Hotărârea nr. 374/2011

HOTĂRÂREA NR.374 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2/2011 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Energie Termică SA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.374

privind aprobarea Actului Adițional nr.2/2011 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Energie Termică SA Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Analizând raportul nr. 64573/2011 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea Actului adițional nr.2/2011 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Energie Termică SA Sibiu,

Având în vedere dispozițiile art.26 din Contractul de concesiune nr.87/2002, încheiat între Municipiul Sibiu și SC Energie Termică SA Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.298 din O.U.G. nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică și contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.36 alin.2 lit.”c” și alin.5 lif’a” și ale art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Actul Adițional nr.2/2011 la Contractul de concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Energie Termică SA Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu și Directorul General al SC Energie Termică SA Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011

Președinte

Nowak Gertrajid


Contrași

Secn

Nistor


înnează tar Sorin


.JUDEȚUL SIBIU                              ANEXA NR/1 Ia HCL nr.?3Z..2Ol 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ACT ADIȚIONAL NR. 2/2011

Ia contractul de concesiune nr. 87 / 2002

1. Părțile contractante

  • A. Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukcnthal, nr. 2, având cod fiscal nr. 42.70.740, cont nr. 21.22.02.07.42.70.740, deschis la Banca Națională - Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Klaus Werner lohannis - Primar si Viorica Bandescu - Director Economic, în calitate de concendent, pe de o parte

si

  • B. Societatea Comercială Energie Termică SA Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Eschilc nr.6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J32/1022/1998, având codul fiscal R 2684959, contul curent nr.l5.1/ROL deschis la Banca Comercială Română-Sucursala Sibiu, reprezentată prin Ilie Grădinar - Director General și Carmen Drăgan - Director Economic, în calitate de concesionar, de comun acord a intervenit prezentul act adițional

Art. 1. Se suplimentează valoarea fondurilor alocate pe anul 2011, prin actul adițional nr. 1/2011, după cum urmează:

LUCRĂRI DE INVESTIȚII ;

Viabilizare Cartier Tineretului

+6.000.000,00 lei


Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, 3 (trei) exemplare pentru concendent 1 (un) exemplar pentru concesionar.

PREȘEDINTE

SECRETAR