Hotărârea nr. 38/2011

HOTĂRÂREA NR.38 privind aprobarea plăţii sumei de 8.881,32 lei cu titlu de despăgubiri şi cheltuieli de judecată

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.38 privind aprobarea plății sumei de 8.881,32 lei cu titlu de despăgubiri și cheltuieli de judecată

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3884/2011, prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu propune aprobarea plății sumei de 8.881,32 lei cu titlu de despăgubiri și cheltuieli de judecată,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

In conformitate cu dispozițiile art. 447 din Codul de procedură civilă,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.9 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă plata sumei de 8.881,32 lei, reprezentând 6.245,02 lei cu titlu de despăgubiri și 2.636,3 cu titlu de cheltuieli de judecată, dispuse în sarcina Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu de către Tribunalul Sibiu prin Decizia civilă nr.848/2010, pronunțată în dosar nr.2019/306/2010, în contul bancar R062BTRL03301201S87067XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Sibiu.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein

Contrasemnează Secretar

Dorin țNistor


t (v'tt'L I Ulmi