Hotărârea nr. 37/2011

HOTĂRÂREA NR.37 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.37 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunii în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 2777/ianuarie 2011 prin care Serviciul Resurse Umane propune aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art.107 alin.l lit. a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Începând cu data de 01.01.2011 se aprobă următoarele modificări intervenite în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu:

în cadrul Compartimentului Unitate de Implementare a programului de finanțare se desființează două funcții publice vacante de consilier, clasa I, gradul asistent și se înființează o funcție publică de șef birou gradul 2 de salarizare și o funcție publică de consilier, clasa I, gradul principal;

se desființează două funcții publice vacante de consilier, clasa 1, gradul asistent și consilier, clasa 1, debutant, de la Serviciul autorizare în construcții și se înființează, la compartimentul Unitate de implementare a programului de finanțare, două funcții publice, de consilier, clasa 1, gradul asistent și de consilier, clasa I, debutant;

urmare modificărilor menționate Unitatea de implementare a programelor de finanțare se transformă în Birou;

se desființează 3 posturi de personal contractual vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, care vor fi alocate Serviciului public Comunitar de Evidență a Persoanelor din Municipiul Sibiu și anume :

  • - 1 post de inspector de specialitate gr.I (S) din cadrul Serviciului juridic ;

  • - 1 post de referent gr.IA (SSD) de la Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului;

  • - 1 post de referent debutant (SSD) de la Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului;

Art .2. începând cu data de 01.01.2011 se aprobă statul de funcții și organigrama pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Dorin wistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.4 la HC.L nr. .2011


STAT DE FUNCȚII valabil la data de 01.01.2011

i Director I gr.II i          i                j

s 1       !      ||

j executiv

i                         !                        i

____________________i____________________________________________________________________________________i_____________________


Nr. cit.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

j

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție/ nivel de salariz.

_

de conducere

de execuție

Kiaus Werner Johannis

Primar

2

Fodor Astrid Cora

Viceprimar

-

j

Popa Virgil

Viceprimar

d

Secretar

gr II

□r

salanzai

Compartiment audit

L

__1___________________________________1

Auditor

T"

superior j

! s i                                î

6

____________L '

Auditor

1

principal

sl

■ —------

■_____

___________._______L_

Auditor

I

principal

1 s |                            |

j___

j___i_______________________________________________________________________i__________________________

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------,---1-------------------------------

Serviciul! administrație locală, agricol, coordonare asociații de proprietari___________

9 ■                                   |                              j                    | Șef serviciu j gr.II I ]                ,        | S

Compartiment administrație locală, agricol

10

Consilier

1

superior

s

....

Consilier

I

superior

s

12

Consilier

I

superior

13

Consilier

I

superior

s

U

Consilier

I

principal

s

— ..

15

___________d

Consilier

1

principal

s

J

16

_

Consilier

(

principal

s

17

Consilier

1

principal

S

18

Consilier

1

asistent

S

19

Consilier

I

asistent

S

20

Referent

III

superior

M

2i

Referent

III

asistent

M

-)<■)

1

Referent

IA

M

Magaziner

-

24

1

Arhivar

1

..

Compartiment coordonare asociații de proprietari

25 i

-

1

1

Consilier 1

I

principal

a

S 1

i

26 i

1

Consilier

1

asistent

s i

_

27

__________i

Consilier |

I

debutant

s

1

1

28 ;

_

1

Insp.spec

IA

s

S

erviciul juridic

29

1

Șef serviciu :

gr.Il ;

s

1

j.____________________________________________

1

1 Ji—

30 !

1

i i

Cons.jr.

I

superior

s

1

• 31

1

1

Cons.jr

I

superior

S

32

1

Cons.jr.

1

superior

S

1 33

Cons.jr.

I

principal

s

! 34

Cons.jr.

1

principal

ș

V 5

Cons.jr.

I

principal

S

i 36

Cons.jr

I

asistent

s

• 3"

1

Cons.jr.

I

asistent

s

3 8

Cons.jr.

1

asistent

s

39

Cons.jr.

1

debutant

S

"1

i

; Inspector

1

SSD

1

Serviciul resurse umane,

pregătire profesională și secretariat

1 41

Șef serviciu

gr.II

s

1 42

Consilier

I

superior

s

1

43

Consilier

I

principal

s

■ 44

Consilier

I

principal

S

; 45

Consilier

[

asistent

s

L46

Referent

III

superior

M

1

• 47

Insp.spec.

s 1

48

■ ■

Insp. spec.

II

s

■ 49

_

_

Insp..spec.

11

s

50

_

Insp..spec.

II

s

! 51

1                              ... ------

Referent

IA

M |

. 52

i

1

Referent

n

M i

i 53

1

i

L_

1

Secr.-dact

j

M

i 54

|

Secr.-dact.

lE

M .

Birou autoritate tutelară

nr

j_____

' Șef birou

\ gr.II

s

i 56

1

1

i

i Consilier

ll

superior

s

_

1 57

!

1

' Consilier

11

i superior

s

■ 58

1

i Consilier

11

' principal

j

s

[59

1...                        .......

1

1

j Consilier

I

| asistent

i s

_

i 60

!

!

!

' Consilier

: 1

! asistent

i S

J__

[ 61

J _________ ______________

i

j______

I

1

i I

i asistent

1 s

J

__

__1___________

31 J RE CTIA E C ONOM IC A

o2 :

1

I

1

Di rector executiv

Lti .1j

S

!

J

Serviciu8 buget-contabiiitate

. f>3

Șef serviciu

g II

S

1

6-1

Consilier

1

superior

S

65

Consilier

1

superior

s

66

Consilier

1

superior

s

' 67

Consilier

l

superior

s

: 68

Consilier

J

superior

s

69

Consilier

I

superior

s

'’O

r

Consilier

principal

s

7 i

Consilier

1

principal

s

L

.—

Consilier

i

principal

s

' 3

Consilier

u

principal

s

7-1

Consilier

I

principal

s~

~ 5

Consilier

rr

asistent

s

76

Consilier

i_______

asistent

s

! i

_

Consilier

i

asistent

S

_

Serviciui de autorizare și controi

•8 i

Șef serviciu

gr.H

Ts-

Compartiment controB comercial și autorizare

liberă inițiativă

79

Consilier

I

superior

s

so

_

Consilier

I

superior

s

81

Consilier

I

superior

S

82

Consilier

I

superior

S

| 83

Consilier

rr

superior

S

_ ------

84

...

Consilier

i

superior

s

85

Consilier

i

superior

s

86

Consilier

i

superior

s

’ 8" •

r

i Consilier

principal

s

Compartiment de autorizare pentru servicii d

e transport public îocai

88

Consiliei

i

superior

s

89

Consilier

i

superior

S

90

Consilier

n

principal

S

91

I

Consilier

J

asistent

s

D1RKCȚIĂ TEHNICĂ

02 !                                     |                                i

; Director exec. j

1

! s i                             i

i

Servicăii! investiții

6} j_________________________________________|___________________________________|

__’ Sefseiviciu 1

-STIL     _i____

ZEET     i

i p

________i________z-----------L------- ...

C o j» f na r ti ni en t in ves ti i i 1

' 94

______

Consilier

l

superior

s

95

Consilier

I

superior

s

_

96

Consilier

I

superior

s

__

97

Consilier

I

superior

s

! 98

Consilier

I

principal

s

. 99

Consilier

I

asistent

_

LȘ__

L. ..

Comparttmentachiziții publice

iOO

Consilier

J___

asistent

S

, HJl

Consilier

1

asistent

S

1

' 102

_

Consilier

I

debutant

S

Serviciul tehnic și management energetic

1 103

L

Șef serviciu

gr.H

S

1

Compartiment tehnic

! 104

Consilier

d

superior

,S

■ 105

Consilier

d___

superior

s

I 106

Consilier

[

superior

s

i 107

Consilier

I

principal

s

i 108

Referent

III

superior

M

Compartiment management energetic

109 [

1

Consilier

I

asistent

s

1

_

i HO

Consilier

I

debutant

_

_

i ni

serviciul gospodărire și protecția mediului

Șef serviciu

__

S_____i__________________

!

Compartiment gospodărire și protecția mediului

! 112

Consilier

I

superior

_ș____

1 113

_

n

Consilier

I

superior

S

- 114

Consilier

I

principal

s

_

1 115

Consilier

I

principal

s

... .

i 116

Ref.spec.

II

superior

SSD

■ 1)7

Referent

III

superior

|M

Compartiment reparații străzi

118

Consilier

I

superior

S

; H9

Consilier

I

superior

s

1 120

Consilier

1

principal

S

. ......1

' 121

Ref.spec.

II

superior

SSD

1

__j

Unitate municipală pent

ru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice

] 122

1

Consilier

1

principal

S

■ 123

1

1

|

Consilier

id_

asistent

S

I

ARHITECT ȘEF

1 *24

1____

I

!

' Arhitect șef

gr..11

i

lH

_

Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

J2U______]

Șef servicii!

gl.il

"1

1

s !

1

-----,

--—

1---------

i 26 !

j

Consiber j

I

principal

s

• -y— i

Consilier

I

principal

s

L2* i

Consilier I

1

asistent

s

129

1

Consilier

1

asistent

s

*

130

i

Consilier

J

asistent

s

131

_

Consilier

j

debutant

s

1

132

Referent

III

superior

M

< 33

Referent

111

superior

M

J

i34

Referent

III

principal

M

_

135

Insp.spec

I

s

136

1

1

Referent

IA

M

Serviciul autorizare construcții

137

Șef serviciu

gr 11

s

138

Consilier

I

superior

r§~

----1

139

Consilier

I

principal

F-

I

140

FdT

Consilier

I

principal

s

_

i

Consilier

1

debutant

s

142

Consilier

I

debutant

s

143

Ref spec.

li

superior

SSD

144

Referent

III

superior

M

145

_

Referent

III

superior

M

.. .. .

146

Referent

UI

superior

M

: 147

Referent

III

superior

M

j

■ 148

Referent

III

superior

M

»

149

’ 1 50

Referent

III

superior

M

■■

Referent

IU

asistent

M

1 ? • !

Referent

III

asistent

M

1 |

Compartiment urmărire și planificare oraș istoric, monumente

152 Ș

Consilier

î

superior

S

153

1

Consilier

1

asistent

s

i

154 ’

Consilier

I

debutant

Direcția comunicare și relații internaționale

155 ,

. Director exec.

gr. 11

s

156

Serviciul de presă și comunicare

!

i

Șef serviciu

gr li

s

i

1

15"

|

Consilier

1       • superior

tiz

1

158

Consilier

1

M ....

principal

s

!

1 ?9

Consilier

1

principal

s

- i

I(?0 m”

i

1

Consilier

1

asistent

i

1

(.'onsilier

I

asistent

S

i

■ 162 J

i

i

1

Consilier '

I

asistent

s

i

163 |

1

1

1

Consilier

I_________________1

asistent

s

i

1

164 |

i

Referent

IA

M

Serviciul dezvoltare economică și relații externe

I

■65 j

1

Șef serviciu I

gr.II

s

Î66

Consilier

I

superior

s

167 |

Consilier

I

superior

s

i 168

Consilier

I

superior

s

! 169

Consilier

l

superior

s

i 170

_

Consilier

1

principal

s

171

Consilier

1

asistent

Ș

UZI.

Consilier

I

asistent

s

I

^73

Consilier

I

asistent

s

174

Consilier

asistent

s

: 175

Insp.spec

II

s

Senirul de informații pentru cetățeni

' 176

_

Șef serviciu

gr.Il

s

177

Consilier

I

superior

s

î 178

Consilier

I

principal

s

; 179

Consilier

i

principal

s

180

Consilier

i

principal

s

_

i 181

Consilier

i

principal

S

' 182

Consilier

i

principal

s

; 183

Referent

in

superior

M

1 184

Referent

ir

M

Cabinet ai primarului

185

Insp.spec

IA

S

186

Insp.spec

.1

s

1

187

Insp.spec

II

g

1 188

L

1________________________________________________

Insp.spec

n

s

Unitate de implementare a programelor de finanțare

î

| 189

Sef birou

gr.H

i s

190

i

Consilier

11

asistent

|S~

1

| 191

Consilier

u

asistent

țs

‘ 192

Consilier

nr

principal

s

!

! 193

1

1

Consilier

rr

asistent

s

i

1

1

|

! 194

i

1

1 Consilier

rr

Debutant

i

1 s

1

1

1 i

Serviciul pentru situații de urgență

i 195

i

i «

l

| Șef serviciu

i gr.Il

[s-

_

i

i

Compartiment securitate și sănătate în mtincă și mobilizare

Consilier

1

A

i

n

i<>9 i

1

:

_

_

! Muncit.calif.

IU

Compartiment gestionare situații (Be urgență

■ 200 «

Consilier

I

principal

s

201 1

Referent

III

asistent

M

' 202 I

Șef forrn.pomp

203 i

------------.--â

Pompier

-0-1 ;

Pompier

2o> 1

——n

Pompier

. 206

Pompier

: 207

Pompier

Serviciu! disciplină în construcții

208

Sef serviciu

gr.II

S

209

Consilier

principal

s

210

Consilier

I

principal

S

--------

■ 211

Consilier

I

asistent

s

' 212

1

Consilier

T”

asistent

s

r* ■ -■

2)3

Consilier

J___

asistent

s

214

Consilier

I________

debutant

s

2] 5

Consilier

I

debutant

ș

Birou de promovare și dezvoltare în cultură ș

turism

2)6

Șef birou

gr.II

-

!s

! 217

Consilier

1

principal

S

i o L. 1 O

Consilier

1

asistent

__

s

■ 219

Insp.spec

1

s

■ 220

Insp.spec

I.

s

221

____

Insp.spec

n

s

Birou pentru proiecte cu finanțare internațională

-) ? n

Șef birou

s

gr ii

_

Consilier

IA

s

224

1

Consilier

IA

s

s

1

Consilier

IA

s

226

1.

_

Consilier

IA

S

?■? 7

________

__

l_

Consilier

IA

s

Serviciu! informatică

228

j

Șef serviciu j gr.II       i

ls I

1

Compartiment administrare infrastructură informatică

1

- —.

1

j Consilier 1 I      1 principal

! s !

»                    r

1

230

1 Consilier > I       j principal

1 s

j !

i

!

i Consilier ’ 1       ’ asistent

FT i

I

Consilier

T—

debutant

s

233

Consilier

I

debutant

s

D34

Consilier

I

debutant

..

S

.. .

235

Referent

m

superior

M

i

Compartiment aplicații informatice

; 236

Consilier

i

superior

s

i 237

Consilier

i

superior

s

: 238

_

......

Consilier

i

superior

s

| 239

_

Consilier

i

asistent

S____

’ 240

Consilier

i

asistent

_Ș______.

Compart»meni GIS

; 241

_

Consilier

I

superior

S

, 242

Consilier

I

superior

s

i 243

Consilier

î

principal

s

1 244

Consilier

I

asistent

s

; 245

Consilier

I

debutant

s

Compartiment internet/intranct, document digitali

246

Consilier

1

superior

s

247

Consilier

1

asistent

s

j

248

Consilier

I

asistent

s

......"i

249

Referent

III

asistent

M

■ 250

Referent

III

asistent

M

Serv iei u 1 patrimoniu

i 251

Șef serviciu

gr 11

S

Consilier

I

superior

s

j

i 253

Consilier

I .

superior

s

J

i 254

Consilier

1

superior

s

1

_____________________________________!

; 255

Consilier

I

superior

s

!

: 256

Consilier

I

superior

I 257

Consilier

I

superior

s

258

Consilier

I

principal

s

1 259

Consilier

I

principal

s

■ 260

Consilier

I

asistent

s

......... "I

___________________ i

i 261

Referent

III

superior

M

i 262

Referent

III

superior

M

ș

Serviciul administrativ

i 263

.....

Șef serviciu

8

gr.Il

1 264

Referent

IA

SSD

‘ 26S

_

_____

Referent

IA

M

J 266

_

Administr

M

-<> :__________

26X i

1

..

Adm misir

Op.nxaș.inuit

11

I

1 M

' M

269 |

-

___

Muncit.calif.

IV 1

= 2 E_J___________________ _____

Muncit calif.

IV i

i 2N [

Șofer

7                  '

1 ;

i

— ;

Șofer

I

. 22l i

Șofer

1

^4 1

Muncit calif.

J_______.i

_2> i

Muncit.calif.

ii ;

2'6 i

_

Muncit.calif.

n i___

xxx) posturile de consilier gr.IA do ia Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională pe perioada implementării proiectului aflat în derulare (3 posturi)

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

276

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

220

NR TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

50

NR TOTAL FUNCȚII DEMNITATE PUBLICĂ

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

25 J

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

195

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

2

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

48

NR.TOTAL FUNCȚII PE PERIOADA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR

0)            1

Președinte

Klein Hans lldUi


Contrasemnează

Secretar

Niște® TJorin


P R 5 M A R --------------11 -----!------—----- —--’I Serv Administrate

I Locala, Agricol.

Coord. Asoc.

] Proprietari


I Comp. Administra lie i‘~ I locala. Agricol


Comp Coord I---1

Asoc Proprietari J


Serv JuridicP-! 1


Serv oe Autorizare si Contrei

14

t3

Como. Control

9 I

Comercial si

“I

Autorizare

r~-j

Libera Inițiativa

9!

' Comp de Autorizare

»I

pentru

■~i

^Serviciile ce Transport

! Public Local

a
I Serv Resurse

L4

_J

Umane, Preg Profesionala si

H

Secretariat i

i13l

Birou Autoritare TutelaraPreședinte

Klein Hans
ContrasetMnează Secretar

Nis


■■ .....

r

Direct-a Comunicare î si Reia!»? iniernaiiongie ij _ ii

i

Serviciul ce Presa si Comunicare

8J

Serv. Dezvoltare Economica si Relafi Externe

11

1

22

.... _ .

Centrul ele informat' pentru Cetatem

_S

1

T


-

Birou Unitate de

Implementare a |i I

Progr. de Finanțare 5


: 8 1

Se-v. Disciplina

in Construcții _____I

_____u


Serviciul pentru Situații de Urgenta

13

1

12

Compartiment

Securitate si Sanatale n Munca si Mobilizare

■'7~i

4

; | |   Compartiment   LLț

I M>|Gestionare Situații del -

!     I Urgenta            1


Promovare si fDezvoltare in Cultural si Turism


Birou pentru

■ Proiecte cu Finantare|

Internaționala |

_—-------

pl proiecte aflate ț în den r.^ro