Hotărârea nr. 387/2011

HOTĂRÂREA NR.387 pentru aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ particulare acreditate din municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.387 pentru aprobarea Rețelei unităților de învățământ particulare acreditate din municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr. 72051/2011 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților dc învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune aprobarea Rețelei unităților de învățământ particular acreditate din Municipiul Sibiu, pentru anul școlar 2011-2012,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile prevederile art. 61, art. 101 și urm... din Legea educației naționale nr. 1/2011,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Rețeaua unităților de învățământ particular acreditate din Municipiul Sibiu pentru anul școlar 2011 -2012, conform anexei nr.l.

Art.2 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar dc Stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


.REȚEAUA


3^7-

ANEXA NR. ’ LA HCL NR ° 7 72311


unităților de învățământ particular acreditate din Municipiul Sibiu propuse să funcționeze rnanui școlar 2011 - 2012

GRĂDINIȚE

Denumire personalitate juridica

Denumire unitate invatamant

Nr.clase

Nr preșcolari/ elevi

Nr.si -data OM privind acreditarea

adresa Nr.tel/ fax

1

Asociația Surorile Imaculate din Genova

Grădiniță Gradina Măriei Sibiu

3

84

acred.OMEC 5652/14.10 2009

SIBIU Str.lebedel nr.14

0269237484

2

ProconceplSRL

Grădiniță Disney Sibiu

2

29

acred.OMECTS 4815/24.08.2011

SIBIU Str.Frezorilor nr.48

0747038110

învățământ de masă

0

5

113

_

INVATAMANT POSTLICEAL

Denumire personalitate juridica

Denumire unitate invatamant

Nr.clase

Nr. preșcolari/ elevi

Nr.si data OM privind acreditarea

adresa Nr.tel/ fax

Calificarea profesionala

1

Fundația Ecologica Green

Școala Postliceala FEG Sibiu

14

520

acred.OM 4352/12.06.2009

SIBIU Str.Postavarilor nr. 148

0269442462

Asistent medical generalist/

învățământ de masă

0

14

520

Președinte

Gârleanu Maria