Hotărârea nr. 368/2011

H O T Ă R Â R E A Nr. 368 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA Nr. 368

privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu

5

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Analizând raportul nr. 54764/18.10.2011 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu, propune modificarea statului de funcții propriu, prin transformarea, în condițiile legii, a unor posturi, ca urmare a promovării în grad profesional superior a funcționarilor publici care îndeplinesc condițile prevăzute de lege,

Având în vedere procesul verbal nr. 54548 / 17.10.2011 întocmit la finalul concursului dc promovare în grad profesional desfășurat în data 17.10.2011,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 63 și 107 alin. 2 lit.”a” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 125 și 128 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 26 alin. 3 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. "a", alin. 3 lit. "b" și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L - Se aprobă începând cu data de 01.11.2011, transformarea, în condițiile legii, a posturilor enunțate mai jos, ca urmare a promovării în grad profesional superior a funcționarilor publici care au îndeplinit condițiile prevăzute de lege, după cum urmează:

o La Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice:

  • - postul de inspector, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de doamna Apreutesei Mioara Valerica, în acela de inspector, clasa I, gradul profesional superior;

  • - postul de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de domnul Crețu Aron Cornel, în acela de inspector, clasa I, gradul profesional principal;

o La Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice:

  • - postul de inspector, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de doamna Grovu Gabriela Ana, în acela de inspector, clasa I, gradul profesional superior;

® La Serviciul Executare Silită:

  • - postul de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de doamna lordache Mădălina Sorina, în acela de inspector, clasa I, gradul profesional principal;

  • - postul de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat de domnul Zoldi Levente Adrian, în acela dc inspector, clasa I, gradul profesional principal;

« La Serviciul Contabilitate:

- postul de inspector, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de doamna Marcu Mirela Ileana, în acela de inspector, clasa I, gradul profesional superior.

Art-2, Se aprobă statul de funcții cu modificările prevăzute la art. 1 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3.~ Directorul executiv al Direcției Fiscale Locale Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011

Președinte

Nowak Gertraud


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa 1 la HCL nr.368/2011


STAT DE FUNCȚII

9

Nr. crt

Structura

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

înalt funcționar public

de conducere

de execuție / nivel de salarizare

de conducere

de execuție

1

director executiv

S

2

director executiv adjunct

S

Compartiment audit

3

auditor

1

superior

S

Compartiment juridic și resurse umane

4

consilier juridic

1

superior

s

5

consilier juridic

1

superior

s

6

inspector

1

superior

s

Serviciul Contabilitate

7

șef serviciu

gr. II

s

8

inspector

1

superior

s

9

inspector

1

principal

s

10

inspector

1

asistent

s

11

inspector

1

asistent

s

12

inspector

1

asistent

s

13

inspector

1

asistent

s

14

inspector

1

asistent

s

15

referent

III

superior

M

Serviciul impozite și taxe persoane fizice

16

șef serviciu

gr. II

s

17

consilier

1

superior

s

18

consilier

1

superior

s

19

consilier

1

superior

s

1______________________________________________________________________________________

Nr. crt

Structura

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

T reapta profesională

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

înalt funcționar public

de conducere

de execuție / nivel de salarizare

de conducere

de execuție

20

inspector

I

superior

S

21

inspector

I

superior

S

22

_

inspector

I

superior

S

23

inspector

I

principal

S

24

inspector

l

principal

s

25

inspector

I

principal

s

26

inspector

1

principal

s

27

referent

III

superior

M

28

referent

III

superior

M

29

referent

III

superior

M

30

referent

III

superior

M

31

referent

III

superior

IVI

Serviciul impozite și taxe persoane juridice

32

șef serviciu

gr. II

S

33

consilier

1

superior

S

34

consilier

1

superior

S

35

consilier

1

superior

s

36

consilier

1

superior

s

37

inspector

1

superior

s

38

inspector

1

principal

s

39

inspector

1

principal

s

40

inspector

1

principal

s

Serviciul executare silita

41

șef serviciu

gr. II

s

42

consilier

1

superior

s

43

inspector

1

superior

s

44

inspector

1

superior

s

45

inspector

1

principal

s

46

inspector

1

principal

s

47

inspector

1

principal

s

48

inspector

1

principal

s

49

inspector

1

principal

s

50

inspector

1

principal

s

51

inspector

1

principal

s

Nr. crt

Structura

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

T reapta profesională

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

înalt funcționar public

de conducere

de execuție / nivel de salarizare

de conducere

de execuție

52

inspector

I

principal

S

53

inspector

I

asistent

S

54

inspector

I

asistent

s

55

referent

III

superior

M

56

_

referent

III

superior

M

Birou administrativ secretariat

57

șef birou

S

gr. II

58

inspector de specialitate

II

S

59

inspector de specialitate

II

s

60

secretar dactilograf

IA

M

61

___

șofer

I

M

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

56

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

6

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

50

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE EXECUȚIE

4

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUTE

- ~.n—i                    I              . - 1 —

6lj