Hotărârea nr. 367/2011

HOTĂRÂREA NR.367 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU – Construire locuinţe individuale (unifamiliale) P+M, P+E, P+E+M în Sibiu, strada Gorunului/Bradului, fn Iniţiatori : Dican Diana Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.367

privind aprobarea documentației de urbanism

PUZ +RLU - Construire locuințe individuale (unifamiliale) P+M, P+E, P+E+M în Sibiu, strada Gorunului/Bradului, fn

Inițiatori      : Dican Diana

Beneficiar    : Primăria Municipiului Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 27.10.2011,

Analizând raportul nr.64372/2011 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune PUZ +RLU - Construire locuințe individuale (unifamiliale) P+M, P+E, P+E+M în Sibiu, strada Gorunului/Bradului fn, inițiator : Dican Diana, beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu pe terenuri proprietate privată conform proiectului nr. 15/2011, întocmit de S.C. PRO&DES S.R.L -arh. Emil Crișan. Parcelele identificate în Extrasul C.F Sibiu nr. 108952 , Nr. cadastral/topografic: 108952, Nr. parcelă: 3293/3/1/1 (S = 6400mp) sunt proprietatea d.nilor Dican Diana și Aldea Ioana și Extrasul C.F Sibiu nr. 110987 (din conversia CF Nr. 105/Gușterița) Top. 2043 (S = 3978mp) proprietatea d.nilor Gligor Marius Florin și Gligor Adrian Geo.

Având în vedere prevederile PUG Sibiu, aprobat cu HCL nr. 165/2011 precum și H.G. nr. 525/1996Regulamentului General de Urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu dispozițiile art. 25, 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I- Se aprobă documentația PUZ +RLU - Construire locuințe individuale (unifamiliale) P+M, P+E, P+E+M în Sibiu, strada Gorunului/Bradului fn, inițiator : Dican Diana, beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu,conform proiectului nr. 15/2011 întocmit de S.C. PRO&DES S.R.L -arh. Emil Crișan, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Parcelele identificate în Extrasul C.F Sibiu nr. 108952 , Nr. cadastral/topografic: 108952, Nr. parcelă: 3293/3/1/1 (S = 6400mp) sunt proprietatea d.nilor Dican Diana și Aldea Ioana și Extrasul C.F Sibiu nr. 110987 (din conversia CF Nr. 105/Gușterița) Top. 2043 (S = 3978mp) proprietatea d.nilor Gligor Marius Florin și Gligor Adrian Geo.

Art.2 Se instituie în sarcina proprietarilor parcelelor 2, 10, 11, 12 de a reglementa juridic până la emiterea autorizațiilor de construire:

- suprafețele de teren proprietate privată ce urmează a fi cedate privind realizarea drumului carosabil și pietonal, propus în lățime de 6,00m.

Art.3 Lucrările de amenajarea și modernizarea drumurilor propuse se vor efectua de către investitori, pe cheltuiala acestora.

Art.4 Lucrările de racordare respectiv branșarc la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia.

Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525 /1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism)

Art.5 Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a. - POT = 35%;

 • - CUT = 0,7

 • - H = P+E+M și P+E

 • - H max. la cornișă = 8,00 m

 • - II max. la coamă = 12,00 m

 • - distanța minimă dintre clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte dar nu mai puțin de 4,00m.

 • b. Divizările ulterioare ale parcelelor de mari dimensiuni se vor realiza numai pe bază de documentație Plan urbanistic de detaliu (pentru dimensiunea minimă a parcelei de 250mp și cu o configurație improprie).

 • c. Asigurarea locurilor de parcare (suprateran) câte 2 locuri de parcare pe fiecare parcelă

 • d. în raport cu străzile, clădirile se vor amplasa astfel:

Pentru cele 2 parcele amplasate în partea nordică a zonei studiate:

Parcela 1 : 6,00 m față de limita proprietății nordice

5,00 m față de limita proprietății estice (aleea nou creată)

 • 4.50 m față de limita proprietății sudice (parcela 3)

Parcela 2 : 3,00 m față de limita proprietății nordice

9,82 m față de limita proprietății estice

 • 9.50 m față de limita proprietății sudice (parcela 10)

14, 00 m față de limita proprietății vestice

Pentru celelalte imobile din zona studiată:

Aliniamentul pentru construcțiile propuse cu acces din str. Gorunului: 3,00 m( parcela 3 și 5);

Aliniamentul pentru construcțiile propuse cu acces din aleea nou creată:

-10,00 m ptr. imobilele amplasate pe partea dreaptă a străzii;

- 5,00 m ptr. imobilele amplasate pe partea stângă a străzii;

Aliniamentul pentru construcția propusă cu acces din str. Bradului (aflată în partea sudică a zonei studiate): 3,00 m față de str. Bradului și de 5,00 m față de aleea nou creată, iar pentru construcția cu acces din str. Gorunului: 3,00 m.

e. Accesele se realizează din strada: Gorunului pentru parcelele 1,3,4,5,6,9


Bradului pentru parcela 8

Bradului prin drumul carosabil și pietonal, propus în lățime de 6,00m.

Art.6 Conform Regulamentului Local pentru informarea și consultarea publicului, aprobat cu HCL nr. 137/2011 a fost îndeplinită procedura așa cum este menționat în raportul de informare și consultare a publicului nr. 61191/04.10.2011.

Art. 7 Prezenta documentație de urbanism are valabilitate de maxim 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Adoptată în Sibiu la data de ZI. 10.2011

Președinte

Nowak GertraudContrasemnează Secreftar

Nistor Dorin