Hotărârea nr. 379/2011

HOTĂRÂREA NR. 379 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I - III 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 379 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I - III 2011

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Analizând raportul nr.64948/2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I-III 2011,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă execuția bugetului local la secțiunea de funcționare pentru trimestrul I-Ill 2011, conform anexelor nr.l și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă execuția bugetului local la secțiunea de dezvoltare pentru trimestrul I-III 2011 conform anexelor nr.3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă execuția bugetului din venituri proprii și subvenții la secțiunea de funcționare pentru trimestrul I-III 2011 conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă execuția bugetului din venituri proprii și subvenții la secțiunea de dezvoltare pentru trimestrul I-III 2011 conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă execuția bugetului împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I-III 2011 conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011

Președinte

Nowak Gertrarin


(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-30.09.2011

Realizat 01.01.2011-30.09.2011

VENITURI - TOTAL

00.01.02

185,937.00

202,768.00

IMPOZIT PROFIT

01.02

97.00

-207.00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

97.00

-207.00

IMPOZIT PE VENIT

03.02

1,630.00

2,328.00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1,630.00

2,328.00

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT

04.02

92,560.00

92,740.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

90,830.00

90,738.00

Sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

1,730.00

2,002.00

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

07.02

45,080.00

50,854.00

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

37,462.00

43,521.00

Impozit clădiri persoane fizice

07.02.01.01

8,493.00

9,054.00

Impozit clădiri persoane juridice

07.02.01.02

28,969.00

34,467.00

Impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

3,794.00

4,032.00

Impozit pe terenuri persoane fizice

07.02.02.01

1,850.00

1,957.00

Impozit pe terenuri persoane juridice

07.02.02.02

1,724.00

1,826.00

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

220.00

249.00

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

2,300.00

1,985.00

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

1,524.00

1,316.00

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.02

50,700.00

45,920.00

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

49,668.00

45,432.00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local

11.02.06

1,032.00

488.00

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE

12.02

1,100.00

1,089.00

Județul Sibiu


Anexa 1 Ia HCL nr.          /2011


Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-30.09.2011

Realizat 01.01.2011-30.09.2011

'laxe hoteliere

12.02.07

1,100.00

1,089.00

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02

34.00

30.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

34.00

30.00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

16.02

11,519.00

12,624.00

Taxe asupra mijlloacelor de transport

16.02.02

8,627.00

9,636.00

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

4,430.00

4,750.00

Taxe mijlloace transport persoane juridice

16.02.02.02

4,197.00

4,886.00

Taxe/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

2,742.00

2,803.00

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

16.02.50

150.00

185.00

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

18.02

54.00

44.00

Alte impozite și taxe

18.02.50

54.00

44.00

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

6,840.00

8,136.00

Venituri din concesiuni/închirieri

30.02.05

6,398.00

7,568.00

Venituri din dividende

30.02.08

9.00

1.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

433.00

567.00

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.02

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

0.00

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

2,655.00

1,755.00

Venituri din prestări servicii

33.02.08

2,194.00

1,332.00

Contribuția părinților

33.02.10

280.00

303.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

18.00

14.00

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

163.00

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor

33.02.28

0.00

106.00

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

34.02

1,100.00

990.00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,100.00

990.00

AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

35.02

3,039.00

3,709.00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02.01

3,037.00

3,709.00

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2.00

0.00

DIVERSE VENITURI

36.02

1,706.00

2,140.00

Varsammlc de la instituții publice

36.02.05

0.00

0.00

Taxe speciale

36.02.06

116.00

96.00

Alte venituri

36.02.50

1,590.00

2,044.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasifîcatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-30.09.2011

Realizat 01.01.2011-30.09.2011

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

-32,354.00

-19,560.00

Donații și sponsorizări

37.02.01

40.00

40.00

Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.02.03

-32,394.00

-19,600.00

VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI

39.02

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

X

X

Venituri din vânzarea locuințelor

39.02.03

X

X

Venituri din vânzarea unor bunuri

39.02.07

X

X

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02

0.00

0.00

Sume fond rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

177.00

176.00

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0.00

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

50.00

67.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

42.02.34

73.00

58.00

Subvenții pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

54.00

51.00

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

45.02

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regională

45.02.01

0.00

0.00

Președinte


Nowak Gertnnid


Contrasemnează

Secretar Nistor Borin

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-30.09.2011

Realizat 01.01.2011-30.09.2011

CHELTUIELI - TOTAL

49.02

185,937.00

160,944.00

AU IORITATI EXECUTIVE

51.02

8,984.00

7,170.00

Cheltuieli de personal

51.02.10

3,910.00

3,334.00

Cheltuieli materiale și servicii

51.02.20

5,074.00

3,846.00

Proiecte cu finanțare din FEN

51.02.56

0.00

0.00

Cheltuieli de capital

51.02.70

0.00

0.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

51.02.85

0.00

-10.00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

6,348.00

343.00

Fonduri de rezerva

54.02.50

750.00

0.00

Transferuri

54.02.51

598.00

378.00

Fonduri de Garantare

54.02.81

5,000.00

1.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

54.02.85

0.00

-36.00

Total capitol ,din care :

6,348.00

343.00

Fond de Garantare

54.02.07

5,000.00

-35.00

Fond de Rezervă

54.02.05

750.00

0.00

Serv.Public comunitar de evidenta persoanelor

54.02.10

598.00

378.00

DOBÂNZI

55.02

7,428.00

5,052.00

Dobânzi

55.02.30

7,428.00

5,052.00

Total capitol ,din care :

7,428.00

5,052.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

7,428.00

5,052.00

Dobânzi la operațiunile de leasing

55.02.30.03

0.00

0.00

PUBLICĂ,SIGURANȚĂ 7                              3

NAȚIONALĂ

61.02

3,459.00

3,170.00

Transferuri

61.02.03.04.51

3,459.00

3,172.00

Proiecte cu finanțare din FEN

61.02.03.04.56

0.00

0.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasifîcatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-30.09.2011

Realizat 01.01.2011-30.09.2011

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

61.02.03.04.85

0.00

-2.00

Total capitol, din care :

3,459.00

3,170.00

Serviciul Public Politia Locală (Comunitară)

61.02.03.04

3,459.00

3,170.00

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.02

54,802.00

49,548.00

Cheltuieli de personal

65.02.10

47,388.00

43,551.00

Cheltuieli materiale

65.02.20

7,280.00

5,920.00

Proiecte cu finanțare din FEN

65.02.56

0.00

0.00

Alte cheltuieli

65.02.59

134.00

109.00

Cheltuieli de capital

65.02.70

0.00

0.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

65.02.85

0.00

-32.00

SĂNĂTATE

66.02

1,501.00

1,379.00

Cheltuieli de personal

66.02.10

1,376.00

1,370.00

Cheltuieli materiale

66.02.20

119.00

10.00

Transferuri pentru reparații capitale la spitale

66.02.51.02.28

0.00

0.00

Asistenta sociala

66.02.57

6.00

5.00

Cheltuieli de capital

66.02.70

0.00

0.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

66.02.85

0.00

-6.00

Total capitol ,din care :

1,501.00

1,379.00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

1,495.00

1,374.00

Spitalul de pediatrie

66.02.06.01

0.00

0.00

Centru transfuzie

66.02.50.50

6.00

5.00

ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI DE TINERET

67.02

17,691.00

17,519.00

Transferuri

67.02.51

17,691.00

17,535.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

67.02.85

0.00

-16.00

Total capitol ,din care :

17,691.00

17,519.00

Teatru Radu Stanca

67.02.03.04

8,884.00

8,871.00

Teatrul Gong

67.02.03.04

983.00

906.00

Casa de Cultura

67.02.03.06

5,471.00

5,465.00

Serv.Public Adm.Parcuri Zone Verzi

67.02.05.03

1,563.00

1,526.00

Serv.Public Grădina Zoologică

67.02.05.03

790.00

751.00

ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE, INDEMNIZAȚII

68.02

10,296.00

9,507.00

Denumirea indicatorilor

1

Cod clasificație bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-30.09.2011

Realizat 01.01.2011-30.09.2011

Cheltuieli de personal

68.02.10

3,640.00

3,378.00

Cheltuieli materiale

68.02.20

2,342.00

1,956.00

Proiecte cu finanțare din FEN

68.02.56

0.00

0.00

Asistentă Socială

>

68.02.57

4,314.00

4,177.00

Cheltuieli de capital

68.02.05.70

0.00

0.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

68.02.85

0.00

-4.00

Total capitol ,din care :

10,296.00

9,507.00

Căminul pentru persoane vârstnice

68.02.04

690.00

651.00

Drepturile asistenților persoanelor cu handicap grav

68.02.05.02

5,939.00

5,696.00

Crese

68.02.11

1,730.00

1,564.00

Ajutor social

68.02.15.01

73.00

58.00

Cantina de Ajutor Social

68.02.15.02

544.00

478.00

Serv.Public de Asistenta Sociala

68.02.50

1,281.00

1,027.00

Primăria Sibiu-Azilul de Noapte și alte ajutoare sociale

68.02.50

39.00

33.00

SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE

70.02

10,337.00

7,322.00

Cheltuieli materiale,din care :

70.02.20

4,793.00

3,719.00

Iluminat

70.02.06

4,696.00

3,704.00

Alte chelt.materialc

70.02.50

97.00

15.00

Transferuri, din care:

70.02.51

5,544.00

3,659.00

Servicii publice, din care:

5,544.00

3,659.00

Serv.Public Baia Neptun

70.02.50

688.00

630.00

Serv.Public Domeniul Public

70.02.50

1,150.00

70.00

Serv.Public Adm.Cimitir

70.02.50

102.00

0.00

Serv.Public Direcția Fiscală

5

70.02.50

2,206.00

1,979.00

Serv.Public Adm.Fond Locativ

70.02.50

770.00

695.00

Serv.Public de gestionare a câinilor Iară stăpâni

70.02.50

628.00

285.00

70 Cheltuieli de capital,din care

70.02.70

0.00

0.00

LTE

70.02.03.30

0.00

0.00

Alimentări cu apă

70.02.05.01

0.00

0.00

Alte Investiții

70.02.50

0.00

0.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

70.02.85

0.00

-56.00

Serv.Public Direcția Fiscală î

70.02.50

0.00

-4.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-30.09.2011

Realizat 01.01.2011-30.09.2011

Serv.Public de gestionare a câinilor fără stăpâni

70.02.50

0.00

-2.00

Iluminat

70.02.06

0.00

-50.00

PROTECȚIA MEDIULUI 5

74.02

6,160.00

3,824.00

Cheltuieli materiale

74.02.20

6,160.00

3,824.00

Total capitol, din care :

6,160.00

3,824.00

Salubritate

74.02.05.01

5,822.00

3,486.00

Canalizare

74.02.06

338.00

338.00

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

81.02

325.00

242.00

Subvenții

>

81.02.40

325.00

242.00

Total capitol, din care :

325.00

242.00

Energie termică

81.02.06

325.00

242,00

AGRICULTURA,

SILVICULTURA,

PISCICULTURA SI VANATOARE

83.02

330.00

320.00

Transferuri

83.02.03.30.51

330.00

320.00

Total capitol ,din care :

330.00

320.00

domeniul agriculturii

83.02.03.30

330.00

320.00

TRANSPORTURI

84.02

58,276.00

55,548.00

Cheltuieli materiale

84.02.20

28,491.00

27,058.00

Subvenții

84.02.40

22,000.00

21,493.00

Proiecte cu finanțare din FEN >

84.02.56

0.00

0.00

Cheltuieli de capital

84.02.70

0.00

0.00

Rambursări de credite

84.02.81

7,785.00

7,313.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

84.02.85

0.00

-316.00

Total capitol, din care. :

58,276.00

55,548.00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0.00

0.00

Transport în comun

84.02.03.02

22,000.00

21,178.00

Străzi

84.02.03.03

36,276.00

34,370.00


Contras,

Secretar


nează


(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie 3 bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-30.09.2011

Realizat 01.01.2011-30.09.2011

VENITURI - TOTAL

00.01.02

45,324.00

38,819.00

IMPOZIT PROFIT

01.02

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

X

X

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT

04.02

0.00

0.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

X

X

Sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

X

X

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

07.02

0.00

0.00

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

0.00

0.00

Impozit clădiri persoane fizice

07.02.01.01

X

X

Impozit clădiri persoane juridice

07.02.01.02

X

X

Impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

0.00

0.00

Impozit pe terenuri persoane fizice

07.02.02.01

X

X

Impozit pe terenuri persoane juridice

07.02.02.02

X

X

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

X

X

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

X

X

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

X

X

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.02

0.00

0.00

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

X

X

Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetului local

11.02.06

X

X

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE

12.02

0.00

0.00

Taxe hoteliere

12.02.07

X

X

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02

0.00

0.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

X

X

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

16.02

0.00

0.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasifîcatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-30.09.2011

Realizat 01.01.2011-30.09.2011

Taxe asupra mijlloacelor de transport

16.02.02

0.00

0.00

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

X

X

Taxe mijlloace transport persoane juridice

16.02.02.02

X

X

Taxe/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

X

X

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

16.02.50

X

X

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

18.02

0.00

0.00

Alte impozite și taxe

18.02.50

X

X

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

0.00

0.00

Venituri din concesiuni/închirieri

30.02.05

X

X

Venituri din dividende

30.02.08

X

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

X

X

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.02

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

X

X

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

0.00

0.00

Contribuția părinților

33.02.10

X

X

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

X

X

Venituri din recuperarea cheltuielilor

33.02.28

X

X

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

34.02

0.00

0.00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

X

X

AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

35.02

0.00

0.00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02.01

X

X

DIVERSE VENITURI

36.02

0.00

0.00

Varsammte de la instituții publice

36.02.05

X

X

Alte venituri

36.02.50

X

X

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

32,394.00

19,600.00

Donații și sponsorizări

37.02.01

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

32,394.00

19,600.00

VENITURI DIN VALORIFICARE

BUNURI

39.02

8,411.00

8,620.00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

8,261.00

8,357.00

Venituri din vânzarea locuințelor

39.02.03

97.00

181.00

Venituri din vânzarea unor bunuri

39.02.07

53.00

82.00

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02

0.00

10,141.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasific atic

>

bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-30.09.2011

Realizat

01.01.2011-

30.09.2011

Sume fond rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

X

X

Sume din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea Secțiunii de Dezvoltare > >

40.02.14

0.00

10,141.00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

1,443.00

106.00

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

1,443.00

106.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței î

42.02.34

0.00

0.00

Subvenții pentru finanțarea sanatatn

42.02.41

0.00

0.00

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL

PLĂȚILOR EFECTUATE 5

45.02

3,076.00

352.00

Fondul European de Dezvoltare Regională

45.02.01

3,005.00

352.00

Sume de la UE pentru FEDR an curent

45.02.01.01

2,976.00

35.00

Sume de la UE pentru FEDR an precedent

45.02.01.02

29.00

66.00

Prefinantare pentru FEDR

45.02.01.03

0.00

251.00

Sume de la UE pentru Fondul Social European

45.02.02

71.00

0.00

Sume primite de la UE pentru FSE an curent

45.02.02.01

71.00

0.00

EXCEDENT ANI PRECEDENȚI

Președinte


Nowak GertraudContrasemnează

Secretar

Nistor Dorin

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie

3

bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-30.09.2011

Realizat 01.01.2011-30.09.2011

CHELTUIELI - TOTAL

49.02

55,465.00

36,419.00

AUTORITATI EXECUTIVE

51.02

3,916.00

1,900.00

Cheltuieli de personal

51.02.10

X

X

Cheltuieli materiale și servicii

51.02.20

X

X

Proiecte cu finanțare din FEN

>

51.02.56

1,168.00

372.00

Cheluieli de capital

51.02.70

2,748.00

1,528.00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

77.00

0.00

Fonduri de rezerva

54.02.50

X

X

Fonduri de Garantare

54.02.81

0.00

0.00

Transferuri

54.02.51

77.00

0.00

Total capitol,din care :

77.00

0.00

Fond de Garantare

54.02.07

0.00

0.00

Fond de Rezervă

54.02.05

0.00

0.00

Serv.Public comunitar de evidenta persoanelor

54.02.10

77.00

0.00

DOBÂNZI

55.02

0.00

0.00

Dobânzi

55.02.30

X

X

Total capitol ,din care :

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

X

X

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

X

X

Dobânzi la operațiunile de leasing

55.02.30.03

X

X

PUBLICĂ,SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

61.02

179.00

19.00

Transferuri

61.02.51

79.00

19.00

Proiecte cu finanțare din FEN

61.02.56

100.00

0.00

Total capitol ,din care :

179.00

19.00

Serv.Public Politia Locală >

(Comunitară)

61.02.03.04

79.00

19.00

Proiecte cu finanțare din FEN

61.02.03.04

100.00

0.00

ÎNVĂȚĂMÂNT

7    na

t '3'70 nn

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-30.09.2011

Realizat 01.01.2011-30.09.2011

Cheltuieli de personal

65.02.10

0.00

0.00

Cheltuieli materiale

65.02.20

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din FEN

65.02.56

1,801.00

6.00

Alte cheltuieli

65.02.59

0.00

0.00

Cheltuieli de capital

65.02.70

1,860.00

1,273.00

SĂNĂTATE

66.02

1,231.00

0.00

Cheltuieli de personal

66.02.10

X

X

Cheltuieli materiale

66.02.20

X

X

Transferuri pentru reparații capitale la spitale

66.02.51.02.28

900.00

0.00

Asistenta sociala

66.02.57

X

X

Cheltuieli de capital

66.02.70

331.00

0.00

Total capitol ,din care :

1,231.00

0.00

Spitalul de pediatric

66.02.06.01

900.00

0.00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

331.00

0.00

Centru transfuzie

66.02.50.50

X

X

ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI DE TINERET

67.02

1,225.00

184.00

Transferuri

67.02.51

1,225.00

184.00

Total capitol ,din care :

1,225.00

184.00

Teatru Radu Stanca

67.02.03.04

270.00

162.00

Teatrul Gong

67.02.03.04

8.00

0.00

Casa de Cultura

67.02.03.06

750.00

0.00

Serv.Public Adm.Parcun Zone Verzi

67.02.05.03

12.00

10.00

Serv.Public Grădina Zoologică

67.02.05.03

185.00

12.00

ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE, INDEMNIZAȚII

68.02

619.00

93.00

Cheltuieli de personal

68.02.10

0.00

0.00

Cheltuieli materiale

68.02.20

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din FEN

68.02.56

431.00

1.00

Asistență Socială

68.02.57

0.00

0.00

Alte cheltuieli

68.02.59

0.00

0.00

Cheltuieli de capital

68.02.70

188.00

92.00

Total capitol ,din care :

619.00

93.00

Căminul pentru persoane vârstnice

68.02.04

69.00

0.00

Drepturile asistenților și persoanelor cu handicap grav

68.02.05.02

0.00

0.00

Crese

68.02.11

84.00

69.00

A n itnr cori al

68 02 15 01

0.00

0.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-30.09.2011

Realizat 01.01.2011-30.09.2011

Cantina de Ajutor Social

68.02.15.02

16.00

14.00

Serv.Public dc Asistenta Sociala

68.02.50

19.00

9.00

Primăria Sibiu

68.02.50

431.00

1.00

SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE

70.02

18,888.00

12,725.00

Cheltuieli materiale,din care :

70.02.20

0.00

0.00

Iluminat

70.02.06

X

X

Alte chelt.materiale

70.02.50

X.

X

Transfer uri, din care:

70.02.51

132.00

20.00

Servicii publice ,din care:

132.00

20.00

Serv.Public Baia Neptun

70.02.50

32.00

0.00

Serv.Public Domeniul Public

70.02.50

0.00

0.00

Serv.Public Adm.Pietelor

70.02.50

0.00

0.00

Serv.Public Adm.Cimitir

70.02.50

0.00

0.00

Serv.Public Direcția Fiscală

70.02.50

0.00

0.00

Serv.Public Adm.Fond Locativ

70.02.50

65.00

0.00

Serv.Public de gestionare a câinilor Iară stăpâni

70.02.50

35.00

20,00

70 Cheltuieli de capital,din care

70.02.70

18,756.00

12,705.00

LTE

70.02.03.30

114.00

103.00

Alimentări cu apă

70.02.05.01

375.00

15.00

Alte Investiții

70.02.50

18,267.00

12,587.00

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

0.00

0.00

Cheltuieli materiale

74.02.20

X

X

Total capitol ,din care :

0.00

0.00

Salubritate

74.02.05.01

X

X

Canalizare

74.02.06

X.

X

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

81.02

0.00

0.00

Subvenții

>

81.02.40

X

X

Total capitol ,din care :

X

X

Energie termică

81.02.06

X

X

AGRICULTURA,

SILVICULTURA,

PISCICULTURA SI VANATOARE

83.02

0.00

0.00

Transferuri

83.02.51

X

X

Total capitol ,din care :

X

X

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-30.09.2011

Realizat

01.01.2011-

30.09.2011

Agricultura - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

TRANSPORTURI

84.02

25,669.00

20,219.00

Cheltuieli materiale

84.02.20

X

X

Subvenții

84.02.40

X

X

Proiecte cu finanțare din FEN >

84.02.56

1,317.00

1.00

Cheltuieli de capital

84.02.70

24,352.00

20,218.00

Rambursări de credite

84.02.81

X

X

Total capitol, din care :

25,669.00

20,219.00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

928.00

204.00

Transport în comun

84.02.03.02

0.00

0.00

Străzi

84.02.03.03

24,741.00

20,015.00

VENITURI PROPRII Șl SUBVENȚII EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI Șl CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

J                                                      1


SERVICII PUBLICE

VEN

TURI

CHELTUIELI

Prevederi bugetare 01.01.2011-30.09.2011

Realizat 01.01.2011-30.09.2011

Prevedea bugetare 01.01.2011-30.09.201 1

Realizat 01.01.2011-30.09.2011

BUGET 10

SP EVIDENȚA PERSOANELOR

690.00

492.00

690.00

463.00

SP POLIȚIA LOCALĂ

3,459.00

3,172.00

3,459.00

2,864.00

SP ADMIN.UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

7,809.00

3,051.00

7,809.00

3,006 00

CASA DE CULTURĂ

5,573.00

5,474.00

5,573.00

5,473.00

TEATRUL NAȚIONAL RADU STANCA

11,233.00

11,210.00

11,233.00

10,974.00

TEATRUL PT.COPII Șl TINERET GONG

1,109.00

1,010.00

1,109.00

1,009.00

SP ADMIN.PARCURI Șl ZONE VERZI

1,638.00

1,533.00

1,638.00

1,520.00

SP GRADINA ZOOLOGICA

790.00

750.00

790.00

673 00

SP BAIA NEPTUN

968.00

949.00

968.00

901.00

SP ADMIN.DOMENIULUI PUBLIC

1,355.00

1,326.00

1,355.00

1,096.00

SP DIRECȚIA FISCALĂ

2,206.00

1,979.00

2,206.00

1,977.00

SP ADMIN.CIMITIRELOR

1,442.00

1,152.00

1,442.00

1,199.00

SP ADMIN.FONDULUI LOCATIV

770.00

695.00

770.00

634.00

SP GESTIONARE CÂINI PARA STĂPÂN

628.00

285.00

628.00

268.00

SP CADASTRU .AGRICULTURĂ

330.00

320.00

330.00

241.00

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

15,481.00

12,104.00

17,524.00

12,389.00

CĂMINUL DE BĂTRÂNI

500.00

338.00

500.00

206.00

TOTAL

55,981.00

45,840.00

58,024.00

44,893.00

Contrasemnează

Secretar

Nistor uorin

VENITURI PROPRII Șl SUBVENȚII EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI Șl CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

J

Președinte


Nowak Gertraud


SERVICII PUBLICE

VEN

TURI

CHELTUIELI

Prevederi bugetare 01.01.2011-30.09.2011

Realizat 01.01.2011-30.09.2011

Prevederi bugetare 01.01.2011-30.09.2011

Realizat 01.01.2011-30.09.2011

BUGET 10

SP EVIDENȚA PERSOANELOR

78.00

0.00

78.00

0.00

SP POLIȚIA COMUNITARĂ

79.00

19.001

79.00

18.00

SP ADMIN.UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

77.00

17.00

77.00

17.00

CASA DE CULTURĂ

750.00

0.00

750.00

0.00

TEATRUL NAȚIONAL RADU STANCA

270.00

204.00

270.00

204.00

TEATRUL PT.COPII Șl TINERET GONG

8.00

0.00

8.00

0.00

SP ADMIN.PARCURI Șl ZONE VERZI

12.00

10.00

12.00

10.00

SP GRADINA ZOOLOGICA

185.00

12.00

185.00

6.00

SP BAIA NEPTUN

32.00

0.00

32.00

0.00

SP ADMIN,DOMENIULUI PUBLIC

945.00

6.00

945.00

6.00

SP DIRECȚIA FISCALĂ

0.00

0.00

0.00

0.00

SP ADMIN.CIMITIRELOR

150.00

127.00

150.00

126.00

SP ADMIN.FONDULUI LOCATIV

65.00

20.00

65.00

20.00

SP GESTIONARE CÂINI FARA STĂPÂN

35.00

0.00

35.00

0.00

SP CADASTRU .AGRICULTURĂ

0.00

0.00

0.00

0.00

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

900.00

0.00

1,787.00

92.00

CĂMINUL DE BĂTRÂNI

0,00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

3,586.00

415.00

4,473.00

499.00

Contras jmneaza

Sedr dar

Nistor Dorin

Președinte


Nowak Gertraud


Contrași

Secri

Nistor i


nnează

r

fonn


Județul Sibiu


Anexa Ț Ia HCL nr. ^7  /2011

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULULUI CREDITELOR EXTERNE - Secțiuni la data de 30/09/2011

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de Angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltui' efectiv

inițiale

trimestriale/ definitive

A

B

_

1

2

3

4

5

6=4-5

7

TOTAL CHELTUIELI

49.06

______________9

16.911.000

11.274.000

823.798

823.798

823.798

0

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.06

16.911.000

11.274.000

823.798

823.798

823.798

0

Transporturi

84.06

16.911.00C

11.274.000

823.798

823.798

823.798

0

Transport rutier

84.06.03

16.911.00C

11.274.000

823.798

823.79C

823.798

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

4.944.000

3.296.000

406.374

406.374

406.374

Străzi

84.06.03.03

11.967.000

7.978.000

417.424

417.424

417.424

,CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

49.06

16.911.000

11.274.000

823.798

823.798

823.798

0

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.06

16.911.00C

11.274.000

823.798

823.798

823.798

Transporturi

84.06

0

16.911.000

11.274.000

823.798

823.798

823.798

0

Transport rutier

84.06.03

Drumuri si poduri

84.06.03.01

________Străzi_____________________________________________________________

84.06.03.03

Președinte

Nowak Gertraud