Hotărârea nr. 353/2011

HOTĂRÂREA NR. 353 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Sibiu asupra unei săli de clasă din incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 12 Sibiu arondată ca şi structură la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 13 Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 353

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Sibiu asupra unei săli de clasă din incinta Școlii cu clasele LVIII nr. 12 Sibiu

arondată ca și structură la Școala cu clasele LVIII nr. 13 Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Analizând raportul nr. 65057/2011 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat prin care se propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Sibiu asupra unei săli de clasă în suprafață de 56 mp din incinta Școlii cu clasele I-VIII nr. 12 Sibiu arondată ca și structură la Școala cu clasele I-VIII nr. 13 Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, lit.d, alin.6 lit.a pct.l coroborate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, în favoarea Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Sibiu asupra unei săli de clasă în suprafață de 56 mp din incinta Școlii cu clasele I-VIII nr. 12 Sibiu arondată ca și structură la Școala cu clasele I-VIII nr. 13 Sibiu, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv de la 01.11.2011 - 31.10.2015.

Art.2 Se aprobă Protocolul din anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011

Președinte Nowak Gerțrăj


:ar 'orin


Contrași mnează

Secri itar

Nistor 1 îorin

Județul Sibiu

Anexa 1 la HCL nr.353/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

PROTOCOL

privind transmiterea dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Sibiu asupra unei săli de clasă din incinta Școlii cu clasele I-VIII nr.

12 Sibiu, arondată ca și structură la Școala cu clasele I-VIII nr. 13 Sibiu

Nr......

încheiat azi........................

CAP. I PĂRȚILE

Intre:

Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukenthal nr.2, având cod fiscal nr. 14392273, cont IBAN RO04 TREZ 5765004X XXOO 0167 deschis la B.N. -Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin dna Simona Pop - director și dna Heddi Schiau -director adjunct, în calitate de comodant, pe de o parte

Și

- CLUBUL SPORTIV ASOCIAȚIA DE PATINAJ SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. Strungului, nr. 42, reprezentat prin Președinte Andrei Cristina, legitimat cu CI seria SB nr. 405441, CNP 2730729323948, în calitate de comodatar,

s-a încheiat prezentul protocol, în aplicarea prevederilor art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a HCL nr.........................

CAP II OBIECTUL

Art.2.1 - Comodantul transmite dreptul de folosință gratuită în favoarea Clubului

Sportiv Societatea de Patinaj Sibiu, în condițiile prevederilor art. 2.3 si art. 2.4.,asupra:

- unei săli de clasă în suprafață de 56 mp situată în Sibiu, str. Lungă, nr. 74, jud.

Sibiu, în incinta Școlii cu clasele I-VIII nr. 12 Sibiu, arondată ca și structură la Școala cu clasele I-VIII nr. 13 Sibiu.

Art.2.2 - Predarea-primirea spațiului se face de către reprezentantul unității de învățământ și Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Sibiu, fiind consemnată într-un proces - verbal.

Art. 2.3 - Sala de clasa din incinta Școlii cu clasele I-VIII nr. 12 Sibiu, arondată ca și structură la Școala cu clasele I-VIII nr. 13 Sibiu, va fi folosită în comun de către unitatea de învățământ și Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Sibiu, după un program stabilit de comun acord, fără a perturba activitatea de învățământ.

Art. 2.4 - Spațiul va fi utilizat în scopul desfășurării activității didactice de tip after-school de către membrii Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Sibiu respectând programul stabilit de comun accord cu unitatea școlară după cum urmează: luni, marți, miercuri, joi și vineri între orele 12,00-16,00..

CAP.III DURATA

Art.3.1. - Termenul pentru care este transmis dreptul de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Sibiu: începând din 01.11.2011 până în 31.10.2015.

CAP.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. - Comodantul se obligă:

 • a. să predea spațiul în stare corespunzătoare folosinței;

 • b. să asigure folosința spațiului în condițiile prezentului protocol;

 • c.  să asigure utilitățile necesare desfășurării activității, în funcție de solicitările comodatarului.

Art.4.2 - Comodatarul se obligă:

 • a. să efectueze plata utilităților lunar pe baza unui protocol încheiat între Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Sibiu și unitatea de învățământ, conform suprafeței date spre folosință si facturilor de plată;

 • b. să depună toate diligențele pentru ca, prin activitatea desfășurată, să nu deterioreze imobilul. La expirarea protocolului, spațiul va fi predat cel puțin în starea în care a fost primit, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire, eventualele îmbunătățiri revin de drept proprietarului, comodatarul ncavând drept la despăgubiri.

 • c. orice modificare interioară sau exterioară a imobilului se face numai cu acordul scris al comodantului. Cererea de aprobare a modificării însoțită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat. Prin anexele în sensul prezentului protocol se înțeleg: schițe, expertize și alte date necesare analizării cererii.

 • d. să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere a imobilului și a instalațiilor aferente, deteriorările fiind suportate integral dc comodatar;

 • e. să nu tulbure liniștea publică ;

 • f. să asigure permanent curățenia în interiorul imobilului și în zona exterioară aferentă, efectuând, dezinfecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico- sanitare;

 • g. să asigure personalul necesar pentru buna desfășurare a activității;

 • h. la data încetării protocolului să elibereze spațiul.

 • i. să respecte normele de protecția muncii și P.S.I.

CAP.V RĂSPUNDEREA

Art.5.1 -Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor protocolului dă dreptul comodantului la despăgubiri, în condițiile legii.

Art.5.2 - Comodatarul nu răspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului folosit datorată forței majore, a cazului fortuit, nici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (comodatarul) arc obligația să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

CAP.VI ÎNCETAREA

Art.6.1 - Prezentul protocol încetează în următoarele situații:

 • a. împlinirea termenului stabilit;

 • b. acordul părților,

 • c. neexecutarea culpabilă a obligațiilor;

 • d. pieirea bunului ce face obiectul prezentului protocol

 • e. nerespectarea clauzei prevăzută al Cap. II art. 2.4 din prezentul protocol.

în situația nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu sau unităților de învățământ protocolul poate fi denunțat unilateral de către comodant, cu condiția înștiințării comodatarului cu 5 zile înainte.

Art.6.2    - în situația prevăzută la art.6.1 lit.c comodantul este obligat să înștiințeze

comodatarul cu 15 zile înainte.

CAP.VII CLAUZE SPECIALE

Art. 7.1 - Se interzice comodatarului desfășurarea altor activități decât cele precizate în protocol.

Art. 7.2 - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu etc.vor trebui anunțate în termenul limită de 48 ore comodantului.

Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din aceasta.

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 exemplare originale.


COMODANT,


COMODATAR,


Președinte Nowak Gert^udContrasemnează Secretar Nistor Di


in