Hotărârea nr. 347/2011

HOTĂRÂREA NR. 347 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.77/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare strada 9 Mai” şi a cheltuielilor legate de proiect

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 347

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.77/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare strada 9 Mai” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2011

Analizând raportul nr. 64362/2011 al Biroului pentru proiecte cu finanțare internațională prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.77/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare strada 9 Mai” și a cheltuielilor legate de proiect,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b și art.45 din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.77/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare strada 9 Mai” și a cheltuielilor legate de proiect, urmând ca articolul 1 al acesteia să aibă următorul cuprins:

„Art.l. Se aprobă proiectul „Modernizare strada 9 Mai” și cheltuielile legate de proiect, astfel:

Valoarea totală a proiectului este de 7.284.266,86 lei cu TVA, structurată după cum urmează:

  • A. Total cheltuieli eligibile: 5.572.076,12 lei din care:

  • - 5.460.634,60 lei - reprezintă valoarea asistenței nerambursabile (98% din totalul cheltuielilor eligibile)

  • -  111.441,52 lei - reprezintă contribuția proprie eligibilă a Municipiului Sibiu (2% din totalul cheltuielilor eligibile)

  • B. Total cheltuieli neeligibile: 1.712.190,74 lei, din care:

  • - 303.737,88 lei - reprezentând cheltuiala nceligibilă

  • - 1.408.452,86 lei - reprezentând TVA

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011


Contrasemnează

Secretar

NistorJDorin