Hotărârea nr. 355/2011

HOTĂRÂREA NR. 355 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 554 mp din acte ( 565 mp măsurată ), din partea d-nei Baboş Maria, situate în Sibiu, str. Ceaikovski FN

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 355

privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donației unui imobil - teren în suprafață de 554 mp din acte ( 565 mp măsurată ), din partea d-nei Baboș Maria, situate în Sibiu, str. Ceaikovski FN

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr.64378/2011, privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donației unui imobil - teren în suprafață de 554 mp din acte

( 565 mp măsurată ), din partea d-nei Baboș Maria, situate în Sibiu, str. Ceaikovski FN

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 7 lit. .”d ” din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. 800 și următoarele din Codul Civil, în temeiul prevederilor art. 36, alin.(l) , art. 121 alin. (3), și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Sc acceptă donația imobilului - teren identificat în CF nr. 105541 Sibiu, nr top. - cadastral 105541, in suprafața totala de 554 mp din acte (565 mp măsurată) și va fi destinat amenajării unui drum ce va deservi imobilele ce urmează să fie construite în zona str. Ceaikovski, conform HCL nr. 227/2009.

Art.2. Cheltuielile necesare pentru întocmirea formalităților privind încheierea actului autentic ce urmează a materializa transferul dreptului real, având in vedere caracterul gratuit al actului translativ de proprietate vor fi suportate de către donatoare, respectiv d-na Baboș Maria domiciliată în mun. Zalău,                        jud. Sălaj prin

mandatară d-na Dodson Maria Mihaela domiciliată în Sibiu, sibiu,


jud

- conform procurii


speciale autentificată sub nr. 694/1179/2011 de Consulul General al României la Chicago.

Art.3. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului -teren -identificat în CF nr. 105541 Sibiu, nr top. - cadastral 105541, in suprafața totala de 554 mp din acte (565 mp măsurată), situate în Sibiu, zona str. Ceaikovski FN , cu destinația - drum.

Art.4. Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri, fiind împuternicit să semneze actul de donație în fața notarului public.


Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011


Președinte

Nowak Gerțrau


Contrasemnează

Secretar

Nistor liorin


rin