Hotărârea nr. 381/2011

HOTARAREA NR.381 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Luca Ioan Ovidiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.381 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Luca loan Ovidiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 24.11.2011,

Analizând raportul nr. 72049/2011 prin care Direcția Administrație Publică Locală propune Consiliului Local al Municipiului Sibiu să ia act de demisia d-lui Luca loan Ovidiu , să constate încetarea mandatului acestuia și să declare vacant locul de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu,

Având în vedere cererea sus numitului înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu cu nr.66538/27.10.2011,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 88 alin.l lit.d din Legea nr. 161/2003, ale art.9 alin.2 lit.a ,alin.3 și art. 10 din Legea nr.393/2004,

în temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se ia act de demisia d-lui Luca loan Ovidiu, începând cu data de 27.10.2011, se constată încetarea mandatului acestuia și se declară vacant un loc de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte Gârleanu Maria