Hotărârea nr. 363/2011

HOTĂRÂREA NR.363 privind modificarea statului de funcţii în cadrul Serviciului Public Centru Financiar Creşe

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.363

privind modificarea statului de funcții în cadrul Serviciului Public Centru Financiar Creșe

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011

Analizând raportul nr.65128/07.2011 prin care Serviciul Public Centru Financiar Creșe propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 26 alin. 3 și 5 și lit. L, art. 4, alin. 2 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. a, alin. 3, lit. b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. începând cu data de 01.11.2011, se aprobă următoarele modificări în statul de funcții al Serviciului Public Centru Financiar Creșe:

  • > transformarea postului de inspector de specialitate gradul II, ocupat de d-na Moisa Minodora, în inspector de specialitate gradul I

  • > transformarea postului de inspector de specialitate gradul II, ocupat de d-na Matei Manuela

Elisabeta Meleția, în inspector de specialitate gradul I

  • > transformarea postului de inspector de specialitate gradul II, ocupat de d-nul Stoia Dorin loan, în inspector de specialitate gradul I

  • > transformarea postului de referent II, ocupat de d-na Pițigoi Ionela Ramona, în inspector de specialitate gradul II

Art. 2. Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public Centru Financiar Creșe, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Directorul Serviciului Public Centru Financiar Creșe va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011


Contrase;

inează ar

o rin


Secrejl

Nistor U

Județul Sibiu

Anexa 1 la HCL nr.363/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

STAT DE FUNCȚII LA DATA DE 01.11. 2011

Nr. crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Nr. posturi aprobate

1.

Director - grad II

S

1

2.

Director adjunct - grad II

S

1

3.

Consilier juridic gradul II

s

1

4.

Șofer I

M

1

BIROU FINANCIAR CONTABILITATE RESURSE

UMANE

5.

Șef birou - grad II

s

1

6.

Inspector de specialitate gradul I A

s

1

7.

Inspector de specialitate gradul I

s

4

8.

Inspector de specialitate gradul II

s

4

9.

Referent I

M

1

10.

Magaziner

M

1

11.

Muncitor calificat 1

G

1

CREȘA NR. 1

12.

Asistent medical șef

PL

1

13.

Asistent medical

PL

1

14.

Infirmieră

G

6

15.

Muncitor necalificat I

G

1

16.

îngrijitoare

G

1

17.

Muncitor calificat I

G

1

CREȘA NR. 2

18.

Asistent medical principal șef

PL

1

19.

Infirmieră

G

4

20.

îngrijitoare

G

1

21.

Muncitor calificat II

G

1

22.

Muncitor calificat IV

G

1

CREȘA NR. 4

23.

Asistent medical șef

PL

1

24.

Asistent medical principal

PL

1

25.

Asistent medical

PL

2

26.

Infirmieră

G

12

27.

Spălătoreasă

G

1

28.

îngrijitoare

G

2

29.

Muncitor calificat IV

G

1

30.

Muncitor calificat II

G

1

31.

Muncitor calificat I

G

1

32.

Muncitor necalificat I

G

1

CREȘA NR. 5

33.

Asistent medical principal șef

PL

1

34.

Infirmieră

G

6

35.

îngrijitoare

G

1

36.

Muncitor necalificat I

G

1

CREȘA NR. 6

__37.

Asistent medical principal șef_________

PL

____1 _

38.

Asistent medical

PL

1

39.

Infirmieră

G

8

40.

îngrijitoare

G

2

41.

Muncitor necalificat I

G

1

CREȘA NR. 7

42.

Asistent medical principal șef

PL

1

43.

Asistent medical

PL

1

44.

Infirmieră

G

5

45.

îngrijitoare

G

1

46.

Muncitor necalificat I

G

1

CREȘA NR. 8

47.

Asistent medical principal șef

PL

1

48.

Asistent medical

PL

1

49.

Infirmieră

G

4

50.

îngrijitoare

G

1

51.

Muncitor necalificat I

G

1

_______TOTAL CENTRII FINANCIAR CREȘE_______________

98

Președinte

Nowak Gertraud


Contrasemnează

Secr^ar

Nistor

•onn