lege.

VIL SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante în cursul derulării contractului sunt de competența instanțelor judecătorești, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între părți.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față dc bugetul local, achitarea taxei de participare și a garanției de participare la licitație.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care:

 • a) au debite față de Municipiul Sibiu, DGFP și/sau Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

 • b) sunt în litigii cu Municipiul Sibiu și/sau Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

 • c) au fost adjudecatari ai unei licitații anterioare și/sau nu au încheiat contract cu Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însușite de ofertant.

Subînchirierea, împrumutul de folosință sub orice formă în totalitate sau în parte a spațiului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului.

IX. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Licitația se va desfășura în data de .................. ora ........., la sediul

Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr.2, cam. 311, scara E, etaj III.

înscrierea la licitație se va face până la data de............................, între orele

8,00 și 16,00 ( vineri între orele 8,00 și 13,30 ) la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr.2, cam. 311, scara E, etaj III.

în vederea participării la licitație ofertantul trebuie să plătească :

 • - taxa de participare la licitație în valoare de 50 lei.

 • - garanția de participare la licitație, în valoare de 1.000 Iei.

Taxa de participare la licitație și garanția de participare la licitație se vor vira în contul

Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat R044TREZ5765006XXX000220 deschis la Trezoreria Sibiu sau se vor depune la casieria instituției.

Restituirea garanției în cazul ofertanților care nu au fost declarați adjudecatari se efectuează la cerere prin virament în contul societății.

Prețul de pornire la licitație este de:

 • -   6,5 lei/mp/lună, iar pasul de strigare va fi de 0,5 lei/mp.

Ofertanții vor depune un plic sigilat care va cuprinde următoarele documente:

1.cere rea tip;

2.oferta financiară în plic separat și sigilat;

 • 3. copie după chitanțele care atestă plata taxei de participare la licitație și a garanției de participare la licitație;

 • 4. copie după statutul societății, dacă este cazul;

 • 5. certificat de atestare fiscală eliberat de biroul taxe locale din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local;

 • 6. dovadă de la Serviciul Juridic al Primăriei din care să rezulte că ofertantul nu se află în litigiu cu Primăria Municipiului Sibiu, litigiu care arc ca obiect pretenții rezultate din neplata la termen a chiriei datorate și penalităților aferente rezultate din derularea contractelor de închiriere perfectate anterior de părți ;

 • 7. certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Sibiu, din care să rezulte că nu au datorii la bugetul de stat;

 • 8. adeverință din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățămînt Preuniversitar de Stat,din care să rezulte că nu au debite și nu sunt în litigiu cu acesta;

 • 9. certificat constatator, dacă este cazul, emis de Oficiul Registrului Comerțului eliberat cu maxim 4 zile lucrătoare înainte de data licitației;

 • 10. copie după certificatul de înregistrare emis de Camera de Comerț și Industrie;

Neprezentarea unui document în forma solicitată la data înscrierii la licitație duce la descalificare.

Cererile tip vor fi distribuite ofertanților de către Serviciul Public de Administrare a Unităților Școlare cu sediul în Sibiu Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, cam. 311, scara E, etaj III.

Adeverința de la pct.8 va fi eliberată de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat.

Câștigătorul licitației va fi desemnat ofertantul care oferă cel mai mare preț peste prețul de strigare. Pasul de strigare este de 0,5 lei.

Dacă la data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, se prezintă un singur participant, organizarea licitației se amână peste 7 zile. Se vor verifica documentele de calificare, fără a se deschide oferta financiară.

Se va organiza o nouă licitație, cu respectarea prezentei metodologii, iar dacă Ia data și ora stabilită pentru desfășurarea licitației se prezintă din nou un singur ofertant, amplasamentul va fi atribuit acestuia, la prețul din oferta financiară (care nu va fi mai mic decât cel prevăzut în caietul de sarcini), plus un pas de strigare, în vederea susținerii ofertei financiare depuse.

Contractul de închiriere se va încheia în termen de maxim 30 de zile , de la data adjudecării.

Nesemnarca de către adjudecatar a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea amplasamentului pentru o nouă licitație.

Pentru ofertantul care a adjudecat și a încheiat contractul de închiriere din garanția depusă pentru înscrierea la licitație se va reține cuantumul chiriei pe două luni, restituindu-se diferența, dacă este cazul.

Din taxa de participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea licitației (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou)

în cazul repetării licitației indiferent de cauză, se percepe o taxă de participare Ia licitație pentru acoperirea diferenței de cheltuieli ce se vor efectua.

Președinte

Gârleanu Maria


Contrasemnează

Secretar

Nistor Imrin