Hotărârea nr. 371/2011

HOTĂRÂREA NR. 371 privind reglementarea juridică a imobilului- teren de construcţii cu destinaţie actuală: parţial strada Cuptorului

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 371

privind reglementarea juridică a imobilului- teren de construcții cu destinație actuală: parțial strada Cuptorului

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 65209/2011, privind reglementarea juridică a imobilului- teren de construcții cu destinație actuală: parțial strada Cuptorului

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 135(5) din Constituția României, ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul art. 36 alin.(2), lit. “c”; ale art. 120 alin.(l) și alin. (2), ale art. 123 alin.(l), ale art.45 alin.(3) din Legea 215/2001,republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezlipirea imobilului- teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, identificat în CF 58126 Sibiu, nr.top 5128/2/2/1/1/1 în suprafață de 20.488 mp, conform documentației tehnice dc primă înregistrare, astfel:

  • - nr. top 5128/2/2/1/1/1/1 - teren de construcții - în suprafață de 14.840 mp,

  • - nr. top 5128/2/2/1/1/1/2 - teren de construcții - în suprafață de 5.648 mp, concomitent cu schimbarea categoriei de folosință din teren de construcții în strada Cuptorului, conform destinației actuale.

Art.2. - Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - strada Cuptorului, identificat cu nr top nou 5128/2/2/1/1/1/2 în suprafață de 5.648 mp.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic ai acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art.2 din prezentul proiect de hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011

Președinte Nowak GertrauContrasemnează Secretar Nistor

rin