Hotărârea nr. 370/2011

HOTĂRÂREA NR.370 privind aprobarea transmiterii autoturismului Marca DAEWOO cu număr de înmatriculare SB-05-FKP din proprietatea Primăriei Municipiului Sibiu în proprietatea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.370

privind aprobarea transmiterii autoturismului Marca DAEWOO cu număr de înmatriculare SB-05-FKP din proprietatea Primăriei Municipiului Sibiu în proprietatea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Analizând raportul nr.65259/2011 prin care Serviciul Administrativ propune aprobarea transmiterii autoturismului Marca DAEWOO cu număr de înmatriculare SB-05-FKP din proprietatea Primăriei Municipiului Sibiu în proprietatea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. c și ale ari. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l, Se aprobă transmiterea autoturismului Marca Daewoo cu număr de înmatriculare SB-05-FKP din proprietatea Primăriei Municipiului Sibiu în proprietatea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu.

Art.2. Predarea -preluarea autoturismului Marca Daewoo cu număr de înmatriculare SB-05-FKP din proprietatea Primăriei Municipiului Sibiu în proprietatea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu se face pe baza unui proces - verbal de predare -preluare ce va conține toate datele de identificare ale autoturismului ce face obiectul prezentei hotărâri.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10,2011

Președinte

Nowak GertraudContrasemnează

Secretar

Nistor Dorin