Hotărârea nr. 346/2011

HOTĂRÂREA NR.346 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.346

privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Analizând raportul nr. 64814/2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului și a listei de investiții a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și aprobarea rectificării în consecință a listei obiectivelor de investiții a municipiului Sibiu pe anul 2011.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului și a listei de investiții a Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, conform anexelor nr. 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se aprobă rectificarea în consecință a bugetului Grădiniței nr. 19 Sibiu.

Se aprobă rectificarea în consecință a bugetului Grădiniței nr. 33 Sibiu.

Se aprobă rectificarea în consecință a bugetului Grădiniței Frații Grimm Sibiu.

Art.4 Se aprobă drepturile bănești aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de deplasare navetă, în sumă de 618,00 lei.

Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prin diminuarea subvenției cu 40,00 mii lei și virarea de credite de la cheltuieli de capital la bunuri și servicii în sumă de 1,60 mii lei.

Se aprobă rectificarea listei de investiții a Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu conform anexelor nr. 6 și 7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu prin suplimentarea veniturilor proprii cu 1.562,00 mii lei și diminuarea subvenției cu 120,00 mii lei.

Se aprobă rectificarea listei de investiții a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu conform anexelor nr. 8 și 9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public Complex Baia Neptun Sibiu prin suplimentarea veniturilor proprii cu 30,00 mii lei și diminuarea subvenției cu 120,00 mii lei și se aprobă rectificarea în consecință a listei de investiții.

Art.8 Se aprobă rectificarea bugetului Casei de Cultură a Municipiului Sibiu prin diminuarea subvenției cu 587,30 mii lei și aprobarea rectificării în consecință a listei de investiții.

Art.9 Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Sibiu prin diminuarea subvenției cu 352,50 mii lei și se aprobă rectificarea în consecință a listei de investiții.

Art.10 Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu prin diminuarea subvenției cu 1.167,00 mii lei și aprobarea rectificării în consecință a listei de investiții.

Art.ll Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu prin diminuarea subvenției cu 350,00 mii lei și aprobarea rectificării în consecință a listei de investiții.

Art.12 Se aprobă rectificarea bugetului Direcției Fiscale Locale Sibiu prin diminuarea subvenției cu 300,00 mii lei.

Art.13 Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public Poliția Locală Sibiu prin diminuarea subvenției cu 435,90 mii lei.

Art.14 Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu prin diminuarea subvenției cu 270,00 mii lei.

Art.15 Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public Cadastru Sibiu prin diminuarea subvenției cu 105,00 mii lei.

Art.16 Se aprobă rectificarea bugetului Căminului pentru Persoane Vârstnice Sibiu prin diminuare cu 93,00 mii lei, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17 Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu prin diminuare cu 800,00 mii lei, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.18. Primarul Municipiului Sibiu și directorii instituțiilor și serviciilor publice menționate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011

Președinte Nowak Gertr.Contrasemnează Secretar Nisto

orin


SPJITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU


Anexa nr.


/f La HCL


■CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - VENITURI anul 2011

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL VENITURI

00010

18,766.15

1,453.23

20,219.38

6,277.13

0.00

6,277.13

4,614.49

0.00

4.614.49

5,489.67

0.00

5,489.67

2,384.86

1,453.23

3,838.09

2

I. VENITURI CURENTE

0010

17,566.15

1,453.23

19,019.38

5,977.13

0.00

5,977.13

4,314.49

0.00

4,314.49

5,189.67

0.00

5,189.67

2,084.86

1,453.23

3,538.09

3

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

1510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Impozit pe spectacole

151001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

C. VENITURI NEFISCALE

17,566.15

1,453.23

19,019.38

5,977.13

0.00

5,977.13

4,314.49

0.00

4,314.49

5,189.67

0.00

5,189.67

2,084.86

1,453.23

3,538.09

6

C1. VENITURI DIN PROPRIETArE (cod 30.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30.10.50)

3010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Alte venituri din proprietate

301050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+ 35.10+36.10+37.10)

17,566.15

1,453.23

19,019.38

5,977.13

0.00

5,977.13

4,314.49

0.00

4,314.49

5,189.67

0.00

5,189.67

2,084.86

1,453.23

3,538.09

12

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 la 33.10.50)

3310

17,539.15

1,453.23

18,992.38

5,949.13

0.00

5,949.13

4,315.49

0.00

4,315.49

5,189.67

0.00

5,189.67

2,084.86

1,453.23

3.538.09

13

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Venituri din prestări de servicii

331008

293.00

35.00

328.00

72.00

0.00

72.00

61.00

0.00

61.00

80.00

0.00

80.00

80.00

35.00

115.00

15

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Venituri din serbări si spectacole, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Venituri din contractele Încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331021

14,026.03

1,424.55

15,450.58

3,675.80

0.00

3,675.80

3,821.83

0.00

3,821.83

4,816.67

o.oo'

4,816.67

1,711.73

1,424.55

3,136.28

1 Rd'

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Pian rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

21

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate publica alocate de la bugetul de sta;

331030

1,186.00

-6.32

1,179.68

305.87

0.00

305.87

294.00

0.00

294.00

293.00

0.00

293.00

293.13

-6.32

286.81

22

Alte venituri clin prestări de servicii si alte activitati

331050

2,034.12

0.00

2,034.12

1,895.46

0.00

1,895.46

138.66

0.00

138.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

3410

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.501

3510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte venituri

361050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)

3710

27.00

0.00

27.00

28.00

0.00

28.00

-1.00

0.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Donații si sponsorizări

371001

27.00

0.00

27.00

28.00

28.00

-1.00

0.00

-1.00

0.00

0.00

31

Alte transferuri voluntare

371050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod

39.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

33

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

3910

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Venituri din valorificarea unor bunuri ale insti'utiilor publice

391001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

IV. SUBVENȚII (cod 43.10)

1,200.00

0.00

1,200.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

37

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09)

4310

1,200.00

0.00

1,200.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

38

Subvenții pen’ru instituții publice

431009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

• 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

431010

1,200.00

0.00

1,200.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

DUALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU


Anexa nrzz~.. La HCL jȘ.,7 P 7-^t)^


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 66.10. anul 2011

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

Influente

Pian rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim IIE

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

21.694.48

1,453.23

23,147.71

9,205.46

0.00

9,205.46

4,614.49

0.00

4,614.49

5,489.67

0.00

5,489.67

2,384.86

1,453.23

3,838.09

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+5 1+55+57+59)

01

19,608.14

1,453.23

21,061.37

8,019.12

0.00

8,019.12

4,314.49

0.00

4,314.49

5,189.67

0.00

5,189.67

2,084.86

1,453.23

3,538.09

3

TITLUL) CHELTUIELI DE PERSONALfCOD 10.01+10.02+10.03)

10

10,282.13

885.87

11,168.00

3,080.00

0.00

3,080.00

2,991.00

0.00

2,991.00

2,991.00

0.00

2,991.00

1,220.13

885.87

2,106.00

4

Cheltuieli salariale in banifcod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

7,556.75

535.87

8,092.62

2,261.00

0.00

2,261.00

2,217.62

0.00

2,217.62

2,185.00

0.00

2,185.00

893.13

535.87

1,429.00

5

Salarii de baza

100101

5,101.80

325.87

5,427.67

1,500.20

0.00

1,500.20

1,504.97

0.00

1,504.97

1,484.50

0.00

1,484.50

612.13

325.87

938.00

6

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

429.50

50.00

479.50

135.50

0.00

135.50

127.00

0.00

127.00

112.00

0.00

112.00

55.00

50.00

105.00

10

Alte sporuri

100106

1,233.00

50.00

1,283.00

382.30

0.00

382.30

367.70

0.00

367.70

351.00

0.00

351.00

132.00

50.00

182.00

11

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

60.00

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

750.00

40.00

790.00

232.00

0.00

232.00

211.00

0.00

211.00

219.00

0.00

219.00

88.00

40.00

128.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de delegare

100113

5.95

5.00

10.95

1.00

0.00

1.00

0.45

0.00

0.45

3.50

0.00

3.50

1.00

5.00

6.00

18

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Alte drepturi salariale in bani

100130

36.50

5.00

41.50

10.00

0.00

10.00

6.50

0.00

6.50

15.00

o.ool

15.00

5.00

5.00

10.00

22

Cheltuieli salariale in naturafcod 10.02.01 la 10.02.30)

1002

628.38

50.00

678.38

165.00

0.00

165.00

147.38

0.00

147.38

246.00

0.00

246.00

70.00

50.00

120.00

23

Tichete de masa

100201

628.38

50.00

678.38

165.00

0.00

165.00

147.38

0.00

147.38

246.00

0.00

246.00

70.00

50.00

120.00

24

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Contributiițcod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

2,097.00

300.00

2,397.00

654.00

0.00

654.00

626.00

0.00

626.00

560.00

0.00

560.00

257.00

300.00

557.00

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

1,567.00

210.00

1,777.00

489.90

0.00

489.90

466.10

0.00

466.10

423.00

0.00

423.00

188.00

210.00

398.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

31

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

43.00

15.00

58.00

11.85

0.00

11.85

13.15

0.00

13.15

12.00

0.00

12.00

6.00

15.00

21.00

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

380.50

50.00

430.50

116.25

0.00

116.25

111.25

0.00

111.25

106.00

0.00

106.00

47.00

50.00

97.00

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

30.00

10.00

40.00

7.00

0.00

7.00

12.00

0.00

12.00

8.00

0.00

8.00

3.00

10.00

13.00

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

76.50

15.00

91.50

29.00

0.00

29.00

23.50

0.00

23.50

11.00

0.00

11.00

13.00

15.00

28.00

36

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor salariale

100307

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

TITLUL II BUNURI SI

SERVICIIfcod 20.01 la 20.03)

20

9,326.01

567.36

9,893.37

4,939.12

0.00

4,939.12

1,323.49

0.00

1,323.49

2,198.67

0.00

2,198.67

864.73

567.36

1,432.09

38

Bunuri si serviciifcod 20.01.01 la 20.01.30)

2001

1,895.90

97.00

1,992.90

875.96

0.00

875.96

275.11

0.00

275.11

568.83

0.00

568.83

176.00

97.00

273.00

39

Furnituri de birou

200101

58.23

2.00

60.23

25.00

0.00

25.00

10.00

0.00

10.00

18.23

0.00

18.23

5.00

2.00

7.00

40

Materiale pentru curățenie

200102

131.00

4.00

135.00

50.00

0.00

50.00

19.00

0.00

19.00

47.00

0.00

47.00

15.00

4.00

19.00

41

+ncalzit. Iluminat si forța motrica

200103

618.97

40.00

658.97

284.96

0.00

284.96

120.01

0.00

120.01

164.00

0.00

164.00

50.00

40.00

90.00

42

Apa. canal si salubritate

200104

133.50

15.00

148.50

76.00

0.00

76.00

31.50

0.00

31.50

21.00

0.00

21.00

5.00

15.00

20.00

43

Carburanți si lubrefianti

200105

31.50

1.00

32.50

10.00

0.00

10.00

2.50

I0.00

2.50

14.00

0.00

14.00

5.00

1.00

6.00

44

Piese de schimb

200106

7.00

0.00

7.00

3.00

0.00

3.00

1.60

0.00

1.60

1.40

0.00

1.40

1.00

0.00

1.00

45

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

36.30

0.00

36.30

10.00

0.00

10.00

7.30

0.00

7.30

14.00

0.00

14.00

5.00

0.00

5.00

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

378.20

20.00

398.20

194.50

0.00

194.50

26.50

0.00

26.50

117.20

0.00

117.20

40.00

20.00

60.00

48

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

501.20

15.00

516.20

222.50

0.00

222.50

56.70

0.00

56.70

172.00

0.00

172.00

50.00

15.00

65.00

49

Reparații curente

2002

2,038.42

10.00

2,048.42

1,303.00

0.00

1,303.00

115.42

0.00

115.42

400.00

0.00

400.00

220.00

10.00

230.00

50

Hranațcod 20.03.01+20.03.02)

2003

368.00

35.00

403.00

266.64

0.00

266.64

38.36

0.00

38.36

53.00

0.00

53.00

10.00

35.00

45.00

51

Hrana pentru oameni

200301

368.00

35.00

403.00

266.64

0.00

266.64

38.36

0.00

38.36

53.00

0.00

53.00

10.00

35.00

45.00

52

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Medicamente si materiale sanitarețcod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

4,396.67

362.36

4,759.03

2,162.52

0.00

2,162.52

813.00

0.00

813.00

1,016.42

0.00

1,016.42

404.73

362.36

767.09

54

Medicamente

200401

2,631.22

195.81

2,827.03

1,106.46

0.00

1,106.46

480.50

0.00

480.50

734.53

0.00

734.53

309.73

195.81

505.54

55

Materiale sanitare

200402

531.00

45.00

576.00

315.00

0.00

315.00

106.00

0.00

106.00

85.00

0.00

85.00

25.00

45.00

70.00

56

Reactivi

200403

1,018.45

96.55

1,115.00

591.06

0.00

591.06

210.50

0.00

210.50

156.89

0.00

156.89

60.00

96.55

156.55

57

Dezinfectant!

200404

216.00

25.00

241.00

150.00

0.00

150.00

16.00

0.00

16.00

40.00

0.00

40.00

10.00

25.00

35.00

58

Bunuri de natura obiectelor de inventarfcod 20.05.01 la 20.05.30)

2005

195.20

20.00

215.20

105.00

0.00

105.00

11.20

0.00

11.20

59.00

0.00

59.00

20.00

20.00

40.00

59

Uniforme si echipament

200501

68.50

5.00

73.50

45.00

0.00

45.00

5.50

0.00

5.50

13.00

0.00

13.00

5.00

5.00

10.00

60

Lenjerie si accesorii de pat

200503

30.10

5.00

35.10

10.00

0.00

10.00

2.10

0.00

2.10

13.00

0.00

13.00

5.00

5.00

10.00

61

Alte obiecte de inventar

200530

96.60

10.00

106.60

50.00

0.00

50.00

3.60

0.00

3.60

33.00

0.00

33.00

10.00

10.00

20.00

62

Deplasări, detasari, transferări

2006

12.82

2.00

14.82

2.00

0.00

2.00

5.40

0.00

5.40

4.42

0.00

4.42

1.00

2.00

3.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

63

Deplasați interne, detasari, transferări

200601

12.82

2.00

14.82

2.00

0.00

2.00

5.40

0.00

5.40

4.42

0.00

4.42

1.00

2.00

3.00

64

Deplasați tn străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Materiale de laborator

2009

222.00

25.00

247.00

100.00

0.00

100.00

40.00

0.00

40.00

62.00

0.00

62.00

20.00

25.00

45.00

66

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Pregătire profesionala

2013

20.50

3.00

23.50

10.00

0.00

10.00

6.00

0.00

6.00

3.50

0.00

3.50

1.00

3.00

4.00

70

Protecția muncii

2014

26.50

3.00

29.50

14.00

0.00

14.00

4.00

0.00

4.00

6.50

0.00

6.50

2.00

3.00

5.00

71

Munitie.furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, tn baza unor convenții sau contracte

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Stabilirtea riscului de tara

202403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Alte cheltuieli(cod 20.30.01 la

20.30.30)

2030

150.00

10.00

160.00

100.00

0.00

100.00

15.00

0.00

15.00

25.00

0.00

25.00

10.00

10.00

20.00

86

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

.91

Fondul presedintelui/Fondul

conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

150.00

10.00

160.00

100.00

0.00

100.00

15.00

0.00

15.00

25.00

0.00

25.00

10.00

10.00

20.00

95

TITLUL III DOBANZIțcod

30.01+30.02+30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente datoriei publice rnterne(cod 30.01.01+30.01.02)

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Dobânzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 ta 30.02.05)

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Alte dobanzițcod 30.03.01 la 30.03.05)

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

108

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

TITLUL IV SUBVENTIIțcod 40.01 la 40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Subvenții pe produse

4001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Subvenții pe activitati

4002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

subv.pt susținerea transp. feroviar public de calatori

4004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Subv ptr transp.de calatori cu metroul

4005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Acțiuni de ecologizare

4006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

117

Valorificarea cenușilor de pirita

4007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Subv.pt dobânzi la credite bancare

4008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119

Plăti către angajatori pt formare profesionala a angajatilor

4009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

Fd.neramburs.pt crearea de noi locuri de munca

4010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121

prime acordate producătorilor agricoli

4011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Subv.pt acordarea primelor de asig.pl factorii de risc din agric.

4012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

stimularea exporturilor

4013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124

susținerea infrastructurii de transport

4014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

sprijinirea producătorilor agricoli

4015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

progr.de conservare sau de închidere a minelor

4016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127

progr.de prot.soc.si integrare socioprofesionala a pers.cu handicap

4017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128

protecție soc in soc minier

4018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

plăti pt stimularea creării de locuri de munca

4019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Subvenții pt compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

4020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

alte subvenții

4030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

TITLUL V FONDURI DE

REZERVAfcod 50.01 la 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Fond de rezerva bugetara la dispoziția guvernului

5001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

fond de intervenție la dispoziția guvernului

5002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (51.01+51.02))

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Transferuri curentețcod 51.01.01 la 51.01.26)

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Finanțare de baza a invatamantului superior

510102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor k

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim li

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

143

Transferuri din Fondul de intervenție_______

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

510113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

147

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale tn situații de extrem

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Programe ptr sanatate

510125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Transf.privind contrib.de asig.soc.de sanat.pt persoanele aflate-n concediu pt creșterea copilului

510126

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

Întreținerea infrastructurii rutiere

510128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151

Transf.privind contrib.de sanat.pt.persoane beneficiare de ajutor social

510131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152

Sprijin financiar la constituirea familiei

510136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pt. finantareaunit.de asistenta medico sociala

510139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (cod.51.02.12)

5102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

510212

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

156

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

157

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

o.oo'

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

158

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

164

Fond Roman de Dezvoltare

Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente 1

Plan rectificat trim IV

166

TITLUL VIII ASISTENTA

SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

167

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

168

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

169

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

171

Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale

570204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

172

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

174

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

176

Suslinerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

178

Sume din activitati sportive

5920

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

179

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

2,086.34

0.00

2,086.34

1,186.34

0.00

1,186.34

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

180

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,086.34

0.00

2,086.34

1,186.34

0.00

1.186.34

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

181

Active fixe

7101

2,086.34

0.00

2,086.34

1,186.34

0.00

1,186.34

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

182

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

183

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

886.34

0.00

886.34

886.34

0.00

886.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

1,200.00

0.00

1,200.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

186

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

189

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

192

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

193

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

194

Rambursări de credite externe garantate si derecte subtmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

196

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Pian inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne Iacale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLU XIV REZERVE.

EXCEDENT/DEFICIT

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Excedent

91.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00!

0.00

Președinte


Nowak Gertr;


Contrasemnează

Secretar

Niș<0r Dorin

Președinte Nowak Ge
Județul Sibiu

Anexa  3 la HCL nr


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Poziției C “Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2011


lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

cheltuieli de investiții

UM

Cantitatea

Valoarea

Plata efectuata

Nr.si data doc.

SUMA

C.II

Dotări independente, din care:

886,340

1

Ascensor pt. alimente

buc

1

52,500

2

Aparat anestezie

buc

1

45,000

3

Pompe de perfuzie

buc

8

36,500

4

Masa chirurgicala

buc

1

165,000

5

Pulsoximetru

buc

7

15,400

6

Aparat pt. detenn. alcoolemiei

buc

1

4,200

7

Lavoar aseptic pt. spalarea mâinilor

buc

1

15,000

8

Robot bucătărie

buc

1

5,000

9

Electrocardiograf

buc

1

7,000

10

Monitor funcții vitale

buc

1

13,800

11

Sonde monitor funcții vitale

buc

2

18,000

12

Ventilator mecanic neonatal

buc

1

10,000

13

Instalație solara

buc

1

95,300

14

Aspirator chirurgical

buc

4

14,000

15

Calculatoare

buc

16

60,000

16

Aparat de hematologie

buc

1

33,300

17

Holtei EKG

buc

1

20,000

18

Compresor pentru aer medical

buc

1

22,000

19

Coagulometru

buc

1

19,500

20

Mașina de spalat instrumentar chirurgical

buc

1

33,200

21

Lupe chirurgicale

set

1

6,500

22

Cazan pt. apa calda si căldură

buc

1

22,200

23

Sistem detectare si alarmare incendii

buc

1

109,440

24

Baie cu ultrasunete

buc

1

5,000

25

Swich pentru rețea intranet

buc

3

8,500

26

Echipament PCR

buc

1

50,000

TOTAL

886340

-

Contrasemnează

r

onn


Secrt

Nistor I

Județul Sibiu

Anexa        la HCL nr. ^4   /2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A UNITĂȚILOR

DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

9

LISTA obiectivelor de investiții pentru anul 2011 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

- lei -

Finanțate din :

din care :

Denumirea obiectivului de investiții

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Cheltuieli totale

2011

Surse proprii

Credite banc.int.

Credite banc.ext.

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

Transferuri de ]a bugetul de stat

Cap.

P1F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total din care :

3210000

3210000

2190000

2190000

2190000

A

Lucrări în continuare

1845320

1845320

825320

825320

825320

B

Lucrări noi

779900

779900

779900

779900

779900

c

Alte cheltuieli de investiții

584780

584780

584780

584780

584780

Din total, desfășurat potrivit clasificației, pe capitole bugetare:

L

Capitol 65.02.

“învățământ”

Total din care:

3210000

3210000

2190000

2190000

2190000

lA

Lucrări în continuare, total, din care:

1845320

1845320

825320

825320

825320

I 1.

Execuție închidere terase la sala de sport de la Liceul de Artă și Colegiul National S.

Brukenthal

490000

490000

90000

90000

90000

*•

Amenajare Școala Emil Cioran în vederea mutării

Grădiniței nr.22

1355320

1355320

735320

735320

735320

1 B

Lucrări noi, total, din care:

779900

779900

779900

779900

779900

FT“

i

|

i

f

PT și execuție amenajare Colegiul Tehnic Textil în vederea extinderii Grădiniței nr.28

95000

95000

95000

95000

95000

2.

Reamenajare bloc alimentar la

Grădinița nr 33

150000

150000

150000

150000

150000

3.

înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Școala nr 2

154000

154000

154000

154000

154000

4.

PT si inlocuire sistem de încălzire pe sobe cu sistem de încălzire centrală la Grădinița nr. 16

133000

133000

133000

133000

133000

5.

PT și execuție amenajare laborator de chimie la Colegiul Național Gh.Lazăr

43900

43900

43900

43900

43900

6.

PT și execuție înlocuire instalație electrică la Școala nr 21

19000

19000

19000

19000

19000

7.

Extindere Colegiul National Pedagogic A.Saguna

110000

110000

110000

110000

110000

8.

Reabilitare sala de sport de la Liceul de Artă și Colegiul National S. Brukenthal

75000

75000

75000

75000

75000

C

Alte cheltuieli de investiții, total, din care:

584780

584780

584780

584780

584780

a.

Achiziții imobile

0

0

0

0

0

b.

Dotări independente

309680

309680

309680

309680

309680

c.

Consolidări. Reparații capitale

248100

248100

248100

248100

248100

1.

înlocuire instalație electrică la

Grădinița nr 43

16000

16000

16000

16000

16000

2.

Reabilitare instalații sanitare la Școala nr 1

111000

111000

111000

111000

111000

3.

Reabilitare Școala Regina Maria

47000

47000

47000

47000

47000

4.

Instalații apă caldă menajeră la Școala Radu Selejan

7000

7000

7000

7000

7000

5.

.Montare mașină de gătit la Grădinița nr 5 și Grădinița Frații

Grimm

7100

7100

7100

7100

7100

6.

Renovare fațadă la Școala cu clasele I-VIII nr.10

60000

60000

60000

60000

60000

d.

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

27000

27000

27000

27000

27000

1.

Expertize tehnice: camera CT la Liceul Ghibu și Sc Radu Selejan, laborator de chimie la Colegiul Național Gh.Lazăr

8000

8000

8000

8000

8000

2.

SF Amenajare Colegiul Tehnic Textil in vederea extinderii Grădiniței nr. 28

9000

9000

9000

9000

9000

3. SF înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Grădinița nr 16


10000


10000


10000


10000


10000


Președinte


Nowak GertraudContrași

Secr/

Nistoi/ Worin


nează


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU


mii lei

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial anual

influențe

F*lan rectificat anual

Plan inițial trim 1

influențe

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim 2

influențe

Plan rectificat trim 2

Plan inițial trim 3

influențe

Plan rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influențe

---Plan--

rectificat trim 4

'nvățămănt - Bunuri și servicii

65.02.20

9,668 48

-57.58

9,610.90

2,562.08

0.00

2,562.08

2,099.00

0.00

2,099.00

2,618.40

0.00

2,618.40

2,389.00

-57.58

2,331 42

'nvățămănt - Cheltuieli de capital

65.02 70

2,130.00

60.00

2,190.00

346.00

0.00

346.00

868.00

0.00

868.00

646.00

0.00

646.00

270.00

60.00

330.00

Autorități executive - Mașini, echipamente și mijloace de transport

51.02.01.03.71.01.02

2,089.00

88.00

2,177.00

400.00

0.00

400.00

350.00

0.00

350.00

1.064.50

0.00

1,064.50

274.50

88.00

362.50

Autorități executive - Alte active fixe

51.02.01.03.71.01.30

1,098 10

-88.00

1,010.10

450.00

0.00

450.00

400.00

0.00

400.00

-192.40

0.00

-192.40

440.50

-88.00

352.50

Alte cheltuieli în domeniile locuințelor -Construcții

70.02.03.30.71 01.01

124.00

61.00

185.00

270.00

0.00

270.00

200.00

0.00

200.00

-356.31

0.00

-356.31

10.31

61.00

71.31

Alte servicii în domeniile locuințelor -Construcții

70.02.50.71.01.01

14,561.10

6,715.50

21,276.60

5,050.00

0.00

5.050.00

4,571.00

0.00

4,571.00

1,118.10

0.00

1,118.10

3.822.00

6,715.50

10,537.50

Alte servicii în domeniile locuințelor -Alte active fixe

70.02.50.71.01.30

6,093.20

60.00

6,153.20

223.00

0.00

223.00

5,156.00

0.00

5.156 00

514.20

0.00

514.20

200.00

60.00

260.00

Srumuri și poduri - Construcții

84.02.03.01.71.01.01

1,608.00

-350.40

1.257.60

500.00

0.00

500 00

800.00

0.00

800.00

-372.00

0.00

-372.00

680.00

-350.40

329 60

Străzi - Construcții

84.02.03.03.71.01.01

31,997.79

-3,002.40

28,995.39

13.500.00

0.00

13.500.00

4.380.00

0.00

4,380 00

5,544.40

0.00

5,544.40

8,573.39

-3,002.40

5,570.99

Alte servicii în domeniile locuințelor -rransferuri pentru instituții publice

70.02.50.51.01 01

7,114.80

-1,840.00

5,274.80

2,051.00

0.00

2,051.00

2.090.00

0.00

2,090.00

1.403.50

0.00

1,403.50

1,570.30

-1,840.00

-269.70

Alte servicii în domeniile locuințelor -Alte transferuri de capital către nstituții publice

70.02.50.51.02.29

132.00

-17.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132 00

0.00

132.00

0.00

-17.00

-17.00

Servicii publice comunitare de evidența persoanelor - Transferuri lentru instituții publice

54.02.10.51.01.01

815 25

-275.00

540.25

225.00

0.00

225.00

225.00

0.00

225.00

147.50

0.00

147.50

217.75

-27500

-57.25

Servicii publice comunitare de ividența persoanelor - Alte transferuri ie capital către instituții publice

54.02.10.51.02.29

77.50

-77.50

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

77.50

0.00

77.50

0.00

-77.50

-77.50

^oliție locală - Transferuri pentru nstituții publice

61 02.03.04.51 01.01

4,772.75

-435.90

4,336.85

1,350.00

0.00

1.350.00

1,320.00

0.00

1,320.00

788.85

0.00

788.85

1,313.90

-435.90

878.00

nstituții publice de spectacole și '.oncerte - Transferuri pentru instituții iublice

67.02.03 04.51.01.01

12,154.10

-158.40

11,995.70

3,370.00

0.00

3,370.00

4,380.00

0.00

4,380.00

2,117.10

0.00

2,117.10

2,287.00

-158.40

2,128.60

nstituții publice de spectacole și '.oncerte - Alte transferuri de capital :ătre instituții publice

67.02.03.04.51 02.29

278.00

-1.60

276.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

278.00

0.00

278.00

0.00

-1.60

-1 60

Sase de cultură - Transferuri pentru nstituții publice

67.02-03.06.51.01.01

7,752.20

412.70

8,164.90

1.900.00

0.00

1,900.00

2.100.00

0.00

2,100.00

1,471.20

0.00

1,471.20

2,281.00

412.70

2,693.70

Sase de cultură - Alte transferuri de :apital către instituții publice

67.02 03.06.51.02.29

1,000.00

-1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

0.00

750.00

250 00

-1,000.00

-750.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii -Transferuri pentru instituții publice

83.02.03.30.51.01.01

435.00

-105.00

330.00

110.00

0.00

110.00

110.00

0.00

110.00

110.00

0.00

110.00

105.00

-105.00

0.00

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial anual

influențe

-

rectificat

anual

Plan inițial trim 1

influențe

Pian rectificat trim 1

Plan inițial trim 2

influențe

Plan rectificat trim 2

Plan inițial trim 3

influențe

Plan rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influențe

——

rectificat trim 4

Xsistență acordată persoanelor în 'ârstă - Cheltuieli de personal

68.02.04.10

495.00

-63.00

432.00

111.50

0.00

111.50

115.50

0.00

115.50

115.80

0.00

115.80

152.20

-6300

89.20

Asistență acordată persoanelor în 'ârstă - Bunuri și servicii

68.02.04.20

415.00

-30.00

385.00

157.50

0.00

157.50

95.50

0.00

95.50

94.20

0.00

94.20

67.80

-30.00

37.80

Xsistență socială în caz de invaliditate Asistență socială

68.02.05.02.57

6,370.00

-500.00

5,870.00

1.321.00

0.00

1,321.00

1,365.00

0.00

1,365.00

1,515.00

0.00

1,515.00

2.169.00

-500.00

1,669.00

XIte cheltuieli în domeniul asigurărilor ci asistenței sociale - Bunuri și servicii

68.02 50.20

816.00

-300.00

516.00

233.00

0.00

233.00

212.00

0.00

212.00

185.00

0.00

185.00

186.00

-300 00

-114.00

Spitale generale - Transferuri din rugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul cănătății

66 02.06.01 51.02 28

1,200.00

-350.00

850.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

-350.00

-50.00

Străzi - Reparații curente

84.02.03.03.20.02

28,457.25

3.000.09

31,457.25

6,800.00

0.00

6,800.00

10.000.00

0.00

10,000 00

11.341.00

0.00

11,341.00

316 25

3,000.00

3,316.25

XI te cheltuieli în domeniul asigurărilor ci asistenței sociale - Bunuri și servicii

68.02.50.20

50.00

10.65

60.65

13.00

0.00

13.00

13.00

0.00

13.00

13.00

0.00

13.00

11 00

10.65

21.65

Sume alocate din cotele defalcate din mpozitul pe venit pentru echilibrarea răgetelor locale

04.02.04

2,313.44

31.00

2,344.44

635.54

0.00

635.54

547.00

0.00

547.00

547.00

0.00

547.00

583.90

31.00

614.90

Sonații și sponsorizări

37.02.01

39 98

13.07

53.05

7.08

0.00

7.08

0.00

0.00

000

32 90

0.00

32.90

0.00

13.07

13.07

/enituri din valorificarea unor bunuri de instituțiilor publice

39.02.01

8,261.08

94.32

8,355.40

0.00

0.00

0.00

6.383.19

0.00

6,383.19

1,877.89

0.00

1,877.89

0.00

94.32

94.32

/enituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

97.08

89.09

186.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97.08

0.00

97.08

0.00

89.09

89 09

/enituri din vânzarea unor bunuri rparținând domeniului privat al mitățiloradministrativ-teritoriale

39 02.07

53.27

35.05

88.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53.27

0.00

5327

0.00

35.05

35.05

mpozitul pe veniturile din transferul rroprietățifor imobiliare din patrimoniul rersonal

03.02.18

1.639.00

1.000.00

2,639.00

410.00

0.00

410.00

410.00

0.00

410.00

810.00

0.00

810.00

9.00

1.000.00

1,009.00

Sote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

115.830.00

467.54

116,297.54

28,430.00

0.00

28,430.00

32,700.00

0.00

32,700.00

29,700.00

000

29,700.00

25,000.00

467.54

25,467.54

Sume defalcate din TVA pentru inanțarea cheltuielilor descentralizate a nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

11.02.02

60,827.00

231.00

61,058.00

16,527.00

0.00

16,527.00

18.890 00

0.00

18,890.00

14,251.00

0.00

14,251.00

11,159.00

231.00

11,390.00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

1.306.00

100.00

1,406.00

244.00

0.00

244.00

244.00

0.00

244.00

544.00

0.00

544.00

274.00

100.00

374.00

’nvățământ - Cheltuieli de personal

65.02.10

55,966.88

231.00

56,197.88

15,607.44

0.00

15.607.44

17,437.44

0.00

17,437.44

14,343.44

0.00

14,343.44

8,578.56

231.00

8,809.56

Salubritate - Alte bunuri și servicii oentru întreținere și funcționare

74.62.05.01.20.01.30

459.00

74.00

533.00

220.00

000

220.00

5.00

0.00

5.00

150.00

0.00

150.00

84.00

74.00

158.00

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial anual

influențe

Tlan rectificat anual

Plan inițial

trim 1

influențe

Nan rectificat trim 1

Plan inițial trim 2

influențe

—Plan— rectificat trim 2

Plan Inițial trim 3

influențe

---Plan---

rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influențe

---Plan---

rectificat trim 4

'ărsăminte din secțiunea funcționare entru finanțarea secțiunii de ’ezvoltare a bugetului local

37.02.03

-47,667.19

-1,879.14

-49,546.33

-11,303.60

0.00

-11,303.60

-11,013.00

0.00

-11,013.00

-10,077.20

0.00

-10,077.20

-15,273.39

-1,879.14

■17,152.53

'ărsăminte din secțiunea funcționare

37 02.04

47,667.19

1,679.14

49.546.33

11.303.60

0.00

11,303 60

11,013.00

0.00

11,013.00

10,077.20

0.00

10,077.20

15.273.39

1.879.14

17,152.53

PREȘEDINTE,

Nowak Gerțfaud


Județul Sibiu

Anexa (g la HCL nr. ^2/£>/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET « GONG » SIBIU

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2011 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate TEATRULUI PENTRU COPII SI TINERET « GONG « SIBIU

INV.C + M (lei)

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2011

Ca

P

PIF

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finanțate

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

De la bugetul local

Transf. de la bug.de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total, din care:

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

A

Lucrări în continuare

0

0

0

0

0

B

Lucrări noi

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investiții

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

Din total,desfășurat

potrivit clasificatici,

pe capitole bugetare:

Cap.57.03 Cultura, din care:

C

Alte cheltuieli de investiții

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

1..

Achiziții de bunuri, dotări

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

Președinte Nowak Gertraud
Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipinlui Sibiu

Anexa _ la HCL nr-S^^y.

poziției C “Alte cheltuieli de investiții", defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2011


- lei -


Nominalizarea achizițiilor

de bunuri si a altor          U.M. Cantitatea Valoarea


Plăti efectuate


cheltuieli de investiții                                                Nr. si data

documentului Suma


I. Achiziții imobile

1..................


II.Dotari independente BUC


1      6.400,00 lei


1.Consolă lumini cu 24 de canale cu două moduri de presetare SmartfFade 2496

Hl.Consolidari

1.....................

2.....................

IV.Cheltuieli de proiectare


Președinte / Novvak Ger traiul


Contrasemnează


Secr >1

Nistor )


ar i»rin


Județul Sibiu

Anexa---% la hcl nr. G /2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

LISTA obiectivelor de investiții pentru anul 2011 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

Președinte Nowak Gertrâud_____________________________________________________________________________________________________________ - lei-

Finanțate din :

din care :

" 1

Denumirea obiectivului de investiții

Valoare

totală

Valoare totală actualizată

Cheltuieli totale

Surse proprii

Credite banc.int.

Credite banc.ext.

Alte sure constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

Transferuri de la bugetul de stat

Cap.

pir !

1

1

l

_________________________1__________________________

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

“îFi

Total din care :

308.500

308.500

38.500

270.000

270.000

---1

k

Lucrări în continuare

_

!

Lucrări noi

1

Alte cheltuieli de investiții

308.500

308.500

38.500

270.000      270.000

in total, desfășurat potrivit clasificației, pe capitole bugetare:

Capitol.........

fcl                                              5»

Total din care:

308.500

308.500

38.500

270.000

270.000

I

Lucrări în continuare, total, din care:

a.

i

b.

—. i

Lucrări noi,, total, din care:

a.

.....

b.

Alte cheltuieli de investiții, total, din care:

308.500

308.500

38.500

270.000

270.000

1

a.Achiziții imobile

b.Dotări independente

308.500

308.500

38.500

270.000

270.000

Contrasemnează

Secretar

Nisto/Dorin

Județul Sibiu

Anexa 3 la HCL nr.


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

LISTA

poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2011!

(le>)

Nominalizarea achiziților

Plăți efectuate

de bunuri și a altor cheltuieli

U.M

Cantitate

Valoare

Nr. și data Suma

Doc.

TOTAL

308.500

I Achiziții imobile

-

II. Dotări independente

1. Echipament industrial de spalat materiale textile

buc

1

5.400

2. Centrifuga industriala de uscat materiale textile

buc

1

4.600

3 Microfon dynamic wireless

buc

2

0

4. Boxe subwoofer

buc

2

10.863

5. Monitoare de scena

buc

2

3.990

6 .Soft ABLETON LIVE 8

buc

1

1.990

7. Soft ADOBE AUDITION CS5

buc

1

1.890

8. Cablu audio

buc

1

2.394

9. Alimentator

buc

1

12.090

10. Mașina de fum

buc

3

14.081

11. Pupitru (orga) digitala de comanda lumini

buc

1

28.706

12. Unitati de comanda a proiectoarelor

buc

2

11.979

13. Proiectoare

buc

6

21.800

14. Dispozitiv wireless

buc

2

5.982

15. Soft Event Planncr

buc

1

0

16. Casa de valori / safe

buc

1

3.200

17. Sistem video de supraveghere

buc

1

14.225

18.Lentila SUPERSHORT pentru videoproiector

buc

1

14.980

19. Lentila SHORT pentru videoproiector

buc

2

14.690

20. Lampa pentru videoproiector

buc

4

6.590

21. Autovehicul utilitar

buc

1

0

22. Firma”Teatrul național Radu Stanca”

buc

1

0

23. Microfoane fara fir tip lavaliera / headset,

cu accesorii (set) (SENNHEISER)

buc

6

11.600

24.Dimmer lumini (WORK D 40 K/3)

buc

3

15.600

25. Videoproiector multimedia 7000 ANSI

buc

1

23.750

(SANYO PLC-XP200L)

26. Lentile videoproiector

buc

2

9.750

27. Echipament efect sunet

(Behringer DSP 110 Shark Bundle)

buc

1

2.000

28. Placa de sunet (M-Audio Delta 1010 / M-Audio Fast buc

2

4.000

Track Ultra)

29. Electropalan

buc

2

18.000

30. Mașina de acoperit plana cu accesorii (6 foarfeci)

buc

1

5.850

(ST-F007J-W122-356/FHA)

O

31.Proiector cu accesorii

buc

1

38.500

III. Consolidări

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

Președinte / Nowak GertrContrasemnează

Secraar

Nistor Dorin