Hotărârea nr. 365/2011

HOTĂRÂREA NR.365 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.365

privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Analizând raportul nr.65181/2011 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art.26, alin.3 și alin.5 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.11.2011 se aprobă transformarea unui post în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, astfel:

la Serviciul Administrare Parcări, postul de referent tr.II ocupat de domnul Ponici Vasilc, se transformă în post de referent tr.I.

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu modificarea menționată la art.l, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011

Contras

Secr

Nistor1 ă iiar ^or.n

Județul Sibiu

ANEXA nr.l la HCL 365 /2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

STAT DE FUNCȚII la Serviciului Public de administrare a Domeniului Public si privat al Municipiului Sibiu Valabil la data de 01.11.2011

Nr.crt.

Denumirea funcției

Gradul/treapta

Nivel studii

Număr posturi aprobate

1.

Director

II

S

1

2.

Director adjunct

II

S

1

Compartiment financiar - contabil

3.

Inspector de specialitate

IA

s

1

4.

Inspector de specialitate

I

s

1

5.

Inspector de specialitate

II

s

1

6.

Referent

IA

M

1

Serviciul A(

ministrare Domeniu Public și Privat

7.

Șef serviciu

I

s

1

8.

Inspector de specialitate

IA

s

2

9.

Inspector de specialitate

I

s

1

10.

Inspector de specialitate

II

s

3

11.

Administrator

I

M

2

12.

Referent

IA

M

3

13.

Referent

I

M

1

14.

Referent

II

M

2

15.

Șofer

I

-

1

16.

Muncitor calificat

I

-

4

Serviciul Ac

ministrare Parcări

17.

Șef serviciu

II

M

1

18.

Inspector de specialitate

IA

S

1

19.

Inspector de specialitate

I

s

1

20.

Inspector de specialitate

II

s

7

21.

Referent

IA

M

3

22.

Referent

I

M

2

23.

Referent

II

M

3

Compartiment juridic, resurse umane, executare silită, achiziții publice

24.

Consilier juridic

IA

S

1

25.

Inspector de specialitate

IA

S

1

26.

Inspector de specialitate

II

s

1

27.

Referent

I

M

1

TOTAL

48

Președinte

Nowak Gerțraud


Contrași Secrc|l|ar Nistor


nează


rin