Hotărârea nr. 36/2011

HOTĂRÂREA NR.36 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


___________-j


HOTĂRÂREA NR.36

privind aprobarea statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.201 1,

Analizând raportul nr. 3184/2011, prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune aprobarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

In conformitate cu dispozițiile art. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art.4 alin. (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.01.2011 se aprobă statul de funcții la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu de va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte Hans KleinContr înnează


Sec ar Dorin stor


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr._J ia HCL nr. _3G_/2011


STAT DE FUNCȚII

Al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat.al Muh. Sibiu

Nr.

Crt.

Denumirea Funcției

5

Gradul/ treapta

Nivel

Studii

Număr posturi aprobate

1.

Director

11

s

1

2.

Director adjunct

II

s

1

Compartiment financiar-contabil

3.

Inspector de specialitate

I

i            s

2

4.

Inspector de specialitate

II

!              S

1           9

i ...         . ~......

5.

Referent

IA         ’          M          ,        1

Serviciul Administrare Domeniu Public și Privat

6.

Șef serviciu

I

. S .. .

1

7.

Inspector de specialitate

IA

1

8.

Inspector de specialitate .

”       ’ I

s

1

9.

Inspector de. specialitate..

11

s

------------1

10.

Administrator

I

M

........' T 1

11.

Administrator

11

M

" 1 '1

12.

Referent

IA

M

2

13.

Referent

II

M

14.

Muncitor calificat-fochist

I

-

1

15.

Muncitor calificat-Iăcătuș

I

-

1

16

M unei tor calificat-el ectrician

1

-

1

17.

Muncitor calificat

1

-

1

Serviciul Administrare Parcări

18.

Șef serviciu

II

M

1

19.

Inspector de specialitate

1

S

1

20.

Inspector de specialitate

11

s

1

21.

Referent

IA

M

1

22.

Referent

1

M

4

23.

Referent

II

M

9

C o m țYir ti.w..c n J. R i dicări ■ Awt®. ■ ■

2-1. ■ tnspectapdssap&c-ia^i-fâss.':-»---'                      11                      s .

25.

Referent

„n. ___

M            l

26.

Șofer

L 1

-

1

Compartiment Juridic, Resurse Umane, Executare Silită și Achiziții Publice

27.

Consilier juridic

i

s

1

28

Inspector de specialitate

i

s

1

29.

Inspector de specialitate

ii

s

1

30.

Referent

ii

M

1

TOTAL                                                     48

Președinte

Klein Hans

MUw

Contrasemnează

Secretar

Nistorl/Dorin