Hotărârea nr. 366/2011

HOTĂRÂREA NR.366 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă unifamilială P+1E (corp B) în Sibiu, str.Semănătoarelor, nr. 31 beneficiari : PANŢA ILIE ŞI PANŢA RODICA

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.366

privind aprobarea documentației de urbanism

PUD - Construire locuință unifamilială P+1E (corp B) în Sibiu, str.Semănătoarelor, nr. 31 beneficiari: PANȚA ILIE ȘI PANȚA RODICA

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2011

Analizând raportul nr.64371/2011, prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism, propune aprobarea documentației de urbanism: PUD - Construire locuință unifamilială P+1E (corp B) în Sibiu, str. Semănătoarelor, nr. 31, beneficiari : PANȚA ILIE ȘI PANȚA RODICA, pe terenul proprietatea beneficiarilor, înscris în CF Nr.6152 Turnișor, Nr.top: 10796/1, cu suprafață de 536 mp și nr.top 10925/1/1, în suprafață de 313 mp, conform proiect nr. 95/2011, întocmit de SC SITIO SRL - Arh. Ion Brad, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Având în vedere prevederile PUG Sibiu, aprobat cu HCL nr. 165/2011,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă RĂ Ș T E :

Art.l. Se aprobă documentația PUD - Construire locuință unifamilială P+1E (corp B) în Sibiu, str. Semănătoarelor, nr. 31, beneficiari : PANȚA ILIE ȘI PANȚA RODICA, pe terenul proprietatea beneficiarilor, înscris în CF Nr.6152 Turnișor, Nr.top: 10796/1, cu suprafață de 536 mp și nr.top 10925/1/1, în suprafață de 313 mp, conform proiect nr. 95/2011, întocmit de SC SITIO SRL - Arh. Ion Brad, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Lucrările de branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia.Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din H.G. 525/ 1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism).

Art.3. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

  • a. POT max. = 35,00 %

  • b. CUT max. = 0,7

  • c. Regimul maxim de înălțime = P+1E

  • d. Total număr de parcaje = 2 locuri, în incintă proprie

  • e.  Retrageri față de limitele proprietății:

Pentru construcția P+E:

  • -   3,00 m față de limita dreaptă;

  • -   5,00 m față de limita posterioară;

0,00 m față de limita stânga

Pentru constructia-anexa (garaj)

0,00 m față de limita stângă;

11,79 m față de construcția existentă pe parcelă

  • f. Accesul pietonal și carosabil din strada Semănătoarelor.

Art.4. Față de dispozițiile art.612 din codul civil referitoare la distanța minimă în construcții, la documentația tehnică pentru emiterea autorizației de construire se va obține acordul vecinului exprimat în înscris autentic, pentru amplasarea construcțiilor pe limita de hotar.

Art.5. Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre are termen dc valabilitate 24 luni de la data adoptării acesteia în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011


Contras^

ncază


Secn

Nistor i