Hotărârea nr. 358/2011

HOTĂRÂREA NR. 358 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ENERGY S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 358

privind aprobarea asocierii în participațiune între

MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ENERGY S.R.L. în vederea exploatării activității de publicitate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Analizând raportul nr. 64373/2011 al Serviciului Patrimoniu , privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ENERGY S.R.L., în vederea exploatării activității de publicitate,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 251 -256 Cod Comercial și HCL nr. 138/2000 modificată prin HCL nr.25/2001, HCL nr.363/2003, HCL nr. 105/2011

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (7), lit. “a” și ale art. 45 alin.(l) și alin. (2) lit “f” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE :

Art.L- Se aprobă asocierea în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ENERGY S.R.L., cu sediul în Șelimbăr, str. M.Viteazu nr.52, în vederea exploatării activității de publicitate pe amplasamentele/locațiile cuprinse în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. (1) Se aprobă încheierea contractului de asociere în participațiune între Municipiul Sibiu și S.C. ENERGY S.R.L, pentru o perioadă de 6 luni începând cu data de 19.11.2011 conform Anexei nr.2 respectiv Contractul de asociere cu Anexa 1- procesul verbal de predare primire a amplasamentelor și Anexa 2- prețuri minimale, care fac parte integarantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul va intra în vigoare începând cu data de 19.11.2011.

Art, 3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011


Contrasemnează

Sec netar

NistoWDorin

Județul Sibiu

Anexa 1 la HCL nr.358/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

ANEXA NR.l la HCL......./............2011

LISTĂ AMPLASAMENTE ENERGY

Nr.crt.

Tip suport/nr. fețe

Dimensiuni

Amplasament

Nr.A.C.

1

Panou sol/1

3x2x2

A.lulia 75 m. de lomcoop

396/18.05.1999

2

Panou sol/2

6x3

A.lulia X Str. Europa Unită

3

Panou sol/2

3x4

A.lulia intrare Aeroport

63/03.09.1999

4

Panou sol/2

6x2

A.lulia la 175 m. vis a vis de acces lomcoop

888/05.10.1999

5

Backlight/2

4x3

M.Viteazu

125/ 15.02.2002

6

Backlight/2

4x3

A.lulia zona verde dintre trotuar si colt perim. Autoklass

1104/ 30.10.2006

7

Backlight/2

4x3

Rahova x Al.Roșiorilor

288/ 19.03.2007

8

Backlight/2

4x3

E.Cioran

318/ 26.03.2002

9

Backlight/2

4x3

M.Viteazu X P.ta A.VIaicu

3006/30.10.2001

10

Backlight/2

4x3

P.ta A.VIaicu x Oituz

1270/13.12.2005

11

Backlight/2

4x3

CI.Dumbrăvii Finanțe

62/ 06.02.2006

12

Backlight/2

4x3

M.Viteazu scuar biserica

124/ 15.02.2002

13

Backlight/2

4x3

Lomonosov x Someșului

293/ 06.05.2004

14

Backlight/2

4x3

Someșului nr.22 parcare banca Tiriac

1080/ 15.12.2004

15

Backlight/2

4x3

E.Cioran Casa de Cultura

409/ 26.03.2004

16

Backlight/2

4x3

E.Cioran x P.ta Unirii

618/ 10.06.2002

17

Backlight/2

4x3

Bd.Coposu x Berăriei

251/ 14.04.2005

18

Backlight/2

4x3

Bd.Coposu x Independentei - centrul medical

260/ 14.04.2005

19

Backlight/2

4x3

Oberth langa sensul giratoriu

411/26.05.2004

20

Backlight/2

4x3

Constituției langa biserica sens giratoriu

412/ 26.05.2004

21

Backlight/2

4x3

A.lulia x CI.Turnisorului

410/26.05.2004

22

Backlight/2

4x3

A.lulia x Cimitirului

478/ 10.05.2002

23

Backlight/2

4x3

CI.Dumbrăvii in fata clădirii C.E.C.

1081/ 15.12.2004

24

Backlight/2

4x3

CI.Dumbrăvii in fata Facultatii de Drept

188/24.03.2006

25

Panou sol/2

6x3

M.Viteazu in dreptul bl.5

300/ 07.05.2004

26

Panou sol/1

6x3

A.lulia stg.spre Aeroport

249/ 14.04.2005

27

Panou sol/2

6x3

CI.Surii Mari

444/ 27.04.2002

28

Panou sol/2

6x3

M.Viteazu x Rahova

298/ 07.05.2004

29

Panou sol/2

6x3

M.Viteazu in fata bl.9

299/ 07.05.2004

30

Panou sol/2

6x3

CI.Mediașului la Tg.Obor

18/ 16.01.2004

31

Panou sol/2

4x3

AJulia langa lomcoop

32/ 28.01.2003

32

Mash/1

16x8

B-dul M.Viteazu-sala Trans.

102/17.02.2005

33

Backlight/2

3,2x2,4

M.ViteazuxRahovei

79/05.02.2010

34

Backlight/2

3,2x2,4

Str. Constituției-AGVPS

35

Backlight/2

3,2x2,4

Șos. Alba lulia x O.Ghibu

36

Backlight/2

3,2x2,4

Alba lulia-p. P.Șandor

37

Backlight/2

3,2x2,4

Calea Dumbravii-Lomonosov

38

Backlight/2

3,2x2,4

Z.Boiu-BCR

_ 39

Backlight/2

3,2x2,4

B-dul M. Viteazu lângă Bancpost___

40

Backlight/2

3,2x2,4

B-dul M. Viteaza lângă Citifinnancial Bank

41

Backlight/2

4x3m

B-dul M. Viteaza scuar central-jum dist.între N.lorga și Rahovei

42

Backlight/2

4x3m

Str.Rusciorului-nr.38

43

Bilboard/2

6x3m

Str.Calea Șurii Mari-Părului

44

Backlight/2

4x3m

Str.Calea Șurii Mari-târg obor

45

Backlight/2

4x3m

Str.Rahovei-AI.Șelimbăr

46

Backlight/2

4x3m

Str.Semaforului-lezer

47

Backlight/2

4x3m

Str.Malului-P-ța Cibin

48

Backlight/2

4x3m

Str.Victoriei x Banatului

49

Backlight/2

4x3m

Str.Rusciorului în dreptul nr.28

50

Backlight/2

4x3m

Str.Șos.Alba lulia dreapta vizavi de parcul Petofi Șandor

51

Backlight/2

4x3m

Str.H.Oberth înainte de sens giratoriu spre Coposu

Președinte

Nowak GertraudContrasemnează

Secretar

NistorlBorin

Județul Sibiu


Anexa 2 la HCL nr.358/2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN

PARTICIPAȚIUNE

NR................/........................2011

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între:

 • 1. MUNICIPIUL SIBIU reprezentat prin primarul Klaus W. lohannis cu sediul în Sibiu, str.S.Brukenthal nr. 2, cod fiscal 4270740 cont RO89TREZ57621220230XXXXX deschis la BN Trezoreria Municipiului Sibiu, în calitate de proprietar,

Și

 • 2. S.C. Energy S.R.L. reprezentată prin director Paulescu Cezar cu sediul în Șelimbăr, str. M.Viteazu nr. 52, tel./fax 0269/211495 , având cod fiscal nr, R 4069241 înregistrată la Reg. Comerțului J32/773/93, cont nr. R093BRDE330SV02131453300 deschis la B.R.D. Sibiu în calitate de asociat,

Părțile convin încheierea prezentului contract de asociere în participațiune în conformitate cu prevederile art. 251-256 Cod Comercial, Cod Civil, art. 36 alin. (7) lit. “ a “ și ale art.45 alin.(2) lit.”f” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 138 /31.08.2000, modificată prin H.C.L. nr. 25/2001, H.C.L. nr. 363/2003 și HCL nr...............

în cadrul asocierii în participațiune părțile își vor desfășura activitatea în condiții de independență comercială și juridică specifice asocierii, respectând prevederile prezentului contract.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul asocierii în participațiune îl constituie exploatarea în comun a mijloacelor de publicitate și reclamă ce sunt amplasate pe teritoriul Municipiului Sibiu și construirea și amplasarea de noi panouri pe amplasamente puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Sibiu cu respectarea H.C.L. nr. 138/2000, modificată prin H.C.L. nr. 25/200l,H.C.L.nr.363/2003 , și HCL nr..............

Art. 2. Mijloacele de publicitate se vor realiza sub forma de:

 • - panouri simple de afișaj general

 • - borne de afișaj

Art.3. Amplasamentele pentru afișajul lipit pe suporți puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu și care fac obiectul prezentului contract pot fi utilizate de asociat numai în scopul desfășurării activității de reclamă-publicitate..

Art.4. Predarea-primirea amplasamentelor pentru afișajul lipit pe suporți se face pe bază de proces-verbal care constituie anexa nr. 1 la prezentul contract.

Art.5. Obiectul contractului de asociere se realizează conform H.C.L. nr. 138/2000, modificată prin H.C.L. nr. 25/2001, H.C.L. nr. 363/2003 și HCL nr......./2011..

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Prezentul contract de asociere se încheie pentru o perioadă de 6 luni începând cu data de 19.11.2011

Art.7. S.C. ENERGY S.R.L. este obligată ca în termen de 15 zile de la data expirării termenului contractului de asociere să elibereze suporții și să-i predea în starea inițială, considerându-se că au fost în stare bună.

CAP.IV. CONTRIBUȚIA PÂRTILOR

Art.8. Primăria Municipiului Sibiu, pune la dispoziție terenul necesar care va fi utilizat în conformitate cu legislația în vigoare.

ArL9. Societatea Comercială pune la dispoziție :

 • * servicii de publicitate și reclamă efectuate prin orice modalitate de informare și în orice mediu de comunicații, pentru beneficiarii români și/sau străini.

 • * activități de producție pentru orice modalitate de publicitate și reclamă

și realizarea din producția proprie de: imprimate, tipărituri, suportul audio, video, foto și de orice altă natură, destinate a face publicitate și reclamă pentru bunuri și servicii aparținând beneficiarilor interni și/sau externi.

 • * întreaga sa experiență în domeniul publicității

 • * întreaga sa clientelă internă și externă constituită sau în curs de constituire și totodată interesată să facă reclamă pc spațiile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu.

 • * personalul și echipamentele necesare desfășurării activității dc reclamă publicitate.

CAP.V. - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Art.10. Primăria Municipiului Sibiu acordă S.C. ENERGY S.R.L. un drept dc exploatare a amplasamentului ce face obiectul contractului de asociere pe întreaga durată a asocierii.

Art.ll a) Asociatul se obligă să desfășoare activitățile de sondare a pieței interne și externe pentru căutare de clicnți. Coordonarea propriu-zisă a operațiunilor de reclamă, negocierea și încheierea contractelor de publicitate revin partenerului specializat adică S.C. ENERGY S.R.L.

 • b) închirierea amplasamentului sau cesiunea contractului dc asociere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă.

 • c) Asociatul se obligă să confecționeze, întrețină , să repare și să modernizeze mijloacele de publicitate așa cum sunt prevăzute în art. 2.

 • d) Asociatul întocmește și prezintă Primăriei Municipiului Sibiu pentru aprobare un catalog cu propuneri de amplasare a panourilor publicitare, bornelor de afișaj, benere,etc.

Publicitatea și/sau reclama prin bannere este permisă numai pe baza unei aprobări speciale și exclusiv pentru perioada desfășurării evenimentului respectiv.

ejRacordarea la rețeaua de iluminat public pentru panourile montate cade în sarcina Asociatului . Racordarea se va efectua cu avizul S.C. ELECTRICA SA. Asociatul are obligația de a încheia un protocol cu Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, pentru panourile luminoase în vederea stabilirii obligațiilor dc plată pentru consumul de curent.

 • f) Asociatul are obligația de a prezenta lunar situația noilor amplasamente pentru care s-au obținut aprobările legale și acordul scris al Primăriei Municipiului Sibiu, conform Legii nr. 50/1991 cu modificările și completatările ulterioare.

 • g) Asociatul are obligația să aducă la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu situația tuturor contractelor de publicitate încheiate cu partenerii de afaceri.

 • h) Asociatul are obligația să-și desfășoare activitatea prin filială/sucursală în Municipiul Sibiu.

 • i) Asociatul are obligația de a-și inscripționa mijloacele de publicitate care fac obiectul contractului de asociere în participațiune cu denumirea societății.

 • j) Asociatul are obligația să solicite Primăriei Municipiului Sibiu eliberarea certificatului dc urbanism și autorizației de construcție pentru fiecare nou amplasament, în baza unei documentații întocmite de asociat, și să prezinte în scris Serviciului Patrimoniu situația noilor amplasamente pe care se vor realiza mijloacele de publicitate, în caz contrar Municipiul Sibiu are dreptul de reziliere unilaterală a contractului de asociere în participațiune.

 • k) Asociatul arc obligația de a aduce la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu data montării fiecărui nou mijloc de publicitate, dată la care se va încheia și un proces verbal de recepție între cele două părți contractante. Pentru realizarea acestui deziderat se va înștiința, în prealabil, Primăria Municipiului Sibiu cu minim 2 (două) zile înainte cu privire la data, locul și ora întâlnirii. De la data întocmirii procesului verbal de recepție se va percepe obligația financiară conform contractului de asociere în participațiune.

Dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor iară înștiințare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizației,conform prevederilor art.7 alin (8) din Legea nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizației.

 • l) Asociatul S.C. ENERGY S.R.L. are obligația de a ține evidența contabilă conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

Art.12. a. In cazul existenței unei singure solicitări de autorizație de construire pentru un amplasament, Primăria Municipiului Sibiu, îi va elibera acestuia autorizația de construire după expirarea unui interval de 10 zile.

 • b. în condițiile în care în intervalul de maxim 10 zile de la solicitarea unei autorizații de construire se solicită autorizația dc construire pentru același amplasament, se organizează licitație, urmând ca autorizația de construire să se elibereze câștigătorului licitației.

 • c. Cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism nu ține loc de solicitare de amplasament în sensul art. 12 paragaraf a.

CAP. VI DISPOZIȚII FINANCIARE

Art. 13. Părțile convin ca pe durata asocierii S.C. ENERGY S.R.L. să achite lunar un procent de 37,5 % din valoarea veniturilor obținute din activitatea de reclamă-publicitate a S.C. ENERGY S.R.L., dar nu mai puțin de echivalentul în lei a monedei euro calculați conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul contract, la cursul oficial a B.N.R. la data efectuării plății.

Asociatul arc obligația să încheie contracte cu beneficiarii serviciului dc reclamă, publicitate și să plătească la bugetul local taxa de reclamă publicitate conf. Legii 571/2003 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârilor Consiliului Local.

Art. 14. Plata sumei prevăzute în art. anterior se va face lunar cel târziu până Ia data de 25 ale lunii pentru luna precedentă.

Odată cu plata S.C. ENERGY S.R.L. va prezenta Primăriei Municipiului Sibiu situația completă a contractelor încheiate.

Art. 15. Regularizarea sumelor datorate conform art. 13. va avea loc în luna februarie a anului următor ( după încheierea anului financiar) până la data de 01 martie.

Art. 16, Pentru întârzierea plății S.C. ENERGY S.R.L. va plăti dobânzi de 0,1 lei/%/zi, iar dacă întârzierea este mai mare de 45 zile, contractul dc asociere se consideră reziliat de drept pe baza unei notificări comunicată de Primăria Municipiului Sibiu în termen de 10 zile lucrătoare.

Art. 17. în cazul în care nu se încheie contract de publicitate pe anumite panouri acestea nu vor fi lăsate fără postere pe o perioadă mai mare de 7 zile. Până la apariția altor reclame firma de publicitate va expune posterele firmei sale sau ale Primăriei Municipiului Sibiu.

Art. 18. Taxa de reclamă și publicitate rezultată din valoarea fiecărui contract încheiat de S.C. ENERGY S.R.L. cu clienții , care are o durată mai mare de un an, se va achita conform legislației în vigoare și Hotărârii Consiliului Local privind impozitele și taxele locale aprobată pentru anul în curs.

CAP. VII - COORDONAREA SI CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Art. 19. (1) Coordonarea activității asociației se va face în comun de către un comitet de direcție format după cum urmează:

 • a) Din partea Primăriei Municipiului Sibiu

 • - Reprezentant al Direcției Economice

 • - Reprezentant al Serviciului Patrimoniu

 • b) Din partea S.C. ENERGY S.R.L.

 • - Administrator

 • - Director

 • (2) Numirea în calitate de membru a! comitetului de direcție al asociației se face de către primar pentru Municipiul Sibiu ca proprietar și de către acționarul majoritar- administrator- pentru S.C. ENERGY S.R.L.

 • (3) Condițiile de revocare a membrilor comitetului de direcție:

 • a) - pierderea calității de asociat

 • b) - ncloialitatea față de interesele asociației

 • (3) Controlul asupra respectării condițiilor asocierii se face săptămânal de către reprezentanți ai aparatului de specialitate al Primarului.

Hotărârile, concluziile și deciziile ce se impun în urma controlului vor fi menționate în registrul unic de control al asociației.

Deciziile comitetului de direcției sunt obligatorii pentru asociați.

 • (4) Municipiul Sibiu, prin aparatul de specialitate al Primarului are dreptul de a verifica pe tot parcursul derulării contractului de asociere toate documentele operative și contabile în baza cărora se stabilește /calculează suma ce se cuvine conform clauzelor contractuale.

CAP.VIII, REGIMUL BUNURILOR

Art. 20. Bunurile aduse de asociați ca aport la constituirea asociației rămân în proprietatea exclusivă a acestora.

Art.21. în situația în care, S.C. ENERGY SRL intenționează vânzarea aportului, Primăria Municipiului Sibiu, are drept de preemțiune la cumpărare, drept care și-1 poate exercita cu maxim 60 de zile înainte de data expirării contractului ori a notificării intenției de vânzare.

Art.22. Prețul de vânzare va fi stabilit la valoarea contabilă rămasă iar preluarea se va face prin contract de vânzare-cumpărare.

CAP. IX. FORȚA MAJORĂ

Art.23. In caz de forță majoră părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, determinată de acest eveniment.

Art. 24. Partea aflată în caz de forță majoră va notifica celeilalte părți atât apariția cât și încetarea evenimentului, în termen de 5 (cinci) zile. Lipsa notificării evenimentului în termen decade partea aflată în forță majoră de dreptul de a fi exonerată de răspundere,

Art. 25. Forța majoră este produsă de un eveniment aflat în afara controlului părților, imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a contractului care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate parțial sau total.

CAP. X.ÎNCETAREA ȘI REVOCAREA ASOCIERII

Art. 26. Revocarea contractului de asociere va avea loc în următoarele situații:

- pierderea calității de asociat

-neloial itatea față de interesele asociației

Art. 27. Asocierea încetează de drept:

-a) - la expirarea contractului.

-b) -prin acordul ambelor părți.

-c) -în cazul neîndeplinirii sau executării defectuoase a vreuneia din clauzele prezentului contract.

Art.28. în cazul lichidării ( faliment, divizare, fuziune) S.C. ENERGY S.R.L., notificată obligatoriu în scris Primăriei Municipiului Sibiu, cu un preaviz de 5 zile de la data apariției cauzei, contractul de asociere încetează.

CAP. XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 29. Eventualele litigii care pot apare între părți în derularea asocierii se vor soluționa pe cale amiabilă în cazul în care acest lucru nu este posibil acestea vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

CAP. XII. - DISPOZIȚII FINALE

Art.30. în relațiile cu terții, răspunderea pentru obligațiile contractuale cu aceștia revine părții care s-a obligat

Art.31 Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate prin acte adiționale.

Art,32. Pentru panourile montate pe stâlpi și panouri special amenajate altele decât cele montate pe stâlpi, chiriașul va prezenta în termen de o lună de la data încheierii contractului o situație centralizată pe întreg municipiul Sibiu, cu descrierea locului unde va fi amplasat suportul de aflșaj și suprafața utilă a fiecăruia în vederea autorizării conform Legii nr. 50/1991 cu modificările și completatările ulterioare.

Art.33. Anexa nr. 1 - proces verbal de predare-primire a amplasamentelor pentru afișajul lipit pe suporți, face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 34 Anexa 2 - clauze financiare pe tipuri de mijloace de publicitate face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 35. Contractul de asociere în participațiune va putea fi modificat (adaptat) în conformitate cu legislația în vigoare.

încheiat la Sibiu, astăzi......................., în 3 (trei) exemplare toate cu valoare dc

original.

PROPRIETAR,                                ASOCIAT,

PRIMAR,                                   S.C. ENERGY S.R.L.

DIRECTOR ECONOMIC,

ȘEF SERV. JURIDIC,

P.ȘEF SERVICIU PATRIMONIU,

Președinte Nowak Gertfaud


Contrași

Secn

Nistor ]


nnează

:ar K>rin


PROCES VERBAL

încheiat azi.............../.............2011

 • 1.     MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, reprezentată prin primar Klaus W. lohannis și director economic Viorica Bândescu, în calitate de predător

Și

 • 2. S.C. Energy S.R.L. reprezentată prin director Paulescu Cezar cu sediul în Șelimbăr, str. ,str.M.Vitcazu nr.52 tel./fax 0269/211495 , având cod fiscal nr. R 4069241 înregistrată la Reg. Comerțului J32/773/93, cont nr. R093BRDE330SV02131453300 deschis la B.R.D. Sibiu în calitate de primitor,

am procedat la predarea/primirea următoarelor amplasamente pentru afișajul lipit pe suporți:

Terenul se predă liber de sarcini și în stare de a fi folosit conform contractului.

Prezentul proces verbal, întocmit în 3 (trei) exemplare constituie anexa nr. 1 la contractul de asociere în participațiune.

Nr.crt.

Tip suport/nr. fețe

Dimensiun i

Amplasament

Nr.A.C.

1

Panou sol/1

3x2x2

A.lulia 75 m. de lomcoop

396/18.05.1999

2

Panou sol/2

6x3

A.lulia X Str. Europa Unită

3

Panou sol/2

3x4

A.lulia intrare Aeroport

63/03.09.1999

4

Panou sol/2

6x2

A.lulia la 175 m. vis a vis de acces lomcoop

888/05.10.1999

5

Backlight/2

4x3

M.Viteazu

125/15.02.2002

6

Backlight/2

4x3

A.lulia zona verde dintre trotuar si colt perim. Autoklass

1104/ 30.10.2006

7

Backlight/2

4x3

Rahova x Al. Roșiorilor

288/19.03.2007

8

Backlight/2

4x3

E.Cioran

318/ 26.03.2002

9

Backlight/2

4x3

M.Viteazu X P.ta A.Viaicu

3006/ 30.10.2001

10

Backlight/2

4x3

P.ta A.Viaicu x Oituz

1270/13.12.2005

11

Backlight/2

4x3

CI.Dumbravii Finanțe

62/ 06.02.2006

12

Backlight/2

4x3

M.Viteazu scuar biserica

124/15.02.2002

13

Backlight/2

4x3

Lomonosov x Someșului

293/ 06.05.2004

14

Backlight/2

4x3

Someșului nr.22 parcare banca Tiriac

1080/ 15.12.2004

15

Backlight/2

4x3

E.Cioran Casa de Cultura

409/ 26.03.2004

16

Backlight/2

4x3

E.Cioran x P.ta Unirii

618/ 10.06.2002

17

Backlight/2

4x3

Bd.Coposu x Berăriei

251/14.04.2005

18

Backlight/2

4x3

Bd.Coposu x Independentei - centrul medical

260/14.04.2005

19

Backlight/2

4x3

Oberth langa sensul giratoriu

411/26.05.2004

20

Backlight/2

4x3

Constituției langa biserica sens giratoriu

412/ 26.05.2004

21

Backlight/2

4x3

A.lulia x CI.Turnisorului

410/26.05.2004

22

Backlight/2

4x3

A.lulia x Cimitirului

478/ 10.05.2002

23

Backlight/2

4x3

CI.Dumbravii in fata clădirii C.E.C.

1081/ 15.12.2004

24

Backlight/2

4x3

CI.Dumbravii in fata Facultatii de Drept

188/ 24.03.2006

25

Panou sol/2

6x3

M.Viteazu in dreptul bl.5

300/ 07.05.2004

26

Panou sol/1

6x3

A.lulia stg.spre Aeroport

249/14.04.2005

27

Panou sol/2

6x3

Cl.Surii Mari

444/ 27.04.2002

28

Panou sol/2

6x3

M.Viteazu x Rahova

298/ 07.05.2004

29

Panou sol/2

6x3

M.Viteazu in fata bl.9

299/ 07.05.2004

30

Panou sol/2

6x3

CI.Mediasului la Tg.Obor

18/ 16.01.2004

31

Panou sol/2

4x3

A.luliă langa lomcoop

32/28.01.2003

32

Mash/1

16x8

B-dul M.Viteazu-sala Trans.

102/17.02.2005

33

Backlight/2

3,2x2,4

M.ViteazuxRahovei

79/05.02.2010

34

Backlight/2

3,2x2,4

Str. Constituției-AGVPS

35

Backlight/2

3,2x2,4

Șos. Alba lulia xO.Ghibu

36

Backlight/2

3,2x2,4

Alba lulia-p. P.Șandor

37

Backlight/2

3,2x2,4

Calea Dumbravii-Lomonosov

38

Backlight/2

3,2x2,4

Z.Boiu-BCR

39

Backlight/2

3,2x2,4

B-du! M. Viteazu lângă Bancpost

40

Backlight/2

3,2x2.4

B-dul M. Viteazu lângă Citifmnancial Bank

41

Backlight/2

4x3 m

B-dul M. Viteazu scuar central-jum dist.între N.lorga și Rahovei

42

Backlight/2

4x3m

Str.Rusciorului-nr.38

43

Bilboard/2

6x3m

Str.Calea Șurii Mari-Părului

44

Backlight/2

4x3m

Str.Calea Șurii Mari-târg obor

45

Backlight/2

4x3m

Str.Rahovei-AI.Șelimbăr

46

Backlight/2

4x3 m

Str.Semaforului-lezer

47

Backlight/2

4x3m

Str.Malului-P-ța Cibin

48

Backlight/2

4x3m

Str.Victoriei x Banatului

49

Backlight/2

4x3m

Str.Rusciorului în dreptul nr.28

50

Backlight/2

4x3m

Str.Șos.Alba lulia dreapta vizavi de parcul Petofi Șandor

51

Backlight/2

4x3m

Str.H.Oberth înainte de sens giratoriu spre Coposu


PROPRIETAR,

PRIMAR

DIRECTOR ECONOMIC,

ȘEF SERV. JURIDIC,

P. ȘEF SERVICIU PATRIMONIU,


ASOCIAT,

S.C. ENERGY S.R.L.


Președinte Nowak GeContrasemnează

Secr

Nistor


tar dorin


ANEXA 2 la CT


PRETURI MINIME

pe tipuri de mijloace de publicitate


Nr.crt

Tip Panou

EURO /

panou/ lună

(mp)

1 față

2 fețe

1.

3x2

13,2

19,8

2.

4x2

22

33

3.

4x3

25,3

35,2

4.

6x3

38,5

49,5

5.

8x3

46,2

60,5

6.

5,04x2,38

25,3

35,2

8.

12x3

71,5

93,5


PROPRIETAR,

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERVICIUL JURIDIC,

P. ȘEF SERVICIU PATRIMONIU,


ASOCIAT,

S.C. ENERGY S.R.L.


Președinte Nowak Gertraud, «Arf


Contras minează

Seci, ;tar


Nistor Dorin