Hotărârea nr. 372/2011

HOTĂRÂREA NR.372 privind reglementarea juridică a unui tronson din strada Cuptorului

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.372

privind reglementarea juridică a unui tronson din strada Cuptorului

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 65210/2011, privind reglementarea juridică a unui tronson din strada Cuptorului,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 135(5) din Constituția României, ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul art. 36 alin.(2), lit. “c”, ale art.45 alin.(3) din Legea 215/2001,republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea categoriei de folosință a imobilului înscris în CF 15607 Sibiu, nr top 5129/1/9/2/2 în suprafață de 125 mp, din “loc de casă44 în “stradă44 - pentru prelungirea străzii Cuptorului, conform destinației actuale.

Art.2, Se aprobă schimbarea categoriei de folosință a imobilului înscris în CF 20462 Sibiu, nr top 5129/1/7/1/2/2, 5129/1/7/2/2/2,5129/1/8/1/2/2 în suprafață de 120 mp, din “teren44 în “strada44 conform destinației actuale - str. Cuptorului.

Art.3. Se aprobă schimbarea categoriei de folosință a imobilului înscris în CF 6751 Sibiu, nr top 5129/1/5/2 în suprafață de 144 mp, din “loc de grădină44 în “strada44, conform destinației actuale - str.Cuptorului.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011


Contrasemnează Seciretar Nistorl

'orin