Hotărârea nr. 356/2011

HOTĂRÂREA NR.356 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unor imobile – terenuri pentru construcţii – aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.356

privind concesionarea prin licitație publică deschisă a unor imobile - terenuri pentru construcții - aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr.64379/2011, privind concesionarea prin licitație publică deschisă a unor imobile - terenuri pentru construcții - aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, republicată și actualizată și ale art 62 alin. (1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. “c“, alin. (5) lit. “b“, ale art. 121 alin.(l) și (2), ale art. 123 alin.( 1 )și (2), precum și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea prin licitație publică deschisă a imobilelor - terenuri pentru construcții - proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în intravilanul Municipiului Sibiu,după cum urmează:

Nr. crt.

Adresa imobil - teren pentru construcții -(strada, lot)

Nr. carte funciară Nr. topografic

Suprafață

1.

str. Rampa Ștefan cel Mare FN

CF 101794 Sibiu top 101794

170 mp

2.

str. Pomicultorilor nr. 19

CF 102034 Sibiu top 102034

584 mp

3.

str. Grâului FN

CF 103094 Sibiu top 103094

408 mp

Art.2. Prețul de pornire la licitație este :

 • - 26,05 euro/mp stabilit conform raportului de evaluare anexat, echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data desfășurării licitației, pentru imobilul - teren pentru construcții -identificat în CF 101794 Sibiu, nr. top 101794,

 • - 34,45 euro/mp stabilit conform raportului de evaluare anexat, echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data desfășurării licitației, pentru imobilele - terenuri pentru construcții -identificate în CF 102034 Sibiu, nr top 102034, respectiv CF 103094 Sibiu, nr. top 103094,

Art.3. Plata concesiunii, se va face anual în termen de 10 ani.

Art.4. Termenul concesiunii este de 49 de ani, care se poate prelungi pe o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedente.

Art.5. Imobilele - terenuri de construcții - proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, identificate la art. 1, să nu fie oferite în compensare ca măsură reparatorie sau ca echivalent în baza Legii nr. 10/2001 cu modificările și completările ulterioare, republicată.

Art.6. - Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice deschise și instrucțiunile pentru ofertanți, anexate, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. - Se aprobă constituirea comisie de evaluare a ofertelor pentru organizarea și desfășurarea licitației în următoarea componență :

Președinte - Astrid Cora Fodor - Viceprimar membru - Virgil Popa - Viceprimar

 • -  membru - Liliana Ordean - p.Șef Serviciul Patrimoniu

 • -  membru - Mariana Popescu- Serviciul patrimoniu

 • -  secretar - Claudia lordănescu - Șef Serviciul juridic

 • -  membru - Ioana Urdea - Direcția Arhitect Șef

membru - Mariana Hașu - director Direcția Fiscală Locală Sibiu

Membrii Supleanți :

 • -  membru - Cristina Burchea - Serviciul Juridic,

 • -  membru - Rațiu Rodica - Serviciul Urbanism,

 • -  membru - Cornelia Velțan - Direcția Fiscală Locală.

Art.8. - Se aprobă constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor licitației publice deschise în următoarea componență :

 • - președinte - Dorin Nistor - Secretarul Municipiului Sibiu

 • - membru - Viorica Bândescu - director Direcția economică

 • - secretar - Afrodita Grama - Direcția Administrație Publică Locală

Membrii supleanți :

 • - membru - Maria Vlădescu - Direcția Fiscală Locală Sibiu

 • - membru - Diana Pașcalău - Șef Serviciul Buget Contabilitate,

 • - membru - Dana Alexandru - Serviciul Juridic.

Art.9. - Se aprobă revocarea HCL nr. 186/2010

Art. 10. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri, fiind împuternicit să semneze contractul de vânzare - cumpărare în fața notarului public.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011Județul Sibiu

Anexa 1 la HCL nr.356/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CAIET DE SARCINI

privind concesionarea prin licitație publică deschisă a imobilului - teren pentru construcții - proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului

Sibiu, str......................., identificat cu nr.top........................în suprafață de

...................... mp.

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII

 • 1.1. Imobilul - teren pentru construcții - care urmează a fi concesionat se află situat în

intravilanul municipiului Sibiu, str...............................

 • 1.2. Imobilul - teren pentru construcții - care face obiectul concesionării, în suprafață de

....................mp, este proprietatea privată a municipiului Sibiu, identificat cu nr. top............

Menționăm faptul că, pe imobilul - teren pentru construcții - menționat mai sus, sunt edificate, fără forme legale, construcții cu destinație de locuință folosite de persoane fizice.

Cap. II. MOTIVAȚIA CONCESIONĂRII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun concesionarea unor bunuri- sunt următoarele:

 • 2.1. Prevederile art. 13 alin (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, republicată și actualizată

 • 2.2. Dispozițiile art. 123 alin.(l) și (2) din Legea 215/2001 ce precizează: “Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean, în codițiile legii.

Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.”

 • 2.3. Prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic aplicabil acesteia “Dreptul de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ -teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel.

Cap. III. ELEMENTE DE PREȚ

 • 3.1. Prețul de pornire la licitație este de.............euro/mp stabilit conform raportului

de evaluare, echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data desfășurării licitației.

 • 3.2. Pasul de strigare Ia licitație este de minim 1 euro/mp.

 • 3.3. Redevența anuală va fi indexată conform ratei inflației.

 • 3.4. întârzierile la plata redevenței se vor sancționa cu majorări de 1% lei/zi de întârziere la suma datorată, urmând ca pentru întârzierile la plată a redevenței anuale ce depășesc 6 luni să se procedeze la retragerea concesiunii fără a fi necesară intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu expres).

Cap.IV. CONDIȚII DE MEDIU

Concesionarul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protecției mediului.

Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 5.1. Investiția se va realiza în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism și autorizației de construire.

 • 5.2. Execuția lucrărilor proiectate, verificate și autorizate va respecta cerințele tehnice de calitate corespunzătoare categoriilor de lucrări efectuate. Toate cheltuielile privind obținerea avizelor, întocmirea proiectelor necesare și executarea lucrărilor ce se impun în vederea construirii obiectivului vor fi suportate de către concesionar.

 • 5.3. în exercitarea dreptului de concesiune, concesionarul are obligația să respecte legislația în vigoare.

CAP. VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 6.1. Concedentul are următoarele obligații:

 • a. -   Să predea concesionarului bunul concesionat pe baza unui proces verbal de

predare/primire.

 • b. - Concedentul are obligația de a nu tulbura pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune.

 • c. - De asemenea, concedentul garantează pe concesionar că bunul concesionat nu este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.

 • d. - Concedentul nu răspunde de viciile aparente.

 • 6.2. Concesionarul are următoarele obligații:

 • 6.2.1. Să realizeze investiția în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism și autorizației de construire.

6.2.2 Să obțină toate avizele cuprinse în certificatul de urbanism pentru realizarea lucrărilor ce se impun pentru realizarea obiectivului.

 • 6.2.3. Execuția lucrărilor proiectate, verificate și autorizate va respecta cerințele tehnice de calitate corespunzătoare categoriilor de lucrări efectuate. Orice situații neprevăzute, nepotriviri sau soluții care s-ar dovedi oportune pe durata de execuție vor fi soluționate de proiectant cu avizul expertului.

 • 6.2.4. Durata de execuție a obiectivului va fi de 12 luni de la data eliberării autorizației de construire, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările, care poate fi prelungită, conform Legii nr. 50/1991 ,privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,cu modificările și completările ulterioare, la cererea concesionarului.

 • 6.2.5. în exercitarea dreptului de concesiune, concesionarul are obligația să respecte legislația în vigoare (Legii nr. 50/1991 ,privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,cu modificările și completările ulterioare).

Cap. VII. DISPOZIȚII FINALE

 • 7.1. Desfășurarea licitației publice deschise se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 ,privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,cu modificările și completările ulterioare .

 • 7.2. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de concesiune.

 • 7.3. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de concesiune.

 • 7.4. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitantului contra cost, în valoare de 500 lei.

 • 7.5. Ofertanții la licitație vor achita taxa de participare la licitație în sumă de 1.000 lei.

 • 7.6.  Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, garanția de participare la licitație.

Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local, achitarea documentației de licitație și a garanției de participare.

Nu vor participa la licitație persoanele fizice și juridice care:

 • a) au debite față de Municipiul Sibiu și Direcția Generală a Finanțelor Publice;

 • b) sunt în litigii cu Municipiul Sibiu;

 • c) au fost adjudecâtori ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Municipiul Sibiu;

 • 7.7. Dacă din diferite motive licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

în acest caz ofertanților li se va înapoia în termen de cinci zile garanția de participare la licitație și contravaloarea documentației de licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrate la Primăria Municipiului Sibiu.

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însușite de ofertant.

 • 7.8. Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

 • I. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Licitația se va desfășura în data de..........................., la sediul Primăriei Municipiului

Sibiu, str. S. Brukcnthal nr.2.

înscrierea la licitație se va face în perioada............................inclusiv, între orele 8,00

și 14,00 Ia sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. S. Brukenthal nr.2.

în vederea participării la licitație ofertantul trebuie să plătească :

garanția de participare la licitație, în sumă de 10% din valoarea concesiunii, calculată la prețul de pornire în contul R022TREZ5765006XXX000228 deschis la BN Trezoreria Sibiu.

caietul de sarcini aferent licitației, inclusiv toate documentele necesare licitației în sumă de 500 lei în contul RO58TREZ57621360250XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu

- Taxa de participare la licitație 1.000 lei în contul RO58TREZ57621360250XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu

Prețul de pornire la licitație este de........................euro/mp - echivalent în lei la

cursul stabilit de B.N.R. la data desfășurării licitației, iar pasul de strigare va fi de minim 1 euro/mp - echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data desfășurării licitației.

Ofertanții vor depune la sediul Primăriei Municipiului Sibiu două plicuri închise și sigilate , unul exterior și unul interior care vor conține :

- plicul exterior va cupride plicul interior( care conține oferta de preț ) și următoarele documente :

- Copie xerox după:

pentru persoane juridice

 • - act constitutiv al societății (statut/ contract ), certificat de înregistrare fiscală, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului

 • - ultimul bilanț contabil vizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice, raportarea semestrială și ultima balanță de verificare

 • - dovada că nu sunt în litigiu cu Municipiul Sibiu

 • - certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de:

 • 1. Direcția Generală a Finanțelor Publice

 • 2. Municipiul Sibiu.

Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în formă originală.

 • - actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciții ofertanților și nu de aceștia personal.

 • - copie xerox după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini, a documentației pentru licitație și a garanției depuse.

pentru persoane fizice

 • - actul de identitate

 • - copie xerox după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini, a documentației pentru licitație și a garanției depuse.

 • - dovada că nu sunt în litigiu cu Municipiul Sibiu

 • - actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciții ofertanților și nu de aceștia personal.

 • - certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare fața de :

 • 1. Direcția Generală a Finanțelor Publice

 • 2. Municipiul Sibiu.

Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în formă originală.

DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

Se începe licitația parcurgând următoarele etape:

 • 1- se verifică existența actelor doveditoare de plată a garanției, a caietului de sarcini și a documentației pentru licitație

 • 2- se verifică identitatea ofertanților pe baza buletinului de identitate/ cărții de identitate/ adeverinței

 • 3- se trece la supralicitarea directă

 • 4- supralicitarea continuă până când nici un ofertant nu mai supralicitează

 • 5- imobilul se adjudecă acelui ofertant care a făcut cea mai mare ofertă, la a treia strigare consecutivă

 • 6- Comisia de organizare și desfășurare a licitației va încheia un proces-verbal de adjudecare, în două exemplare.

 • 7- părțile se vor prezenta în termen de 10 zile după adjudecare la sediul Primăriei Municipiului

Sibiu, în vederea încheierii contractului de concesiune, pe baza procesului-verbal de adjudecare, a HCL..................și a caietului de sarcini

 • 8.1. - In cazul în care, la data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, nu sunt prezenți minim 2 participanți, se așteaptă o oră după care licitația se amână.

 • 8.2. - în acest caz se va organiza o nouă licitație, cu respectarea prezentei metodologii, iar și dacă la ora respectivă nu au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile, concedentul va decide inițierea procedurii de negociere directă.

 • 9. - Contractul de concesiune se va încheia în termen de maxim 10 zile de Ia data adjudecării.

 • 10. - Nesemnarea de către adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea imobilului pentru o nouă licitație.

 • 11. - Pentru ofertantul care a adjudecat și a încheiat contractul de concesiune garanția depusă pentru înscrierea la licitație se va reține și va constitui garanție de bună execuție.

 • 12. - Nu se pot înscrie la licitație persoanele juridice care au fost adjudecătoare ale unor licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Municipiul Sibiu.

 • 13. - Din taxa de participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea licitației (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou).


Contras^nnează

Secn

ar orin


Nistor