Hotărârea nr. 383/2011

HOTĂRÂREA NR.383 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.383

privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr. 71635/2011 și raportul nr.72844/201 1 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului Clinic de Pediatric Sibiu, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Sibiu , conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se aprobă rectificarea în consecință a bugetului Colegiului Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu.

Se aprobă rectificarea în consecință a bugetului Grădiniței nr. 41 Sibiu.

Se aprobă rectificarea în consecință a bugetului Grădiniței nr. 5 Sibiu.

Art.4 Se aprobă drepturile bănești aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de deplasare - navetă, în sumă de 934,00 lei.

Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu și rectificarea bugetelor serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sibiu conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează :

Serviciul Public de Asistență Socială;

  • -   Poliția Locală;

  • -   Direcția Fiscală Locală Sibiu;

  • -  Serviciul Public Grădina Zoologică;

Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi;

Serviciul Public Administrare Cimitir.

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu și directorii instituțiilor și serviciilor publice menționate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte                                          /

Gârleanu Maria                           Contrasemnează

Secretar

Nistor/ĂWorin

Județul Sibiu                                                                                 Anexa nr. la HCL nr. 3#$ /2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - VENITURI

anul 2011

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL VENITURI

00010

19,869.38

1,399.62

21,269.00

6,277.13

0.00

6,277.13

4,614.49

0.00

4,614.49

5,489.67

0.00

5.489.67

3,488.09

1,399.62

4,887.71

2

I VENITURI CURENTE

0010

19,019.38

1,399.62

20,419.00

5,977.13

0.00

5.977.13

4,314.49

0.00

4,314.49

5,189.67

0.00

5,189.67

3,538.09

1,399.62

4,937 71

3

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

1510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Impozit pe spectacole

151001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

C. VENITURI NEFISCALE

19,019.38

1,399.62

20,419.00

5,977.13

0.00

5,977.13

4,314.49

0.00

4,314.49

5,189.67

0.00

5,189.67

3,538.09

1,399.62

4,937.71

6

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30.10.50)

3010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0.00

0.00

I0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Alte venituri din proprietate

301050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+ 35.10+36.10+37.10)

19,019.38

1,399.62

20,419.00

5,977.13

0.00

5,977.13

4,314.49

0.00

4,314.49

5,189.67

0.00

5,189.67

3,538.09

1,399.62

4,937.71

12

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 la 33.10.50)

3310

18,992.38

1,399.62

20,392.00

5,949.13

0.00

5,949.13

4,315.49

0.00

4,315.49

5,189.67

0.00

5,189.67

3,538.09

1,399.62

4,937.71

13

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Venituri din prestări de servicii

331008

328.00

0.00

328.00

72.00

0.00

72.00

61.00

0.00

61.00

80.00

0.00

80.00

115.00

0.00

115.00

15

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Venituri din serbări si spectacole, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Venituri din contractele incheiale cu casele de asigurări sociale de sanatate

331021

15,450.58

1,399.62

16,850.20

3.675.80

0.00

3,675.80

3.821.83

0.00

3,821.83

4,816.67

0.00

4,816.67

3.136.28

1.399.62

4,535.90

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

21

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate publica alocate de la bugetul de stat

331030

1.179.68

0.00

1,179.68

305.87

0.00

305.87

294.00

0.00

294.00

293.00

0.00

293.00

286.81

0.00

286.81

22

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

2,034.12

0.00

2,034.12

1,895.46

0.00

1.895.46

138.66

0.00

138.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

3410

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)_________________

3510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte venituri

361050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)

3710

27.00

0.00

27.00

28.00

0.00

28.00

-1.00

0.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

30

Donații si sponsorizări

371001

27.00

0.00

27.00

28.00

28.00

-1.00

0.00

-1.00

0.00

0.00

31

Alte transferuri voluntare

371050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod

39.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

3910

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

35

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

IV. SUBVENȚII (cod 43.10)

850.00

0.00

850.00

300.00

0.00

300.00

300.00

o.ool

300.00

300.00

0.00

300.00

-50.00

0.00

-50.00

37

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09)

4310

850.00

0.00

850.00

300.00

0.00

300.00

300.00

o.oo1

300.00

300.00

0.00

300.00

-50.00

0.00

-50.00

38

Subvenții pentru instituții publice

431009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

431010

850.00

0.00

850.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

-50.00

0.00

-50.00

Președinte


Gârleanu Maria

*

JUUVLU1 J1U1U

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. '■<? la HCL nr.          /2011


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 66.10. anul 2011

m ii lei

d.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

I nfluente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

22,797.71

1,399.62

24,197.33

9,205.46

0.00

9,205.46

4,614.49

0.00

4,614.49

5,489.67

0.00

5,489.67

3,488.09

1,399.62

4,887.71

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+5

1+55+57+59)

01

21,061.37

1,399.62

22,460.99

8,019.12

0.00

8,019.12

4,314.49

0.00

4,314.49

5,189.67

0.00

5,189.67

3,538.09

1,399.62

4,937.71

3

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL(COD 10.01+10.02+10.03)

10

11,168.00

352.00

11,520.00

3,080.00

0.00

3,080.00

2,991.00

0.00

2,991.00

2,991.00

0.00

2,991.00

2,106.00

352.00

2,458.00

4

Cheltuieli salariale in banifcod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

8,092.62

367.00

8,459.62

2,261.00

0.00

2,261.00

2,217.62

0.00

2,217.62

2,185.00

0.00

2,185.00

1,429.00

367.00

1,796.00

5

Salarii de baza

100101

5,427.67

265.00

5.692.67

1,500.20

0.00

1,500.20

1.504.97

o.oo1

1,504.97

1,484.50

0.00

1,484.50

938.00

265.00

1,203.00

6

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Spor de vechime

100104

o.ool

0.00

Io.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

479.50

0.00

479.50

135.50

0.00

135.50

127.00

0.00

127.00

112.00

0.00

112.00

105.00

0.00

105.00

10

Alte sporuri

100106

1,283.00

121.00

1,404.00

382.30

0.00

382.30

367.70

o.oo1

367.70

351.00

0.00

351.00

182.00

121.00

303.00

11

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

12

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

790.00

0.00

790.00

232.00

0.00

232.00

211.00

0.00

211.00

219.00

0.00

219.00

128.00

0.00

128.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de delegare

100113

10.95

-8.00

2.95

1.00

0.00

1.00

0.45

0.00

0.45

3.50

0.00

3.50

6.00

-8.00

-2.00

18

Indemnizații de detașare

100114

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații ptr. transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Alte drepturi salariale in bani

100130

41.50

-11.00

30.50

10.00

0.00

10.00

6.50

0.00

6.50

15.00

0.00

15.00

10.00

-11.00

-1.00

22

Cheltuieli salariale in naturațcod 10.02.01 la 10.02.30)

1002

678.38

-85.00

593.38

165.00

0.00

165.00

147.38

0.00

147.38

246.00

0.00

246.00

120.00

-85.00

35.00

23

Tichete de masa

100201

678.38

-85.00

593.38

165.00

0.00

165.00

147.38

0.00

147.38

246.00

0.00

246.00

120.00

-85.00

35.00

24

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Contributii(cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

2,397.00

70.00

2,467.00

654.00

0.00

654.00

626.00

0.00

626.00

560.00

0.00

560.00

557.00

70.00

627.00

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

1,777.00

87.00

1,864.00

489.90

0.00

489.90

466.10

0.00

466.10

423.00

0.00

423.00

398.00

87.00

485.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Pian rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

31

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

58.00

-12.00

46.00

11.85

0.00

11.85

13.15

0.00

13.15

12.00

0.00

12.00

21.00

-12 00

9.00

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

430.50

12.00

442.50

116.25

0.00

116.25

111.25

0.00

111.25

106.00

0.00

106.00

97.00

12.00

109.00

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

40.00

-14.00

26.00

7.00

0.00

7.00

12.00

0.00

12.00

8.00

0.00

8.00

13.00

-14.00

-1.00

34

3rime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

Contribuții pt concedii si ndemnizatii

100306

91.50

-3.00

88.50

29.00

0.00

29.00

23.50

0.00

23.50

11.00

0.00

11.00

28.00

-3.00

25.00

36

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor salariale

100307

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

TITLUL II BUNURI SI

SERVICIIțcod 20.01 la 20.03)

20

9,893.37

1,047.62

10.940.99

4,939.12

0.00

4,939.12

1,323.49

0.00

1,323.49

2,198.67

0.00

2,198.67

1,432.09

1,047.62

2.479.71

38

Bunuri si serviciițcod 20.01.01 la 20.01.30)

2001

1,992.90

343.00

2,335.90

875.96

0.00

875.96

275.11

0.00

275.11

568.83

0.00

568.83

273.00

343.00

616.00

39

Furnituri de birou

200101

60.23

10.00

70.23

25.00

0.00

25.00

10.00

0.00

10.00

18.23

0.00

18.23

7.00

10.00

17.00

40

Materiale pentru curățenie

200102

135.00

10.00

145.00

50.00

0.00

50.00

19.00

0.00

19.00

47.00

0.00

47.00

19.00

10.00

29.00

41

+ncalzit. Iluminat si forța motrica

200103

658.97

90.00

748.97

284.96

0.00

284.96

120.01

0.00

120.01

164.00

0.00

164.00

90.00

90.00

180.00

42

Apa. canal si salubritate

200104

148.50

50.00

198.50

76.00

0.00

76.00

31.50

0.00

31.50

21.00

0.00

21.00

20.00

50.00

70.00

43

Carburanți si lubrefianti

200105

32.50

0.00

32.50

10.00

0.00

10.00

2.50

0.00

2.50

14.00

0.00

14.00

6.00

0.00

6.00

44

Piese de schimb

200106

7.00

0.00

7.00

3.00

0.00

3.00

1.60

0.00

1.60

1.40

0.00

1.40

1.00

0.00

1.00

45

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

36.30

3.00

39.30

10.00

0.00

10.00

7.30

0.00

7.30

14.00

0.00

14.00

5.00

3.00

8.00

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

398.20

70.00

468.20

194.50

0.00

194.50

26.50

0.00

26.50

117.20

0.00

117.20

60.00

70.00

130.00

48

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

516.20

110.00

626.20

222.50

0.00

222.50

56.70

0.00

56.70

172.00

0.00

172.00

65.00

110.00

175.00

49

Reparații curente

2002

2,048.42

30.00

2,078.42

1,303.00

0.00

1,303.00

115.42

0.00

115.42

400.00

0.00

400.00

230.00

30.00

260.00

50

Hranajcod 20.03.01+20.03.02)

2003

403.00

120.00

523.00

266.64

0.00

266.64

38.36

0.00

38.36

53.00

0.00

53.00

45.00

120.00

165.00

51

Hrana pentru oameni

200301

403.00

120.00

523.00

266.64

0.00

266.64

38.36

0.00

38.36

53.00

0.00

53.00

45.00

120.00

165.00

52

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

O.OO1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Medicamente si materiale sanitarefcod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

4,759.03

477.62

5,236.65

2,162.52

0.00

2,162.52

813.00

0.00

813.00

1,016.42

0.00

1,016.42

767.09

477.62

1,244.71

54

Medicamente

200401

2,827.03

262.62

3,089.65

1.106.46

0.00

1,106.46

480.50

0.00

480.50

734.53

0.00

734.53

505.54

262.62

768.16

55

Materiale sanitare

200402

576.00

120.00

696.00

315.00

0.00

315.00

106.00

0.00

106.00

85.00

0.00

85.00

70.00

120.00

190.00

56

Reactivi

200403

1,115.00

75.00

1,190.00

591.06

0.00

591.06

210.50

0.00

210.50

156.89

0.00

156.89

156.55

75.00

231.55

57

Dezinfectant:

200404

241.00

20.00

261.00

150.00

0.00

150.00

16.00

0.00

16.00

40.00

0.00

40.00

35.00

20.00

55.00

58

Bunuri de natura obiectelor de inventarfcod 20.05.01 la 20.05.30)

2005

215.20

40.00

255.20

105.00

0.00

105.00

11.20

0.00

11.20

59.00

0.00

59.00

40.00

40.00

80.00

59

Uniforme si echipament

200501

73.50

0.00

73.50

45.00

0.00

45.00

5.50

0.00

5.50

13.00

0.00

13.00

10.00

0.00

10.00

60

Lenjerie si accesorii de pat

200503

35.10

10.00

45.10

10.00

0.00

10.00

2.10

0.00

2.10

13.00

0.00

13.00

10.00

10.00

20.00

61

Alte obiecte de inventar

200530

106.60

30.00

136.60

50.00

0.00

50.00

3.60

000

3.60

33.00

0.00

33.00

20.00

30.00

50.00

62

Deplasări, detasari, transferări

2006

14.82

0.00

14.82

2.00

0.00

2.00

5.40

0.00

5.40

4.42

0.00

4.42

3.00

0.00

3.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

63

Deplasări interne, delăsări, transferări

200601

14.82

0.00

14.82

2.00

0.00

2.00

5.40

0.00

5.40

4.42

0.00

4.42

3.00

0.00

3.00

__64

Deplasări tn străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

65

Materiale de laborator

2009

247.00

25.00

272.00

100.00

0.00

100.00

40.00

0.00

40.00

62.00

0.00

62.00

45.00

25.00

70.00

bb

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

" o.oo1

0.00

6/

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b8

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

l0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Pregătire profesionala

2013

23.50

2.00

25.50

10.00

0.00

10.00

6.00

0.00

6.00

3.50

0.00

3.50

4.00

2.00

6.00

ZO

Protecția muncii

2014

29.50

10.00

39.50

14.00

0.00

14.00

4.00

0.00

4.00

6.50

0.00

6.50

5.00

10.00

15.00

Z1

Muniție.furnituri si armament de natura activ.fixe pir.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__Z2

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Z3

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, tn baza unor convenții sau contracte

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

Zb

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ZZ

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Z8

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Z9

Preveni rea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorfcod 20.24.01 la 20.24.03)

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Stabilirtea riscului de tara

202403

0.00

0.00

0.00

0.00

IoW

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chelt.judiciare si extrajud derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Alte cheltuielifcod 20.30.01 la

20.30.30)

2030

160.00

0.00

160.00

100.00

0.00

100.00

15.00

0.00

15.00

25.00

0.00

25.00

20.00

0.00

20.00

8b

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

8/

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

Prestări servicii ptr. transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

nan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

i-'ian rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial

trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

91

Fondui presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Executarea silita a creanțelor jug el are

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

160.00

0.00

160.00

100.00

0.00

100.00

15.00

0.00

15.00

25.00

0.00

25.00

20.00

0.00

20.00

95

riTLUL III DOBANZI(cod 30.01 +30.02+30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente datoriei publice nternefcod 30.01 01+30.01.02)

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Dobânzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.05)

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Alte dobanzițcod 30.03.01 la 30.03.05)

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

TITLUL IV SUBVENTIIțcod 40.01 la 40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Subvenții pe produse

4001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Subvenții pe activitati

4002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

subv.pt susținerea transp. feroviar public de calatori

4004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Subv ptr transp.de calatori cu metroul

4005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Acțiuni de ecologizare

4006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

117

Valorificarea cenușilor de pirita

4007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Subv.pt dobânzi la credite bancare

4008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119

Plăti către angajatori pt formare profesionala a angajați lor

4009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

Fd.neramburs.pt crearea de noi locuri de munca

4010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121

prime acordate producătorilor agricoli

4011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Subv.pt acordarea primelor de asig.pt factorii de risc din agric.

4012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

stimularea exporturilor

4013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

124

susținerea infrastructurii de transport

4014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

sprijinirea producătorilor agricoli

4015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

progr.de conservare sau de închidere a minelor

4016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127

progr.de prot.soc.si integrare socioprofesionala a pers.cu handicap

4017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128

protecție soc in soc minier

4018

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

129

plăti pt stimularea creării de locuri de munca

4019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Subvenții pt compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

4020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

alte subvenții

4030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

TITLUL V FONDURI DE

REZERVA(cod 50.01 1a 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Fond de rezerva bugetara la dispoziția guvernului

5001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

fond de intervenție la dispoziția guvernului

5002

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locate

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (51.01+51.02)}

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Transferuri curentefcod 51.01.01 la 51.01.26)

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Finanțare de baza a invatamantului superior

510102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

143

7 ransferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

510113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru proiecția copilului

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146

T ransferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

147

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-terito riale tn situații de extrem

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Programe ptr sanatate

510125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

149

T ransf.privind contrib.de asig.soc.de sanat.pt persoanele aflate-n concediu pt creșterea copilului

510126

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

întreținerea infrastructurii rutiere

510128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151

Transf.privind contrib.de sanat.pt.persoane beneficiare de ajutor social

510131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152

Sprijin financiar la constituirea familiei

510136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pt. finanțarea unit.de asistenta medico sociala

510139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

(cod.51.02.12)

5102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

510212

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

156

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

oW

0.00

0.00

157

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

160

Programe ISPA

550109

0.001

0.00

0.00

0.00!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

o.ool

000

161

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

162

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

164

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial

trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

166

TITLUL VIII ASISTENTA

SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

167

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

168

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

169

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

171

Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale

570204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

172

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

174

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

176

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

178

Sume din activilati sportive

5920

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

179

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1,736.34

0.00

1,736.34

1,186.34

0.00

1,186.34

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

-50.00

0.00

-50.00

180

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,736.34

0.00

1,736.34

1,186.34

0.00

1,186.34

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

-50.00

0.00

-50.00

181

Active fixe

7101

1,736.34

0.00

1,736.34

1,186.34

0.00

1,186.34

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

-50.00

o.oo1

-50 00

182

Construcții

710101

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

183

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

184

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

886.34

0.00

886.34

886.34

0.00

886.34

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

850.00

0.00

850.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

-50.00

0.00

-50.00

186

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

189

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

192

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

193

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

194

Rambursări de credite externe garantate si derecte subtmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

196

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim It

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim IH

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ra mbursari de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati •inantate integral din venituri proprii

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

1 Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i TITLU XIV REZERVE.

EXCEDENT/DEFICIT

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

> Excedent

91.01

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Președinte Gârleanu Maria


Județul Sibiu                                                                                 Anexa nr. O la HCL nr. ^>$3 /2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - VENITURI

anul 2011

mii lei

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL VENITURI

00010

632.75

0.00

632.75

265.00

0.00

265.00

265.00

0.00

265.00

237.50

0.00

237.50

-134.75

0.00

-134.75

2

I. VENITURI CURENTE

0010

92.50

50.00

142.50

40.00

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

12.50

0.00

12.50

0.00

50.00

50 00

3

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

1510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Impozit pe spectacole

151001

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

5

C VENITURI NEFISCALE

92.50

50.00

142.50

40.00

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

12.50

0.00

12.50

0.00

50.00

50 00

6

C1. VENITURI DIN

PROPRIETATE (cod 30.10)

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Venituri din proprietate (cod 30 10.05 la 30.10.50)

3010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

9

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Alte venituri din proprietate

301050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

11

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+ 35.10+36.10+37.10)

92.50

50.00

142.50

40.00

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

12.50

0.00

12 50

000

50 00

50.00

12

Venituri din prestări de servicii si aste activitati (cod 33.10.05 la 33 10 50)

3310

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

13

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Venituri din prestări de servicii

331008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

16

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331017

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Venituri din serbări si spectacole, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

3410

92 50

50.00

142.50

40.00

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

12.50

0.00

12.50

0.00

50.00

50.00

23

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

92.50

50.00

142.50

40 00

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

12.50

0.00

12.50

0.00

50 00

50.00

24

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

3510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

25

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte venituri

361050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)

3710

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Donații si sponsorizări

371001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr. Finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-77.50

0.00

-77.50

77.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77.50

0.00

77.50

-77.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Alte transferuri voluntare

371050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I0.001

0.00

0.00

0.00

31

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

3910

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

35

IV. SUBVENȚII (cod 43.10)

540.25

-50.00

490.25

225.00

0.00

225.00

22500

0.00

225.00

225.00

0.00

225.00

-134.75

-50.00

-184.75

36

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09)

4310

540.25

-50.00

490.25

225.00

0.00

225.00

225.00

0.00

225.00

225.00

0.00

225.00

-134.75

-50.00

-184.75

37

Subvenții pentru instituții publice

431009

540.25

-50.00

490.25

225.00

0.00

225 00

225.00

0.00

225.00

147.50

0.00

147.50

-57.25

-50.00

-107.25

38

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

431010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

431019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77.50

0.00

77.50

-77.50

0.00

-77.50

Președinte

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr. 4 la Hotărârea nr.

mii lei

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim 2

influențe

Plan rectificat trim 2

Plan inițial trim 3

influențe

Plan rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influente

Plan rectificat trim 4

Buget local fond 02:

învățământ - Cheltuieli de personal

65.02.10

56,197.88

2,000.00

58,197 88

15,607.44

0 00

15,607.44

17.437.44

0.00

17,437 44

14,343.44

0 00

14,343.44

8,809.56

2,000.00

10,809 56

învățământ - Bunuri și servicii

65.02.20

9,610.90

5.73

9,61663

2,562.08

0.00

2,562.08

2,099.00

0.00

2,099.00

2,618 40

0.00

2,618.40

2,331 42

5.73

2,337.15

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor - Transferuri pentru instituții publice

54.02.10.51 61.01

540.25

-50.00

490.25

225.00

0.00

225.00

225.00

0.00

225.00

147.50

0.00

147.50

-57.25

-50.00

-107.25

Donații și sponsorizări

37.02.01

53.05

5.73

58.78

708

0.00

7.08

0.00

0.00

0.00

32.90

0.00

3290

13.07

5.73

18.80

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor

11.02.02

61,058.00

2,000.00

63,058.00

16,527.00

0.00

16,527.00

18,890.00

0.00

18,890 00

14,251.00

0.00

14,251.00

11,390.00

2,000.00

13,390.00

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru restante la bugetele locale

07.02.03

3.028.00

-350.00

2,678.00

650.00

0.00

650.00

900.00

0.00

900.00

750 00

0.00

750 00

728.00

-350.00

378.00

Autorități executive - Salarii de bază

51.02.01.03.10.01.01

3,841.71

-500.00

3,341 71

99000

0.00

990.00

996.00

0.00

996 00

975.00

0.00

975.00

880 71

-500.00

380 71

Autorități executive - Contribuții de asigurări sociale de stat

51.02.01.03.10.03.01

789.00

-50.00

739.00

205.00

000

205.00

195.00

0.00

195.00

202.00

0.00

20200

187.00

-50.00

137.00

învățământ - Servicii de sănătate publică - Cheltuieli de personal

66.02.08.W

1,858.88

-92.00

1,766 88

57088

0.00

570.88

570.89

0.00

570.89

18023

0.00

180.23

536.88

-92.00

444.88

învățământ - Cheltuieli de personal

65.02.10

58,197.88

-22.00

58,175.88

15,607 44

0.00

15,607 44

17,437.44

0.00

17,437.44

14,343 44

0.00

14,343 44

10,809 56

-22.00

10,787 56

Asistență socială - Cheltuieli de personal

68.02 50.10

880 00

-40.00

840.00

198 00

0.00

198 00

207.50

0.00

207.50

205.50

0.00

205.50

269.00

-40.00

229 00

Poliție locală - Transferuri pentru instituții publice

61.02.03.64.51.01.01

4,336.85

-20.00

4.316.85

1.350.00

0.00

1.350.00

1,320.00

0.00

1,320.00

788.85

0.00

788 85

878.00

-20.00

858.00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi - Transferuri pentru instituții publice

67.02.05.03.51.01.01

3,209.00

-100.00

3,109.00

850.00

0.00

850.00

850 00

0.00

850.00

65300

0.00

653.00

856.00

-100.00

756.00

Alte servicii în domeniile locuințelor -Transferuri pentru instituții publice

70.02.50.51.01.01

5,274.80

-46.00

5,228.80

2,051 00

0.00

2,051 00

2,090.00

0.00

2,090 00

1,403 50

0.00

1,403.50

-269.70

-46.00

-315 70

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

2,914.53

-92.00

2,822.53

720.88

0.00

720 88

720.90

0.00

720.90

751.88

0.00

751.88

720.87

-92.00

628 87

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

5.976 20

-478.00

5,498.20

1,200.00

0.00

1,200.00

1,360.00

0 00

1,360.00

1,870.20

0.00

1,870.20

1,546 00

-478.00

1,068 00

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

influențe

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim 2

influențe

Plan rectificat trim 2

Plan inițial trim 3

influențe

Plan rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influente

Plan rectificat trim 4

Juget instituții fond 10:

Serviciul Public Poliție locală -Cheltuieli de personal

61.10.03.04.10

2,022.35

-20.00

2,002.35

548.44

0 00

548.44

548.04

0 00

548.04

436.53

0.00

438.53

487.34

-20.00

467 34

Serviciul Public Poliție locală -Subvenții pentru instituții publice

61.10.03.04 43.10.09

4,336.85

-20.00

4,316.85

1,350.00

0.00

1,350 00

1,320.00

0 00

1,320.00

788.85

0 00

788.85

878.00

-20.00

858 00

Direcția Fiscală Locală - Cheltuieli de iersonal

70.10.50.10

1,578.00

-20.00

1,558.00

367 00

0 00

367.00

410.20

0.00

410.20

447.00

0.00

447.00

353.80

-20.00

333 80

Direcția Fiscală Locală - Subvenții >entru instituții publice

70.10 .50.43.10.09

2,726.00

-20.00

2,706.00

826.00

0.00

826.00

790.00

0.00

790.00

590 00

0.00

590.00

520.00

-20.00

500.00

Serviciul Public Grădina Zoologică -Cheltuieli de personal

67.10.50.10

400.00

-70 00

330.00

94.00

0.00

94.00

92.50

0.00

92.50

91.50

0.00

91.50

122 00

-70.00

52 00

Serviciul Public Grădina Zoologică -Subvenții pentru instituții publice

67.10.50.43.10.09

1,115.00

-70.00

1.045.00

325.00

000

325.00

325.00

0.00

325.00

140 00

0.00

140.00

325.00

-70.00

255 00

Serviciul Public Administrare Parcuri

ii Zone Verzi ■ Cheltuieli de personal

67.10.50.10

779.00

-30 00

749.00

193.00

0.00

193.00

193 00

0.00

193.00

193.00

0.00

193.00

200.00

-30.00

170.00

Serviciul Public Administrare Parcuri ii Zone Verzi - Subvenții pentru nstituții publice

67.10.50.43.10.09

2,094.00

-30.00

2,064.00

525.00

0.00

525 00

525.00

0.00

525.00

513.00

0.00

513.00

531.00

-30.00

501.00

Serviciul Public Administrare Cimitir -Cheltuieli de personal

70.10.50.10

572.50

-26.00

546.50

170.00

0.00

170.00

140.00

0.00

140.00

112 50

0.00

112.50

150.00

-26.00

124.00

Serviciul Public Administrare Cimitir -Subvenții pentru instituții publice

70.10.50.43 10.09

102.50

-26.00

76.50

000

ooo

0.00

100.00

0 00

100.00

2.50

0.00

2.50

0.00

-26.00

-26.00

PREȘEDINTE,

Gârleanu Maria