Hotărârea nr. 349/2011

HOTĂRÂREA NR.349 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu a unui imobil- teren „Cimitirul Eroilor” în suprafaţă de 94.000 mp, “alei betonate şi asfaltate” în suprafaţă de 2461mp proprietatea publică a Municipiului Sibiu, modificarea şi completarea Art.2- Obiectul contractului din Contractul de Administrare nr.32/2009 încheiat între Mun. Sibiu şi Serv. Public Administrarea Cimitirului Mun. Sibiu.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.349

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu a unui imobil- teren „Cimitirul Eroilor” în suprafață de 94.000 mp, “alei betonate și asfaltate” în suprafață de 2461mp proprietatea publică a Municipiului Sibiu, modificarea și completarea Art.2- Obiectul contractului din Contractul de Administrare nr.32/2009 încheiat între Mun. Sibiu și Serv. Public Administrarea Cimitirului Mun. Sibiu.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 64170/2011 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu a unui imobil- teren „Cimitirul Eroilor” în suprafață dc 94.000 mp, “alei betonate și asfaltate” în suprafață de 2461 mp proprietatea publică a Municipiului Sibiu, modificarea și completarea Art.2- Obiectul contractului din Contractul dc Administrare nr.32/2009 încheiat între Mun. Sibiu și Serv. Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art.3 alin.(4) și ale art. 5 alin. (1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul art. 36 alin (2) lit “c” , art. 45 alin. (3), ale art. 120 alin. (1) , art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 , privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l- Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 94.000mp având destinația de “Cimitirul Eroilor” în valoare de 27.942.OOOlei (nr.inv.SAP 8001439), respectiv alei betonate/asfaltate în suprafață de 2461 mp (nr.inv.SAP 1009440) aflate în incinta Cimitirului Eroilor în valoare de 104.500 lei-proprietatea publică a Municipiului Sibiu conform poziției nr. 262 din Anexa nr.2 la HG nr.978/2002- privind atestarea domeniului public al jud.Sibiu, precum și al municipiilor,orașelor și comunelor din județul Sibiu.

Art.2.- Se aprobă modificarea și completarea Art.2-Obiectul contractului din Contractul de Administrare nr.32/2009,care va avea următorul conținut:

„Art.2 - „ Cedarea în administrarea Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu,a imobilclor-tercnuri și construcții proprietatea publică a Mun.Sibiu având destinația dc Cimitir Municipal respectiv Cimitirul Eroilor,identificate după cum urmează:

A*TERENURI:

 • l.CF 8610 Cisnădie,nr.top 4705/2-5100mp.-nr.inv.8001273

 • 2. CF 10199 Cisnădie,nr.top 4705/l/l/l/l/l/l/l/l/2-4000mp.-nr.inv.8001272

 • 3. CF 8732 Cisnădie,nr.top 4705/l/2-4320mp.-nr.inv,8001271

 • 4. CF 10177 Cisnădie,nr.top 4705/l/l/l/l/l/l/l/2-4320mp.-nr.inv.8001274

 • 5. CF 11956 Cisnădie,nr.top 4705/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 -6000mp.-nr.inv.8001269

 • 6. CF 1 1535 Cisnădie,nr.top 4705/l/3/l/2-4300mp.-nr.inv.8001268

 • 7. CF 10169 Cisnădie,nr.top 4705/l/l/l/l/l/l/2-2877mp.-nr.inv.8001270

TOTAL TEREN ACHIZIȚIONAT ÎN ANUL 2009-30.917MP.

 • 8. CF 102897 Sibiu,nr.top 4028/1-3600 mp.

 • 9. CF 102896 Sibiu,nr.top 4026,4027/l-143617mp.

 • 10. CF 102904 Sibiu,nr.top 5553/1-21124 mp.

1 l.CF 102677 Sibiu,nr.top 5553/2/1-64744 mp.

 • 12. CF 102783 Sibiu,nr.top 102783-27190 mp.

 • 13. CF 102617 Sibiu,nr.top 4034/5/1-6475 mp.

 • 14. CF 102675 Sibiu,nr.top 4034/4/1-338 mp.

 • 15. CF 102665 Sibiu,nr.top 4035/5/2-281 mp.

 • 16. CF 102597 Sibiu,nr.top 4032/5/1/2-100 mp.

 • 17. CF 102616 Sibiu,nr.top 4032/4/1-8823 mp.

 • 18. CF 102614 Sibiu,nr.top 4034/5/2-5043 mp.

 • 19. CF 102670 Sibiu.nr.top 4032/5/1/1-13901 mp.

 • 20. CF 102652 Sibiu.nr.top 4033-3094 mp.

 • 21. CF 102673 Sibiu,nr.top 4032/5/2-8024 mp.

 • 22. CF 102617 Sibiu,nr.top 4034/5/1-6475 mp.

 • 23. CF 102598 Sibiu,nr.top 4035/5/1-216 mp.

 • 24. CF 102669 Sibiu,nr.top 4034/5/3-14350 mp.

Suprafața totală a terenurilor cuprinse între poz.8-24 este de 327.395 MP.-inv.80Q1379

 • 25. teren în suprafață totală de 8700mp. conform protocolului de predarc-primire încheiat între S.C.DPC SA și Primăria Mun. Sibiu,înregistrat cu nr.21328/2003,nr.inv.8000158

 • 26. CF 101514 Cisnădie (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.8602) ,top 4700/1/2-teren în suprafață de 2876 mp - nr. inv.8001447

 • 27. CF 101446 Cisnădie, top.101446 în suprafață de 1766 mp - nr. inv.8001539

TOTAL TEREN CU DESTINAȚIA CIMITIR MUNICIPAL (poz.1-27) =371.654 MP.

**28.TEREN ..CIMITIRUL EROILOR” ÎN SUPRAFATĂ DE 94.000 mn - nr.inv.SAP

8001439** în valoare de 27.942.000 lei

B*CONSTRUCTII:

 • 29.clădire administrație,identificată în CF 102783 SB,top 102783,nr.inv. 1004743

 • 30. clădire dc locuit,identificată în CF 102783 SB,top 102783,nr.inv. 1004744

 • 31. camera rece,identificată în CF 102896 SB,top4027/l,nr.inv. 1004745

 • 32. capela,identificată în CF 102896 SB,top4027/l,nr.inv.1004746

 • 33. clopotniță,nr.inv. 1004746

 • 34. împrejmuire cărămidă,nr.inv. 1004748

 • 35. wc cimitir,identificat în CF 102896 SB.top 4027/1,nr.inv. 1004749

 • 36. canalizare cimitir,nr.inv. 1004750

 • 37. împrejuire cu stâlpii de beton,nr.inv. 1004751

 • 38. borne beton ,nr.inv. 1004752

 • 39. garaj auto și magazie,nr.inv. 1004753

 • 40. chioșc,nr.inv. 1004485

 • 41. clădire producție magazine, identificată în CF 102783 SB,top 102783, nr. inv. 1006520

 • 42. piața flori cimitir,nr.inv. 1006563

 • 43. alei beton asfaltic, nr.inv. 1006564

 • 44. rigole betonate cimitir,nr.inv. 1006565

 • 45. podeț de trecere peste rigolă,nr.inv. 1006860

 • 46. platforme beton pentru containere gunoi cimitir,nr.inv. 1006859

**47,”ALEI BETONATE/ASFALTATE” AFLATE ÎN INCINTA CIMITIRULUI EROILOR Î^LSL PRAFAȚĂ DE 2461 mp -nr.inv,SAP I0Q944Q în valoare de 104.500 lei **

C* AMENAJĂRI TERENURI

48.TEREN AMENAJĂRI CIMITIR , nr.inv.SAP 8000157

Art..3- Modificarea cuprinsă la Art.l din prezenta hotărâre va fi realizată prin încheierea unui Act Adițional la Contractul de Administrare nr. 32/2009 încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu.

Art.4. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011

Președinte Nowak Gertraud


Contras ni ncază Secr har Nistor Borin

:ar 'orin