Hotărârea nr. 359/2011

HOTĂRÂREA NR.359 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. în vederea exploatării activităţii de publicitate

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.359

privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.

în vederea exploatării activității de publicitate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Analizând raportul nr. 64376/2011 întocmit de Serviciul Patrimoniu , privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. EUROMEDIA GROUP S.A., conform H.C.L. 138/2000 , H.C.L. nr. 25/2001 ,, H.C.L. nr. 363/2003,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 251 -256 Cod Comercial și

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (7), lit. “a” și ale art. 45 alin. (1) și alin (2) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L- Se aprobă asocierea în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. EUROMEDIA GROUP S.A., cu sediul în București, 1, B-dul luliu Maniu nr.7 în vederea exploatării activității de publicitate pe amplasamentele cuprinse în Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă încheierea Contractului de asociere în participațiune între Municipiul Sibiu și S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.,pe o perioadă de 6 luni, conform Anexei nr. 2, respectiv Contractul de asociere cu anexa nr.l-PV. de predare primire a amplasamentelor cu Anexa 2-prețuri minimale,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul va intra în vigoare începând cu data de 20.11.2011.

Art. 3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011


Contrasemnează

Secretar

Nistor I'prin

Județul Sibiu

Anexa 1 la HCL nr.359/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

LISTA AMPLASAMENTE EUROMEDIA

Președinte


Nowak Gertraud


Contrași

Secn

Nistor!


nează r

rin


Nr. crt

Tip Panou

Adresa panoului

Număr fețe

1.

5,04 x 2,38

Str. Lungă # Rusciorului

2

2.

5,04 x 2,38

Str. Lungă # Caragiale

2

3.

5,04 x 2,38

Calea Șurii Mari -Piața Obor

2

4.

5,04 x 2,38

Maramureșului -Voința

2

5.

5,04 x 2,38

Str. Cristian # Litovoi

2

6.

5,04 x 2,38

Rahovei

2

7.

5,04 x 2,38

Alba lulia - pod Cibin

2

8.

4x3m

C. Dumbrăvii # Lomonosov

2

9.

5,04 x 2,38

Str. Lungă în față nr. 36

2

10.

5,04x2,38

Șos. Alba lulia înainte de Ana Oii

2

11.

5,04 x 2,38

Str. Malului intrare PIM

1

12.

4x3

Piața Unirii - în fața mag. Dumbrava

2

13.

3,55 x 2,40

Piața Aurel Vlaicu

2

14.

4x3

M. Viteazu # N. lorga

1

15.

3,55 x 2,40

Piața Unirii

2

16.

1,10 x 1,60

str. Lungă - Sibiul Nou

casetă

17.

1,10 x 1,60

C. Dumbrăvii # V. Milea

casetă

18.

l,10x 1,60

C. Dumbrăvii # Șiretului

casetă

19.

l,10x 1,60

B-dul V. Milea vis- a- vis Cometex (Carpatica)

casetă

20.

1,10 x 1,60

B-dul V. Milea vis a vis Avicola

casetă

21.

1,10 x 1,60

B-dul V. Milea vis a vis Apicola

casetă

22.

1,10 x 1,60

C. Dumbrăvii # Șiretului

casetă

23.

4x3

Calea Dumbrăvii # str. Mărăști lângă Toshiba

2

24.

3,2 x 2,4

Șos. Alba lulia -Supermarket

2

25.

4x3

B-dul. Victoriei # str. Rennes

2

26.

B3.2X2.4F2

B-dul M.Viteazu-scuar,farmacie

2

27.

B3.2X2.4F2

B-dul M.Vitcazu-Carpatica

2

28.

B4X3F2

Str. Bihorului-str. Hațegului

2

29.

B4X3F2

Str. Lungă-mag. Horticola

2

30.

B3.2X2.4F2

B-dul M.Viteazu înainte str. Rahovei

2

31.

B4X3F2

Str. Lomonosov-str. Școala de înot

2

32.

B3.2X2.4F2

Șos. Albalulia-str. Verzărici

2

33.

B4.X3F2

Șos. Alba lulia-reprez. Peugeot

2

Județul Sibiu


Anexa 2 la HCL nr.359/2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN

PARTICIPAȚIUNE

NR................/.........  2011

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între:

 • 1. MUNICIPIUL SIBIU reprezentat prin primarul Klaus W. lohannis cu sediul în Sibiu, str.S.Brukenthal nr. 2, cod fiscal 4270740 cont RO89TREZ57621220230XXXXX deschis la BN Trezoreria Municipiului Sibiu, în calitate de proprietar,

Și

 • 2. S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. reprezentată prin dl.Bogdan Vasile în calitate de CEO și d-na Delia Hempel în calitate de CFO, cu sediul în București, sector 6, B-dul luliu Maniu nr.7, tel./fax 0318052305, , CUI 6717307, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/26864/1994, cont nr. R083RZBR0000060006283723 deschis la Raiffeisen Bank -SMB, având sucursală în Sibiu, str. Masărilor nr. 12, cod unic de înregistrare 14099606, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J/32/445/2001, în calitate de asociat,

Părțile convin încheierea prezentului contract de asociere în participațiune în conformitate cu prevederile art. 251-256 Cod Comercial, Cod Civil, art. 36 alin. (7) lit. “ a “ din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr...../2011,.

în cadru! asocierii în participațiune părțile își vor desfășura activitatea în condiții de independență comercială și juridică specifice asocierii, respectând prevederile prezentului contract.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul asocierii în participațiune îl constituie exploatarea în comun a mijloacelor de publicitate și reclamă ce sunt amplasate pe teritoriul Municipiului Sibiu și construirea și amplasarea de noi panouri pe amplasamente puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Sibiu cu respectarea HCL nr....../2011

Art. 2. Mijloacele de publicitate se vor realiza sub forma de:

-panouri simple de afișaj general

- borne de afișaj

Art.3. Amplasamentele pentru afișajul lipit pe suporți puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu și care fac obiectul prezentului contract pot fi utilizate de asociat numai în scopul desfășurării activității de reclamă-publicitate.

Art.4. Predarea-primirea amplasamentelor pentru afișajul lipit pe suporți se face pe bază de proces-verbal care constituie anexa nr. 1 la prezentul contract.

Art.5. Obiectul contractului de asociere se realizează conform H.C.L. nr......Z2011.

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Prezentul contract de asociere se încheie pentru o perioadă de 6 luni începând cu data de 20.11.2011.

Art.7. S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. este obligată ca în termen de 15 zile de la data expirării termenului contractului de asociere să amplasamentele și să le predea în starea inițială, libere de orcc sarcini

CAP.IV. CONTRIBUȚIA PÂRTILOR

Art.8. Primăria Municipiului Sibiu, pune la dispoziție terenul necesar care va fi utilizat în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.9. Societatea Comercială pune la dispoziție :

 • * servicii de publicitate și reclamă efectuate prin orice modalitate de informare și în orice mediu de comunicații, pentru beneficiarii români și/sau străini.

 • * activități de producție pentru orice modalitate de publicitate și reclamă

și realizarea din producția proprie de: imprimate, tipărituri, suportul audio, video, foto și de orice altă natură, destinate a face publicitate și reclamă pentru bunuri și servicii aparținând beneficiarilor interni și/sau externi.

 • * întreaga sa experiență în domeniul publicității

 • * întreaga sa clientelă internă și externă constituită sau în curs de constituire și totodată interesată să facă reclamă pe spațiile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu.

 • * personalul și echipamentele necesare desfășurării activității de reclamă publicitate.

CAP.V. - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Art.10. Primăria Municipiului Sibiu acordă S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. un drept de exploatare a amplasamentului ce face obiectul contractului de asociere pe întreaga durată a asocierii.

Art. 11 a) Asociatul se obligă să desfășoare activitățile de sondare a pieței interne și externe pentru căutare de clienți. Coordonarea propriu-zisă a operațiunilor de reclamă, negocierea și încheierea contractelor de publicitate revin partenerului specializat adică S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.

 • b) închirierea amplasamentului sau cesiunea contractului de asociere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă.

 • c) Asociatul se obligă să confecționeze, întrețină , să repare și să modernizeze mijloacele de publicitate așa cum sunt prevăzute în art. 2.

 • d) Asociatul întocmește și prezintă Primăriei Municipiului Sibiu pentru aprobare un catalog cu propuneri de amplasare a panourilor publicitare, bornelor de afișaj, bencre,etc.

Publicitatea și/sau reclama prin bannere este permisă numai pe baza unei aprobări speciale și exclusiv pentru perioada desfășurării evenimentului respectiv.

 • e) Racordarea la rețeaua de iluminat public pentru panourile montate cade în sarcina Asociatului . Racordarea se va efectua cu avizul SC. ELECTRICA SA. Asociatul are obligația de a încheia un protocol cu Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, pentru panourile luminoase în vederea stabilirii obligațiilor de plată pentru consumul de curent.

 • f) Asociatul are obligația de a prezenta lunar situația noilor amplasamente pentru care s-au obținut aprobările legale și acordul scris al Primăriei Municipiului Sibiu, conform Legii nr. 50/1991 cu modificările și completatările ulterioare.

 • g) Asociatul are obligația să aducă la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu situația tuturor contractelor de publicitate încheiate cu partenerii de afaceri.

 • h) Asociatul are obligația să-și desfășoare activitatea prin fi lială/sucursală în Municipiul Sibiu.

 • i) Asociatul are obligația de a -și inscripționa mijloacele de publicitate care fac obiectul contractului dc asociere în participațiunc cu denumirea societății.

 • j) Asociatul are obligația să solicite Primăriei Municipiului Sibiu eliberarea certificatului de urbanism și autorizației de construcție pentru fiecare nou amplasament, în baza unei documentații întocmite de asociat, și să prezinte în scris Serviciului Patrimoniu situația noilor amplasamente pe care se vor realiza mijloacele de publicitate, în caz contrar Municipiul Sibiu are dreptul de reziliere unilaterală a contractului de asociere în participațiune.

 • k) Asociatul are obligația de a aduce la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu data montării fiecărui nou mijloc de publicitate, dată la care se va încheia și un proces verbal de recepție între cele două părți contractante. Pentru realizarea acestui deziderat se va înștiința, în prealabil, Primăria Municipiului Sibiu cu minim 2 (două) zile înainte cu privire la data, locul și ora întâlnirii. De la data întocmirii procesului verbal de recepție se va percepe obligația financiară conform contractului de asociere în participațiune.

Dacă constatarea faptei dc începere a lucrărilor fără înștiințare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizației,conform prevederilor art.7 alin.(8) din Legea nr.50 din 1991, cu modificările și completările ulterioare, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizației.

 • l) Asociatul S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. are obligația de a ține evidența contabilă conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

Art.12. a. în cazul existenței unei singure solicitări de autorizație de construire pentru un amplasament, Primăria Municipiului Sibiu, îi va elibera acestuia autorizația de construire după expirarea unui interval de 10 zile.

 • b. în condițiile în care în intervalul de maxim 10 zile de la solicitarea unei autorizații de construire se solicită autorizația de construire pentru același amplasament, se organizează licitație, urmând ca autorizația de construire să se elibereze câștigătorului licitației.

 • c. Cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism nu ține loc de solicitare dc amplasament în sensul art. 12 paragaraf a.

CAP. VI DISPOZIȚII FINANCIARE

Art. 13. Părțile convin ca pe durata asocierii S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. să achite lunar un procent de 37,5 % din valoarea veniturilor obținute din activitatea de reclamă-publicitate a S.C. EUROMEDIA GROUP S.A., dar nu mai puțin de echivalentul în lei a monedei euro calculați conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul contract, la cursul oficial a B.N.R. la data efectuării plății.

Asociatul are obligația să încheie contracte cu beneficiarii serviciului de reclamă, publicitate și să plătească la bugetul local taxa de reclamă publicitate conf. Legii nr. 571/2003 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârilor Consiliului Local.

Art. 14. Plata sumei prevăzute în art. anterior se va face lunar cel târziu până la data de 25 ale lunii pentru luna precedentă.

Odată cu plata S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. va prezenta Primăriei Municipiului Sibiu situația completă a contractelor încheiate.

Art. 15. Regularizarea sumelor datorate conform art. 13. va avea loc în luna februarie a anului următor (după încheierea anului financiar) până la data de 01 martie.

Art. 16. Pentru întârzierea plății S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. va plăti dobânzi de 0,1/lei %/zi, iar dacă întârzierea este mai mare de 45 zile, contractul dc asociere se consideră reziliat de drept pe baza unei notificări comunicată de Primăria Municipiului Sibiu în termen de 10 zile lucrătoare.

Art. 17. în cazul în care nu se încheie contract de publicitate pe anumite panouri acestea nu vor fi lăsate fără postere pe o perioadă mai mare de 7 zile. Până la apariția altor reclame firma de publicitate va expune posterele firmei sale sau ale Primăriei Municipiului Sibiu.

Art. 18. Taxa de reclamă și publicitate rezultată din valoarea fiecărui contract încheiat de S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. cu clienții , care are o durată mai marc de un an, se va achita conform legislației în vigoare și Hotărârii Consiliului Local privind impozitele și taxele locale aprobată pentru anul în curs.

CAP. VII - COORDONAREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Art. 19. (1) Coordonarea activității asociației se va face în comun de către un comitet de direcție format în părți egale de către 2 membri ai asociației de către fiecare parte.

 • a) Din partea Primăriei Municipiului Sibiu

 • - Reprezentant al Direcției Economice

 • - Reprezentant al Serviciului Patrimoniu

 • b) Din partea S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.

 • - Administrator

 • - Director

 • (2) Numirea în calitate de membru al comitetului de direcție al asociației se face de către primar pentru Municipiul Sibiu ca proprietar și de către acționarul majoritar- administrator- pentru S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.

Condițiile de revocare a membrilor comitetului de direcție:

 • a) - pierderea calității de asociat

 • b) - neloialitatea față de interesele asociației

 • (3) Controlul asupra respectării condițiilor asocierii se face săptămânal.

Hotărârile, concluziile și deciziile ce se impun în urma controlului vor fi menționate în registrul unic de control al asociației.

Deciziile comitetului de direcției sunt obligatorii pentru asociați.

 • (4) Municipiul Sibiu, prin aparatul de specialitate al Primarului are dreptul de a verifica pe tot parcursul derulării contractului de asociere toate documentele operative și contabile în baza cărora se stabilește /calculează suma ce se cuvine conform clauzelor contractuale..

CAP.VIII. REGIMUL BUNURILOR

Art. 20. Bunurile aduse de asociați ca aport la constituirea asociației rămân în proprietatea exclusivă a acestora.

Art.21. In situația în care Societatea Comercială EUROMEDIA GROUP S.A intenționează vânzarea aportului, Primăria Municipiului Sibiu, are drept de preemțiune la cumpărare, drept care și-l poate exercita cu maxim 60 de zile înainte de data expirării contractului ori a notificării intenției de vânzare.

Art.22. Prețul de vânzare va fi stabilit la valoarea contabilă rămasă iar preluarea se va face prin contract de vânzare-cumpărare.

CAP. IX. FORȚA MAJORĂ

Art.23. în caz de forță majoră părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, determinată de acest eveniment.

Art. 24. Partea aflată în caz de forță majoră va notifica celeilalte părți atât apariția cât și încetarea evenimentului, în termen de 5 (cinci) zile. Lipsa notificării evenimentului în termen decade partea aflată în forță majoră de dreptul de a fi exonerată de răspundere.

Art. 25. Forța majoră este produsă de un eveniment aliat în afara controlului părților, imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a contractului care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate parțial sau total.

CAP. X.ÎNCETAREA ȘI REVOCAREA ASOCIERII

Art. 26. Revocarea contractului de asociere va avea loc în următoarele situații:

- pierderea calității de asociat

-neloialitatea față de interesele asociației

Art. 27. Asocierea încetează de drept:

-a) - la expirarea contractului.

-b) -prin acordul ambelor părți.

-c) -în cazul neîndeplinirii sau executării defectuoase a vreuneia din clauzele prezentului contract.

Art.28, în cazul lichidării ( faliment, divizare, fuziune) S.C. EUROMEDIA GROUP S.A., notificată obligatoriu în scris Primăriei Municipiului Sibiu, cu un preaviz de 5 zile de la data apariției cauzei, contractul de asociere încetează.

CAP. XI. - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 29. Eventualele litigii care pot apare între părți în derularea asocierii se vor soluționa pe cale amiabilă în cazul în care acest lucru nu este posibil acestea vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

CAP. XII. - DISPOZIȚII FINALE

Art.30. în relațiile cu terții, răspunderea pentru obligațiile contractuale cu aceștia revine părții care s-a obligat.

Art.31 Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate prin acte adiționale.

Art.32. Pentru panourile montate pe stâlpi și panouri special amenajate altele decât cele montate pe stâlpi, chiriașul va prezenta în termen de o lună de la data încheierii contractului o situație centralizată pe întreg municipiul Sibiu, cu descrierea locului unde va fi amplasat suportul de afișaj și suprafața utilă a fiecăruia în vederea autorizării conform Legii nr. 50/1991 cu modificările și completatările ulterioare.

Art.33. Anexa nr. 1 - proces verbal de predare-primire a amplasamentelor pentru afișajul lipit pe suporți, face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 34 Anexa 2 - clauze financiare pe tipuri de mijloace de publicitate face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 35. Contractul de asociere în participațiunc va putea fi modificat (adaptat) în conformitate cu legislația în vigoare.

încheiat la Sibiu, astăzi.......................  în 3 (trei) exemplare toate cu valoare de

original.

PROPRIETAR,

ASOCIAT,


PRIMAR,


S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.

DIRECTOR ECONOMIC,

ȘEF SERV. JURIDIC,

SERVICIU PATRIMONIU,


Contrași

nează


Secretar Nistor

rin


Anexa nr.l la CT

Proces Verbal

 • 1.     MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, reprezentată prin primar Klaus W. lohannis și director economic Viorica Bândescu, în calitate de predător

Și

 • 2. S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. reprezentată prin dl.Bogdan Vasile în calitate de CEO și d-na Delia Hcmpel în calitate de CFO, cu sediul în București, sector 1, str. B-dul luliu Maniu nr. 7, tel./fax 021/224.40.10, 021/224.48.48, fax 021/224.27.83, 021/224.20.57, CUI 6717307, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J/40/26864/1994, cont nr. R083RZBR0000060006283723 deschis la Raiffeisen Bank -SMB, având sucursală în Sibiu, str. Măsarilor nr. 12, cod unic de înregistrare 14099606, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J/32/445/2001, în calitate de primitor,

am procedat la predarea/primirea următoarelor amplasamente pentru afișajul lipit pe suporți în baza HCL 25/2001 .

Nr. crt

Tip Panou

Adresa panoului

Număr fețe

1.

5,04 x 2,38

Str. Lungă# Rusciorului

2

2.

5,04 x 2,38

Str. Lungă # Caragiale

2

3.

5,04 x 2,38

Calea Șurii Mari -Piața Obor

2

4.

5,04 x 2,38

Maramureșului -Voința

2

5.

5,04x2,38

Str. Cristian # Litovoi

2

6.

5,04 x 2,38

Rahovei

2

7.

5,04 x 2,38/6x3

Alba lulia - pod Cibin

2

8.

4x3m

C. Dumbrăvii # Lomonosov

2

9.

5,04 x 2,38

Str. Lungă în față nr. 36

2

10.

5,04 x 2,38

Șos. Alba lulia înainte de Ana Oii

2

11.

5,04x2,38

Str. Malului intrare PIM

1

12.

4x3

Piața Unirii - în fața mag. Dumbrava

2

13.

3,55x2,40

Piața Aurel Vlaicu

2

14.

4x3

M. Viteazu # N. lorga

1

15.

3,55 x 2,40

Piața Unirii

2

16.

1,10 x 1,60

str. Lungă - Sibiul

Casetă/2

17.

1,10 x 1,60

C. Dumbrăvii # V. Milea

Casetă/2

18.

1,10 x 1,60

C. Dumbrăvii # Șiretului

Casetă/2

19.

1,10 x 1,60

B-dul V. Milea vis- a- vis Cometex (Carpatica)

Casetă/2

20.

1,10 x 1,60

B-dul V. Milea vis a vis Avicola

Casetă/2

21.

1,10 x 1,60

B-dul V. Milea vis a vis Apicola

Casetă/2

22.

1,10 x 1,60

C. Dumbrăvii # Șiretului

Casetă/2

23.

3,2x2,4

Calea Dumbrăvii # str. Mărăști lângă Toshiba

2

24.

3,2 x 2,4

Șos. Alba lulia -Supermarket

2

25.

4x3

B-dul. Victoriei # str. Rennes

2

26.

B3.2X2.4F2

B-dul M.Viteazu-scuar,farmacie

2

27.

B3.2X2.4F2

B-dul M.Viteazu-Carpatica

2

28.

B4X3F2

Str. Bihorului-str. Hațegului

2

29.

3,2x2,4

Str. Lungă-mag.Horticola

2

30.

B3.2X2.4F2

B-dul M.Viteazu înainte str. Rahovei

2

31.

B4X3F2

Str. Lomonosov-str. Școala de înot

2

32.

B3.2X2.4F2

Șos. Albalulia-str. Verzăriei

2

33.

B4.X3F2

Șos. Alba lulia-rcprez. Peugeot

2

PROPRIETAR,

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

P.SEF SERVICIU JURIDIC,

SERVICIU PATRIMONIU,

ASOCIAT,

S.C.EUROMEDIA GROUP

Președinte

Nowak GertraudContrasemnează Secretar Nistor DjAin

ANEXA NR. 2


PREȚURI MINIME

pe tipuri de mijloace de publicitate

Nr.crt

Tip Panou

EURO /

panou / lună

(mp)

1 față

2 fețe

1.

1,20 x 1,80

6,6 (casetă)

2.

3x2

13,2

19,8

3.

4x2

22

33

4.

4x3

25,3

35,2

5.

6x3

38,5

49,5

6.

8x3

46,2

60,5

7.

5,04 x 2,38

25,3

35,2

8.

12x3

71,5

93,5

PROPRIETAR,

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

P.SEF SERVICIU JURIDIC,

SERVICIU PATRIMONIU,

ASOCIAT,

S.C.EUROMEDIA GROUP


Contrasemnează Secretar Nistor D< rin