Hotărârea nr. 382/2011

HOTĂRÂREA NR. 382 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nului Ciorugă Eugen Ion

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 382

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nului Ciorugă Eugen Ion

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr.72850/2011 întocmit de Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu întrunită în data de 21.11.2011 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nului Ciorugă Eugen Ion, mandat devenit vacant prin demisia d-lui Luca loan Ovidiu și raportul de specialitate nr.72851/2011 întocmit de Direcția Administrație Publică Locală,

Analizând adresa nr. 131/29.10.2011 a P.D.L. - Organizația Județeană Sibiu, înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 67305/01.11.2011 cu privire la validarea d-nului Ciorugă Eugen Ion, supleant pe listele P.D.L. la alegerile locale din anul 2008,

în conformitate cu dispozițiile art. 96 alin.9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.31 alin.3, art.32, art. 45 și art. 54 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se validează mandatul d-nului Ciorugă Eugen Ion, supleant ales pe listele P.D.L. la alegerile locale din anul 2008, în funcția de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.2. Se completează Comisia de comerț și servicii publice a Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu d-nul consilier Ciorugă Eugen Ion, modificându-se în mod corespunzător IICL nr. 201/7/2008.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte Gârleanu MariaContrasemnează

Seyret^r

Nistdr D6rin