Hotărârea nr. 351/2011

HOTĂRÂREA NR. 351 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Şcolii cu claslele I-VIII nr. 21 Sibiu şi Şcolii cu clasele I-VIII nr. 25 Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 351

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Școlii cu claslele I-VIII nr. 21 Sibiu și Școlii cu clasele I-VIII nr. 25 Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Analizând raportul nr. 65056/2011 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Prcuniversitar de Stat prin care se propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Școlii cu clasele I-VIII nr. 21 Sibiu și Scolii cu clasele I-VIII nr. 25 Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate, cu prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. (d), alin. (6) lit. (a) pct. 1, art. 45 și art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE :

Arț.l Sc aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Școlii cu clasele I-VIII nr. 21 Sibiu și Scolii cu clasele I-VIII nr. 25 Sibiu, în perioada 01.11.2011 - 01.04.2012.

Art.2 Se aprobă proiectul protocolului din anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Prcuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011

Președinte / Nowak Gertrăud


Contras emnează

Secr itar

Nistor Dorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa 1 la HCL nr.351/2011


PROTOCOL

privind transmiterea dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Școlii cu clasele I-VIII nr. 21 Sibiu și

Scolii cu clasele I-VIII nr. 25 Sibiu

Nr......

încheiat azi........................

CAP. I PĂRȚILE

între:

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Serviciul Public dc Administrare a Unităților dc învățământ Prcuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukcnthal nr.2, având cod fiscal nr. 14392273, cont IBAN RO04 TREZ 5765004X XXOO 0167 deschis la B.N. -Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin D-na Simona Pop - director și D-na Heddi Schiau- director adjunct, în calitate de comodant, pe de o parte

Și

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ȘOIMII SIBIU cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru nr.18, cod fiscal 4406177, tel. 0269/214083, reprezentat prin director loan Domnar, în calitate de comodatar,

s-a încheiat prezentul protocol, în aplicarea prevederilor art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, republicată și HCL nr.

CAP.II OBIECTUL

Art.2.1 Comodantul transmite dreptul de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra:

sălii de sport în suprafață dc 400 mp situată în Sibiu, str. Luptei nr. 27, în incinta Școlii cu clasele I-VIII nr. 21 Sibiu

 • -   sălii de sport în suprafață de 450 mp situată în Sibiu, str. Sibiel nr.6, în incinta Școlii cu clasele LVIII nr. 25 Sibiu.

Art.2.2 - Prcdarea-primirea spaților se face de către reprezentam! unităților dc învățământ și Clubul Sportiv Școlar Șoimii Sibiu, fiind consemnat într-un proces - verbal.

Art. 2.3 - Sala de sport din incinta Școlii cu clasele I-VIII nr. 21 Sibiu și Școlii cu clasele I-VIII nr. 25 Sibiu, va fi folosită în comun de către unitatea de învățământ și Clubul Sportiv Școlar Șoimii Sibiu, după un program stabilit de comun acord.

Art. 2.4 - Spațiul va fi utilizat în scopul desfășurării antrenamentului de tennis de câmp de către membrii Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu respectând programul:

 • -  Școala cu clasele I-VIII nr. 21 Sibiu - marți între orele 16,00-18,00, joi între orele 16,00-18,00, sâmbătă 11,30-15,30, duminică 11,30-15,30.

 • -  Școala cu clasele I-VIII nr. 25 Sibiu - luni între orele 17,30-20,30, miercuri între orele 17,30-20,30, vineri între orele 14,30-16,00, sâmbătă 8,00- 11,00, duminică 8,00-10,00

CAP.III DURATA

Art.3.1. - Dreptul de folosință gratuită asupra sălilor de sport ce fac obiectul prezentului protocol este transmis Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu pentru perioada din 01.11.2011 până în 01.04.2012.

CAP.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. - Comodantul se obligă:

 • a. să predea spațiul în stare corespunzătoare folosinței;

 • b. să asigure folosința spațiului în condițiile prezentului protocol;

 • c. să asigure utilitățile necesare desfășurării activității, în funcție de solicitările comodatarului.

Art.4.2 - Comodatarul se obligă:

 • a. să efectueze plata utilităților lunar pe baza protocolului încheiat între Club Sportiv Școlar Șoimii Sibiu și unitatea de învățământ, conform suprafeței date spre folosință si facturilor de plată; Neplata utilităților timp de 2 luni consecutiv poate duce la încetarea protocolului, fără intervenția instanței.

 • b. să depună toate diligențele pentru ca, prin activitatea desfășurată, să nu deterioreze imobilul. La expirarea protocolului, spațiul va fi predat cel puțin în starea în care a fost primit, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire, eventualele îmbunătățiri revin de drept proprietarului, comodatarul ncavând drept la despăgubiri.

 • c. orice modificare interioară sau exterioară a imobilului se face numai cu acordul scris al comodantului. Cererea de aprobare a modificării însoțită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat. Prin anexele în sensul prezentului protocol se înțeleg: schițe, expertize și alte date necesare analizării cererii.

 • d. să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere a imobilului și a instalațiilor aferente, deteriorările fiind suportate integral de comodatar;

 • e. să nu tulbure liniștea publică ;

 • f. să asigure permanent curățenia în interiorul imobilului și în zona exterioară aferentă, efectuând, dezinfecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico- sanitare;

 • g. să asigure personalul necesar pentru buna desfășurare a activității;

 • h. la data încetării protocolului să elibereze spațiul.

 • i. să respecte normele de protecția muncii și P.S.I.

CAP.V RĂSPUNDEREA

Art.Ș.l-Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor protocolului dă dreptul comodantului la despăgubiri, în condițiile legii.

Art.5.2-Comodatarul nu răspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului folosit datorată forței majore, a cazului fortuit, nici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (comodatarul) are obligația să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

CAP.VI ÎNCETAREA

Art.6.1 - Prezentul protocol încetează în următoarele situații:

 • a. împlinirea termenului stabilit;

 • b. prin acordul părților

 • c. neexecutarca culpabilă a obligațiilor;

 • d. pieirea bunului ce face obiectul prezentului protocol

 • e. nerespcctarea clauzei prevăzută al Cap. II art. 2.3 din prezentul protocol.

în situația nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu sau unităților de învățământ protocolul poate fi denunțat unilateral de către comodant, cu condiția înștiințării comodatarului cu 5 zile înainte.

Art.6.2 - în situația prevăzută la art.6.1 lit.c comodantul este obligat să înștiințeze comodatarul cu 15 zile înainte.

CAP.VII CLAUZE SPECIALE

Art. 7.1 - Se interzice comodatarului desfășurarea altor activități decât cele precizate în protocol.

Art. 7.2 - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu etc.vor trebui anunțate în termenul limită de 48 ore comodantului.

Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din aceasta.

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 exemplare originale.

COMODANT,


COMODATAR

Președinte

Nowak Gertraud


Contrasemnează

Secretar

Nistor nbrin