Hotărârea nr. 369/2011

HOTĂRÂREA NR.369 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Extindere prin construire corp clădire P+E+M în Sibiu, str. O. Goga nr. 2

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.369

privind aprobarea documentației de urbanism

PUZ și RLU - Extindere prin construire corp clădire P+E+M în Sibiu, str. O. Goga nr. 2

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 27.10.2011

Analizând Raportul nr.64521/2011 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUZ și RLU - Extindere prin construire corp clădire P+E+M, în Sibiu, str. O. Goga nr. 2, inițiator Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, beneficiar Primăria Municipiului Sibiu, pe terenul în suprafață de 749 mp, proprietatea Statului Român, cu drept de administrare în favoarea Direcției de Tineret și Sport a jud. Sibiu, identificat în CF 105623, top. 4003/2/4, CAD: CI, conform pr. nr. 49/IV-2010, întocmit de S&B Arch SRL, arh. Tudor Smaranda,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011, precum și H.G. 525/1996 - Regulamentul General de Urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, art. 47 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă documentația PUZ și RLU - Extindere prin construire corp clădire P+E+M, în Sibiu, str. O. Goga nr. 2, inițiator Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, beneficiar Primăria Municipiului Sibiu, pe terenul în suprafață de 749 mp, proprietatea Statului Român cu drept de administrare în favoarea Direcției de Tineret și Sport a jud. Sibiu, identificat în CF 105623, top. 4003/2/4, CAD: CI, conform pr. nr. 49/IV-2010, întocmit de S&B Arch SRL, arh. Tudor Smaranda cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art. 2- Lucrările de branșare la rețelele de utilitate publică se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia. Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conf. art. 29 din HG 525/1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism)

Art. 3- Accesul :

- din str. O. Goga

Art. 4 - Documentația se aprobă cu principalii indicatori :

  • a. POT maxim - 64,7 %

  • b. CUT max = 2,00

  • c. Regimul maxim de înălțime :

  • - P+E+M

  • - H max Ia coamă = 10,86 m

  • d. Retrageri față de limitele proprietății:

-1,30 m față de limita nord-vestică a parcelei

  • - 0,26 m față de limita nord-estică a parcelei

  • - alipită corpului de clădire existent pe limita sudică

Art. 5- Prezenta documentație de urbanism, arc valabilitatea de 24 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu.

Art. 6 - Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011

Președinte

Nowak GertraudContrasemnează

Secretar

Nistor norin