Hotărârea nr. 377/2011

HOTĂRÂREA NR.377 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Achiziţionare şi montare cazan încălzire şi boiler preparare apă caldă menajer㔠pentru centrala termică a blocului de locuinţe sociale din str. H. Coandă nr. 57 Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.377

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

„ Achiziționare și montare cazan încălzire și boiler preparare apă caldă menajeră” pentru centrala termică a blocului de locuințe sociale din str. H. Coandă nr. 57 Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Analizând raportul nr.62887/2011 prin care Serviciul Public pentru Administrarea Fondului

Locativ aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Achiziționare și montare cazan încălzire și boiler preparare apă caldă menajeră” pentru centrala termică a blocului de locuințe sociale din str. H. Coandă nr. 57 Sibiu

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2 lit.b și alin.4 lit.b, precum și ale art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „ Achiziționare și montare cazan încălzire și boiler preparare apă caldă menajeră” pentru centrala termică a blocului de locuințe sociale din str. H. Coandă nr. 57 Sibiu, după cum urmează:

Indicatori tehnico - economici:

Suprafața desfășurată pentru fiecare nivel al blocului: 600 mp

Numărul de niveluri ale blocului: parter+4 etaje

Suprafața totală desfășurată: 3000 mp

Cheltuieli achiziționare echipamente :

Centrala termică : 24.194,42 lei fără TVA

Boiler apă caldă : 6.438,34 lei fără TVA

Cheltuieli dezafectare centrala veche

Montaj echipamente noi: 5.656,81 lei fără TVA

Total General : 36.289,57 lei fără TVA

Art.2, Directorul Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10,2011

Președinte                                        I

Nowak Gertraud                        Contrasemnează

„,.SecrTr

Nistor Dorin