Hotărârea nr. 35/2011

HOTĂRÂREA NR.35 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.35

privind aprobarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3883/2011, prin care Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu propune aprobarea organigramei și a statului de funcții propriu,

Având în vedere adresa nr. 1953183/18.01.2011 a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date precum și adresa nr. 871318/18.01.2011 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prin care se acordă aviz favorabil privind funcțiile publice din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art.4, alin.3 din Legea nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, ale O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 107 alin.l din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.01.2011, se aprobă organigrama și statul de funcții la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr.I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă anexele nr. 1 și 2 la 1I.C.L. nr. 257/29.07.2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu.

Art.3. Directorul executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein

(MM bC&UÎ


Contrasemnează

Secre ipr

stor


Dorin Ni:

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.J)la HCL nr. "dC


Z20I1


ORGANIGRAMA

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI SIBIU

r

DIRECTOR EXECUTIV

COMPARTIMENT

Stare Civilă


Î_H r o

i u

I
Președinte

Klein HansCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA .1!


la Hotărârea Consiliului Local Sibiu


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

i

1

Structura

|

Funcția publică

Gradul profesio nai

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

J

Treapta nrofesio

Nivelul studiilor

Nivelul de salariza

înalt function-nar public

dc condu cere

' de

execuție/ni

vel de

salarizare

de conduce

re

_

de execuție

i

1

!

1

1.

1

Director

executiv

1 '

_

S

1

!

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ                                  _________________________________|

2-

i

Consilier

superior

s

J

3.

1

1

Consilier

asistent

s

________________[

i

4.

i

Consilier

asistent

s

i.

i

5.

Consilier

principal

S

1

6.

Consilier

principal

LȘ___

1

7.

Consilier

principal

s

1

L__L

Consilier

l principal

S

9.1

Consilier

i asistent

s

iq

1

Consilier

’ asistent

u

1

L H

Referent

' principal

Pyl

_

---■

_12

i

l________________________________________________________________________________________________________________________________i

Referent

' superior

M

________________!

COMPARTIMENT CONTABILITATE ,RESURSE-UM ANE, JURIDIC

1

13

Consilier

superior '

S

1

14

i

!_

j

Consilier juridic

asistent

S

15

I

Consilier

asistent

s

1

i

I

SERVICIUL DE EVIDENȚA A PERSOANELOR

16.

- -

Sef serviciu

S

_

“rd

_

Consilier

asistent

s

18.

Consilier

asistent

s

_

19.

Consilier

asistent

s

20.

Consilier

asistent

s

21.

Consilier

asistent

s

22.

Consilier

asistent

' s

--------------------------------------------1

23.

Consilier

asistent

s

1 f

24.

Referent

superior

M

1

25.

Referent

superior

M

_26.

Referent IA

i IA

M

1      27.

i                         _ _

_

1

_

Referent IA

| IA

i M

! NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE

25

' NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

2

| NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

23

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

0

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

_J__i

NR.TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE________

27

Președinte                                                 /

Klein Hans                                        Contrasegfnează

(7/047                                             SeZetar

Nismr Dorin