Hotărârea nr. 386/2011

HOTĂRÂREA NR.386 privind actualizarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu (Revocată de HCL NR. 111/2013)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

-

HOTĂRÂREA NR.386 privind actualizarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr. 65990/2011, prin care Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, propune actualizarea tarifelor pentru serviciile prestate,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 20 alin.l lit. b din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 6 din Legea nr. 52/2003,

în temeiul art. 36 alin.2 lit. d, alin.6 lit.a, precum și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 1 ianuarie 2012, sc aprobă tarifele pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri sc revocă Hotărârea nr. 220/2009 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu având același obiect dc reglementare.

Art.3. Directorul Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte

Gârleanu Maria

ContrasemneazăNlsior/Dorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.l la H.C.L. nr.386/2011


TARIFE pentru serviciile prestate în cadrul

Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Nr.

crt.

Denumirea serviciului prestat

Tarif (lei)

1

Tras clopot

1,8

2

înmormântare cu mașina mortuară în Municipiul Sibiu

76

3

Taxa pentru transport funerar în afara Municipiului Sibiu/km

1,4

4

Transportul sicriului gol la domiciliu

12

5

Transportul cu mașina al decedatului de acasă la capelă sau la morgă acasă

40

6

înhumare, săpatul gropii

93

7

Ridicarea capacului de pe mormânt

10

8

închiriere capelă/zi

Camera mortuară fără instalație de frig

26

Camera mortuară cu instalație de frig

150

9

Manipulare decedat în cazul transportului cu alte firme autorizate

13

10

Dezinfecție auto funerară

7

11

Taxa concesionare loc de mormânt rezervă

1000

12

'laxa loc de mormânt dare în folosință pe 7 ani b) reconcesionare pe 25 ani

170__

1000

13

Taxa execuție lucrări/loc mormânt

48

14

Taxa loc mormânt în caz de deces

272

15

Taxa salubrizare cimitir/loc/an

10

16

Taxa acces pe poartă autovehicule până la 1,5 t

2,5

17

Taxa acces pe poartă cu autovehicule peste 1,5 t persoane fizice

12

18

Taxa acces pe poartă autovehicule peste 1,5 t persoane juridice

42

19

Taxa pentru exhumare cadavru ajpână la 7 ani bjdupă 7 ani

267

200

20

Taxa pentru înhumare în cavou sau criptă

158

21

Taxa pentru aranjare mormânt și așezare capac

53

22

'l axa pentru acces autovehicule mortuare

53

23

Taxa pentru wc public/persoană

1

24

'laxa pentru eliberare copie act de proprietate

13

25

Taxa pentru xerocopie format A4

1

26

Taxa de salubrizare percepută constructorilor de monumente funcrare/lună ( taxa nu se percepe pe lunile noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie)___

150__________

27

Taxa închiriere spații

- Teren pentru producție și prestări servicii/mp/zi

0,25

- Clădiri din cărămidă (inclusiv teren) /mp/zi

1,8

- Chioșcuri din lemn sau metal (inclusiv teren) / mp/zi

1,8

- Mese metalice sau din lemn (inclusiv teren) /zi

6

28

Taxa încărcare/transport/evacuarc pământ percepută constructorilor de monumente funerare (lei/mc)

18

Președinte

Gârleanu MariaContrasemnează

Se; Nisi

'orin