Hotărârea nr. 385/2011

HOTĂRÂREA NR. 385 privind modificarea şi completarea HCL nr. 137/2000 privind aprobarea Regulamentului de amplasare a panourilor publicitare în Municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 385

privind modificarea și completarea HCL nr. 137/2000 privind aprobarea Regulamentului de amplasare a panourilor publicitare în Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr.67356/201 1 prin care Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu propune modificarea și completarea HCL nr. 137/2000 privind aprobarea Regulamentului de amplasare a a panourilor publicitare în Municipiul Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art. 2, alin. 2, 3 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională,

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 7 și art, 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE :

Art. I Sc aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 137/2000 privind aprobarea Regulamentului de amplasare a panourilor publicitare în Municipiul Sibiu, după cum urmează:

 • A. Art. 2 din H.C.L. nr. 137/2000 se modifică și va avea următorul conținut:

„Constituie contravenție și sc sancționează cu amendă următoarele fapte:

 • a. Amplasarea de panouri de afișaj și reclamă pe terenuri aparținând domeniului privat fără ca în prealabil persoana fizică sau juridică în folosul căreia se realizează expunerea să obțină autorizația necesară.

 • b. Amplasarea de bannere pe domeniul public sau privat fără ca în prealabil persoana fizică sau juridică în folosul căreia se realizează expunerea să obțină autorizația necesară.

 • c. Amplasarea panourilor de afișaj (altele decât cele de publicitate) situate pe terenuri aparținând domeniului public, proprietatea primăriei, fără ca în prealabil persoana fizică sau juridică în folosul căreia se realizează expunerea să obțină autorizația necesară.

 • d. Neluarea măsurilor de întreținere a aspectului estetic al panourilor de afișaj existente în incinta Stadionului municipiului Sibiu, de către firmele de publicitate.

 • e. Amplasarea de panouri de afișaj în incinta stadionului municipal fără ca în prealabil persoana fizică sau juridică în folosul căreia se realizează expunerea să obțină autorizația necesară.

('.Amplasarea de panouri de afișai ce constituie împrejmuiri pentru organizări de șantier ale diferitelor construcții fără ca în prealabil persoana fizică sau juridică în folosul căreia se realizează expunerea să obțină autorizația necesară.

 • g. Lipsa menționării exprese a reclamei și/sau a perioadei de expunere pe panourile de afișaj ce constituie împrejmuiri pentru organizări de șantier ale diferitelor construcții.

 • h. Amplasarea de plasă de protecție cu publicitate pentru mascarea schelei și a clădirilor pe perioada desfășurării unor lucrări de reparații, zugrăveli, amenajări exterioare la clădiri fără a deține autorizațiile necesare.

 • i. Neachitarea taxei de reclamă și publicitate în cuantumul stabilit anual prin hotărâre de consiliu local.

 • B. Se introduce art. 3 care va avea următorul conținut:

încălcarea prevederilor art. 2 se sancționează după cum urmează:

 • a.        încălcarea prevederilor art. 2 lit. a, b, e, f se sancționează cu amendă contravențională de la 1000 lei la 2000 lei.

 • b.        încălcarea prevederilor art. 2 lit. c se sancționează cu amendă contravențională de la 1000 lei la 2500 lei.

 • c.        încălcarea prevederilor art. 2 lit. d se sancționează cu amendă contravențională de la 200 lei la 1000 lei.

 • d.        încălcarea prevederilor art. 2 lit. g se sancționează cu amendă contravențională de la 200 lei la 500 lei.

 • e.        încălcarea prevederilor art. 2 lit. h se sancționează cu amendă contravențională de la 400 lei la 1500 lei.

 • f.        încălcarea prevederilor art. 2 lit. i se sancționează eu amendă contravențională de la 500 lei la 1500 lei.

 • C. Se introduce art. 4 care va avea următorul conținut:

 • (1) Odată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute la art. 2 se dispune, ca măsură complementară, ridicarea, de către contravenient, în termen de 48 de ore de la data comunicării procesului verbal de contravenție, a panourilor de afișaj și reclamă, panourilor de afișaj altele decât cele de publicitate, corpurilor de publicitate, bannerelor, plaselor de protecție cu publicitate pentru mascarea schelei și a clădirilor pe perioada desfășurării unor lucrări de reparații, zugrăveli, amenajări exterioare la clădiri amplasate pe domeniul public sau privat.

 • (2) în caz contrar, acestea se consideră a fi bunuri abandonate pe domeniul public și se va proceda la ridicarea acestora prin intermediul Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Sibiu, fără a mai fi necesară o altă procedură de somare a proprietarilor panourilor.

 • D. Se introduce art. 5 care va avea următorul conținut:

Sancțiunile contravenționale stabilite prin prezenta hotărâre de consiliu local se constată prin procese verbale de constatare și sancționare contravențională care se pot aplica contravenienților, persoane fizice sau juridice.

 • E. Se introduce art. 6 care va avea următorul conținut:

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal, ori după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal.

 • F. Se introduce art. 7 care va avea următorul conținut:

Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către agenți constatatori împuterniciți ai Primarului Municipiului Sibiu.

 • G. Sc introduce art. 8 care va avea următorul conținut:

Prezenta hotărâre de consiliu local se completează cu dispozițiile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • H. Se introduce art. 9 care va avea următorul conținut:

Primarul Municipiului Sibiu și directorul Poliției Locale Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Art. II --

In Regulamentul privind amplasarea panourilor publicitare în municipiul Sibiu aprobat prin anexa 1 a HCL nr. 137/2000, între paragraful 6 și 7 se introduce un nou paragraf care va avea următorul conținut:

„Persoana fizică sau juridică în folosul căreia se realizează expunerea are obligația să întreprindă toate demersurile necesare pentru obținerea autorizațiilor, în caz contrar răspunde contravențional.”

Art. III Primarul Municipiului Sibiu și directorul Serviciului Public Poliția Locală a Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte

Gârleanu Maria


Contrasemnează

Secretar

Nistor/Dorin