Hotărârea nr. 384/2011

HOTĂRÂREA NR.384 privind aprobarea unor criterii suplimentare în vederea atribuirii terenurilor în folosinţă gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

«JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.384

privind aprobarea unor criterii suplimentare în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data dc 24.11.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 65129/2011, privind aprobarea unor criterii suplimentare în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 1, alin. 2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.4 din Normele Metodologice nr. 893/2003 pentru aplicarea Legii nr. 15/2003,

în temeiul art. 36 alin. (1), alin (2) lit. c și ale art. 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă criteriile suplimentare în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă modelul de cerere în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Primarul Municipiului Sibiu și membrii Comisiei pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003 vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte Gârleanu Maria


Criterii suplimentare în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

NR.

CRT.

CRITERIU

SPECIFICAȚIE

PUNCTAJ

SUBTOTAL

1.

VÂRSTA

33 ANI - 35 ANI

40

40

30 ANI - 32 ANI

35

27 ANI - 29 ANI

30

24 ANI - 26 ANI

25

21 ANI-23 ANI

20

18 ANI-20 ANI

15

2.

COPII

> 2 COPII

30

30

1 COPIL

25

NICIUN COPIL

20

3.

STARE CIVILĂ

CĂSĂTORIT

20

20

NECĂSĂTORIT

10

4.

CAZIER JUDICIAR

NEÎNSCRIS ÎN

CAZIER JUDICIAR

5

5

ÎNSCRIS ÎN CAZIER

JUDICIAR

0

5.

CERTIFICAT

FISCAL

FĂRĂ DEBITE RESTANTE

5

5

CU DEBITE RESTANTE

0

PUNCTAJ MAXIM

100

CRITERII ELIMINATORII:

1. în cazul tinerilor căsătoriți au dreptul să depună cerere doar unul dintre soți, în caz contrar se va lua în considerare doar prima cerere înregistrată.

2. Declarație pe proprie răspundere în formă autentică (notarială) din partea soțului sau soției solicitantului din care să rezulte că nu a avut sau nu deține în proprietate o locuință ori nu a avut și nu deține în proprietate și/sau folosință gratuită ( conform Legii nr.15/2003) un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosință a unui teren, cât și în alte localități.

Departajarea în caz de egalitate la ultimele poziții se va face după ordinea criteriilor stabilite, respectiv vârstă, copii, stare civilă, cazier judiciar, certificat fiscal.

Dacă și după acestă departajare mai sunt dosare cu același punctaj se va proceda la tragerea la sorți efectuată de către solicitanții aflați în cauză.

Tragerea la sorti, de către persoanele în cauză, constă în:

- extragerea de plicuri, în interiorul cărora se vor regăsi bilete cu “Câștigător” sau “Necâștigător”

- scrierea pe plic a numelui și a textului “Câștigător” sau “Necâștigător” și se va semna.

Președinte

Gârleanu Maria

ContrașețaneazăANEXA NR. 2 LA IICL NR. 384/2011

CERERE în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Subsemnatul/a ............................................................................... nâscut/ă la data de

...............................în localitatea.............................., fiul/fiica lui................................................și a ..................................................,                  cu                  domiciliul                  în ..................................................................................., identificat/ă cu CI/BI Seria ............. Nr. ......................, CNP ........................................., îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. .15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Solicit atribuirea în folosința gratuita a unui teren în suprafața de........................(între 150-

500 mp) pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe durata existenței construcției.

Mă oblig să încep construcția pana la data de......................., dar nu mai târziu de un an de la

data atribuirii terenului, și să o realizez cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexez următoarele documente justificative:

  • a) copie legalizată a certificatului de naștere al solicitantului;

  • b) copie de pe actul de identitate;

  • c) declarația în formă autentică (notarială) pe propria răspundere a solicitantului că “ nu dețin sau ca nu am deținut în proprietate o locuința ori un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosință a unui teren cât și în alte localități”;

  • d) declarația în formă autentică (notarială) pe propria răspundere a soțului, respectiv soției, solicitantului, după caz, din care să rezulte că “ nu a avut și nu deține în proprietate o locuința ori nu a avut și nu deține în proprietate și/sau folosință gratuită (conform Legii nr. 15/2003) un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosință a unui teren cât și în alte localități”

  • e) declarația în formă autentică (notarială) a părinților solicitantului, pe propria răspundere, „ca nu dețin sau ca nu au deținut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafața mai mare de 500 mp în mediul urban și 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul” respectiv copia legalizată a certificatelor de deces, dacă este cazul

  • f) copie legalizată a certificatului de naștere al copiilor;

  • g) copie legalizată a certificatului de căsătorie;

  • h) cazier judiciar în original, valabil la data depunerii cererii;

  • i) certificat fiscal în original, valabil la data depunerii cererii;

Declar ca am luat cunoștința de prevederile art. 292 din Codul penal și de criteriile eliminatorii stabilite în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu nr............/...............

Notă: toate documentele de mai sus, solicitate, se vor anexa în mod obligatoriu la data depunerii cererii

Solicitant,

Data

Președinte

Gârleanu MariaContrasemnează SecretÂtf

Nistor Dorin