Hotărârea nr. 376/2011

HOTĂRÂREA NR.376 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire hală producţie – Parter, în Sibiu, strada Viile Sibiului, fn beneficiar : S.C TEOMARC S.R.L SIBIU

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.376

privind aprobarea documentației de urbanism

PUD - Construire hală producție - Parter, în Sibiu, strada Viile Sibiului, fn beneficiar: S.C TEOMARC S.R.L SIBIU

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 27.10.2011

Analizând Raportul nr. 64653/2011 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea PUD - Construire bală producție - Parter, în Sibiu, strada Viile Sibiului, fn, beneficiar : S.C TEOMARC S.R.L SIBIU pe teren proprietate privată identificat în C.F. Sibiu nr. 106710 (C.F. vechi: nr. 56953, CAD: 6982/1/1/1/1/5, Top: 4300/4/3/1/1/1/1/1/5.

în suprafață de 800 mp, conform proiectului de specialitate nr. 23/2010, întocmit de S.C Lumi & Comp S.R.L Sibiu- arh. Lucian Bobeș.

Având în vedere prevederile PUG Sibiu, aprobat cu FICL nr. 165/2011 precum și H.G. nr. 525/1996 Regulamentului General de Urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu dispozițiile art. 25, 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUD - Construire hală producție - Parter, în Sibiu, strada Viile Sibiului, fn, beneficiar : S.C TEOMARC S.R.L SIBIU pe teren proprietate privată identificat în C.F. Sibiu nr. 106710 (C.F. vechi: nr. 56953, CAD: 6982/1/1/1/1/5, Top: 4300/4/3/1/1/1/1/1/5. în suprafață de 800 mp, conform proiectului de specialitate nr. 23/2010, întocmit de S.C Lumi & Comp S.R.L Sibiu- arh. Lucian Bobeș, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art 2. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

  • a. POT = 40 %

  • b. CUT = 0,4

  • c. Regimul maxim de înălțime: PARTER

  • d. Retrageri față de limitele proprietății:

l,00m față de limitele proprietății stânga respectiv dreapta 2,00m față de limita proprietății spate

  • e. Accese:

- din strada Viile Sibiului (prin drumul public, nr. top. 4300/4/3/1/1/2).

Art 3. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011

Președinte

Nowak Gertraud


mnează ar


Contrasemner

Secre ar Nistor Dorin