Hotărârea nr. 362/2011

HOTĂRÂREA NR. 362 privind modificarea statului de funcţii al Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 362

privind modificarea statului de funcții al Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 27.10.2011,

Analizând Raportul nr.65136/2011 , prin care Serviciul Public Comunitar dc Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții al acestuia, prin transformarea postului unui funcționar public, ca urmare a promovării concursului de promovare în clasa organizat la data de 10.10.2011 ,

Având în vedere îndeplinirea condițiilor legale privind promovarea în clasă, la data dc 10.10.2011 s-a organizat concursul dc promovare în clasă a unui funcționar public din cadrul Serviciului de Evidență a Persoanelor încadrat în funcție publică cu nivel de studii inferior, care a absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată în specialitatea în care isi desfășoară activitatea,

Luând în considerare Raportul final al examenului nr.20709/10.10.2011 conform căruia un funcționar public a fost declarat admis privind promovarea în clasă,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici aprobat prin Ordinul 1932/2009 coroborat cu prevederile art. 5 din Anexa 1 la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. “b” precum și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.11.2011, se aprobă transformarea, în condițiile legii, a unui post, ca urmare a promovării în clasă a unui funcționar public din cadrul Serviciului de Evidență a Persoanelor încadrat în funcție publică cu nivel de studii inferior, care a absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată în specialitatea în care isi desfășoară activitatea, după cum urmează:

La Serviciul de Evidență a Persoanelor- postul de Referent, clasa III, gradul profesional superior ocupat de d-na PRODE NICOLETA-MARINELA, se transformă în post de Consilier, clasa I, gradul profesional asistent.

Art. 2 Sc aprobă modificarea, în mod corespunzător, a statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu , conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Municipiului Sibiu și Directorul executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011

Președinte Nowak Gertraud


Contras

Secn Nistor

nează


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI SIBIU

STAT DE FUNCȚII

valabil la data de 01.11.2011

Nr. crt

Structura

Funcția publică

Clasa

Grad profesio nai

Nivelul studiilor

Funcție contractuală

Treapta profesio nala

Nivelul studiilor

Nivelul de salariuare

înalti function ari publici

de conducer

e

de execuție

J

de conducere

de execuție

>

1

Director executiv

I

II

S

SERVICIUL ST AP

LE CIVILĂ

2

Șef serviciu

I

II

S

3

Consilier

I

superior

s

4

Consilier

I

principal

S

5

Consilier

I

principal

s

6

Consilier

I

principal

s

7

Consilier

I

principal

s

8

Consilier

I

principal

s

9

Consilier

I

principal

s

10

Consilier

I

asistent

s

11

Consilier

I

asistent

s

12

Referent

III

superior

M

13

Referent

111

superior

M

14

Referent

III

superior

M

15

Referent

III

superior

M

COMPAF

iTIMENT CONTABILITATE, RESURSE UMANE, JUR

DIC

16

Consilier

I

superior

S

17

Consilier juridic

I

principal

s

18

Consilier

I

asistent

s

SERVICI

UL DE EVIDENTĂ A PERS<

>

DANELO

R

19

Șef

serviciu

I

II

20

Consilier

I

principal

s

21

Consilier

I

principal

s

22

Consilier

I

principal

s

23

Consilier

I

principal

s

24

Consilier

I

asistent

s

25

Consilier

I

asistent

s

26

Consilier

I

asistent

s

27

Consilier

I

asistent

s

28

Referent

III

superior

M

29

Referent

IA

M

30

Referent

IA

M

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE

28

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

3

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

25

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE CONDUCERE

0

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

2

_______

30

PREȘEDINTE,


NoWAK


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Jr. Doris^IIae Nistor