Hotărârea nr. 348/2011

HOTĂRÂREA NR.348 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.73/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare strada Ocnei” şi a cheltuielilor legate de proiect

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.348

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.73/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare strada Ocnei” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2011

Analizând raportul nr.64361/2011 al Biroului pentru proiecte cu finanțare internațională prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.73/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare strada Ocnei” și a cheltuielilor legate de proiect,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b și art.45 din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.73/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare strada Ocnei” și a cheltuielilor legate de proiect, urmând ca articolul 1 al acesteia să aibă următorul cuprins:

„Art. 1. Se aprobă proiectul „Modernizare strada Ocnei” și cheltuielile legate de proiect, astfel:

Valoarea totală a proiectului este de 3.869.650,18 lei cu TVA, structurată după cum urmează:

  • A. Total cheltuieli eligibile: 3.110.794,74 lei din care:

  • - 3.048.578,85 lei - reprezintă valoarea asistenței nerambursabile (98% din totalul cheltuielilor eligibile)

  • - 62.215,89 lei - reprezintă contribuția proprie eligibilă a Municipiului Sibiu (2% din totalul cheltuielilor eligibile)

  • B. Total cheltuieli neeligibile: 758.855,44 lei, din care:

  • - 11.187,26 lei - reprezentând cheltuiala neeligibilă

  • - 747.668,18 lei - reprezentând TVA

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011

Președinte

Nowak Gertrahd


Contrasemnează

Secretar NistorlDorin