Hotărârea nr. 344/2011

HOTĂRÂREA NR. 344 privind aprobarea bugetelor rectificate ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011 la Capitolul 6502

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 344

privind aprobarea bugetelor rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2011 la Capitolul 6502

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul nr. 60292/2011 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat propune aprobarea bugetelor rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2011 la Capitolul 6502,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 926/21.09.2011 pentru completarea H.G. 1395/2010 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar pentru anul 2011,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit, b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă redistribuirea creditelor în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu la Capitolul 6502 ÎNVĂȚĂMÂNT conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetele unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu la Capitolul 6502 ÎNVĂȚĂMÂNT conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3. Primarul Municipiului Sibiu și directorul Serviciului Public dc Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011

Președinte


Contrasemnează

Secretar Nistor/ilorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.jț__la H.C.L. nr.'dSV .'2011


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 65 02 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL anul 2011

mii lei

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim

III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

LIC. ARTA

TOTAL CHELTUIELI

1.618.00

565.90

2,183 90

663 03

0.00

663.03

692.58

0.00

692.58

241.12

565.90

807.02

21 27

0.00

21 27

2

CHELTUIELI CURENTE

01

1,618 00

565 90

2,183.90

663.03

0.00

663.03

692.58

0.00

692.58

241.12

565.90

807.02

21.27

0.00

21.27

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,518.40

565 90

2,084.30

630 000

0.00

630.00

665 00

0.00

665.00

223.40

565.90

789.30

0.00

0 00

0.00

COL. NAT. GH. LAZAR

1

TOTAL CHELTUIELI

2,350.90

20.70

2,371.60

743.97

0 00

743.97

93078

0.00

930.78

629 25

20.70

649.95

46 90

0.00

46.90

2

CHELTUIELI CURENTE

01

2,350.90

20.70

2,371.60

743.97

0.00

743.97

930 78

0.00

930 78

629.25

20.70

649 95

46.90

0.00

46 90

3

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,133 40

20 70

2,154.10

673.000

0.00

673.00

871 00

0.00

871 00

589.40

20.70

610.10

0.00

0 00

0.00

GR. SC. -Henri Coanda

1

TOTAL CHELTUIELI

1,254 10

5340

1.307.50

414 13

0.00

414 13

406.01

0.00

406.01

365.02

53.40

418 42

68 94

0.00

68.94

2

CHELTUIELI CURENTE

01

1,254.10

5340

1,307 50

414.13

0 00

414.13

406.01

0.00

406 01

36502

53.40

418 42

68.94

0.00

68 94

3

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,071.60

53.40

1,125.00

352.300

000

352.30

355.00

0.00

355.00

333.80

53.40

387.20

30.50

0.00

30 50

COL. TEHNIC L Cibinium

1

TOTAL CHELTUIELI

1,491.90

40 90

1,532.80

481 41

0.00

481.41

499.88

0.00

499 88

435.05

40.90

475 95

75.56

0.00

75.56

2

CHELTUIELI CURENTE

01

1,491 90

40 90

1,532.80

481.41

0.00

481.41

499.88

0.00

499.88

435 05

40.90

475.95

75 56

0.00

75.56

3

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAI

10

1,313.30

40.90

1,354.20

421.000

0.00

421.00

450.00

0.00

450.00

404.40

40.90

445.30

37.90

0.00

37 90

1 ȘCOALA CU CLASELE l-VIII Nr. 25

TOTAL CHELTUIELI

1,009.80

4.20

1,014.00

344.38

0.00

344 38

360 85

0.00

360.85

277.58

4.20

281.78

26.99

0.00

26 99

CHELTUIELI CURENTE

01

1,009 80

4.20

1,014.00

344 38

0.00

344 38

360.85

0.00

360.85

277.58

4.20

281.78

26.99

0.00

26 99

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

881.60

4 20

885.80

300.900

0.00

300 90

325.00

0 00

325 00

255.70

4 20

25990

0.00

0.00

0.00

1 ȘCOALA CU CLASELE l-VIII

N. lorga

1

TOTAL CHELTUIELI

2,208.90

-109.10

2,099.80

536 08

0.00

536.08

679.77

0 00

679.77

518.22

-109.10

409 12

474.83

0.00

474.83

2

CHELTUIELI CURENTE

01

2,208.90

-109.10

2,099.80

536 08

0.00

536.08

679.77

0.00

679.77

518 22

-109.10

409.12

474.83

0 00

474 83

3

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.102.40

-109.10

1,993.30

500.00

0.00

500 00

650.00

0.00

650.00

500 00

-109.10

390 90

452 40

0.00

452.40

LIC. 0. GHIBU

1

TOTAL CHELTUIELI

1,675.10

-78.00

1,597.10

433.15

0 00

433 15

432.57

0.00

432.57

412 22

-78.00

334.22

397.16

0.00

397'16

.2

CHELTUIELI CURENTE

01

1,675.10

-78 00

1.597.10

433.15

0.00

433 15

432.57

0.00

432.57

412.22

-78.00

334.22

397.16

0.00

397 16

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,537 10

-78.00

1,459.10

386.400

0.00

386.40

394.00

0.00

394.00

388.60

-78.00

310.60

368.10

0.00

368.10

1 COL. ECONOMIC G.

BARITIU

TOTAL CHELTUIELI

2.530.10

-249 00

2,281.10

671.74

0.00

671.74

663.83

0.00

663.83

633.50

-249 00

384.50

561.03

0.00

561 03

CHELTUIELI CURENTE

01

2,530 10

-249 00

2,281 10

671.74

0.00

671.74

663 83

0.00

663.83

63350

-249.00

384.50

561.03

0 00

561 03

TITLUL 1 CHELTUIELI 0E PERSONAL

10

2.318.60

-249.00

2,069.60

600 80

0 00

600 80

605.00

0.00

605 00

596.60

-249.00

347.60

516.20

0.00

516 20

I COL.NATIONAL S.

BRUKENTHAL

1

TOTAL CHELTUIELI

2,156.80

-249.00

1,907.80

641.10

0 00

641.10

555.03

0.00

555 03

526.17

-249.00

277.17

434 50

0.00

434

2

CHELTUIELI CURENTE

01

2.156.80

-249.00

1,907.80

641 10

0 00

641 10

555.03

0.00

555.03

526 17

-249.00

277 17

434.50

000

434.

3

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,983 20

-249.00

1,734.20

583.60

0.00

583.60

507 00

0.00

507.00

495.20

-249 00

246.20

397.40

0.00

397

SPAUIPS CUMULAT

1

TOTAL CHELTUIELI

67,942.82

0.00

67,942.82

18,560.52

0.00

18,560.52

20,448.44

0.00

20,448.44

17,652.84

0.00

17,652.84

11,281.02

0.00

11,281.

2

CHELTUIELI CURENTE

01

65,812.82

0.00

65,812.82

18,214.52

0.00

18,214.52

19,580.44

0.00

19,580.44

17,006.84

0.00

17,006.84

11,011.02

0.00

11,011.

3

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

55,966.88

0.00

55,966.88

15,607.44

0.00

15,607.44

17,437.44

0.00

17,437.44

14,343.44

0.00

14,343.44

8,578.56

0.00

8,578.

Președinte,


Anita Pavel------■

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. la H.C.L. nr. j^tji/2011

Bugetul rectificat al unităților de învățământ la data de 29.09.2011

mii lei

NR.

CRT

UNITATEA ȘCOLARA

Total buget

Din care

Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul II Bunuri și servicii

Titlul X Alte cheltuieli -burse

1

GRĂDINIȚĂ NR. 5

507.10

455.60

51.50

0.00

2

GRĂDINIȚĂ NR. 14

552.60

503.80

48.80

0.00

3

GRĂDINIȚĂ NR. 15

717.00

647.00

70.00

0.00

4

GRĂDINIȚĂ NR. 16

814.40

750.40

64.00

0.00

5

GRĂDINIȚĂ NR. 17

483.40

442.20

41.20

0.00

6

GRĂDINIȚĂ NR. 18

541.50

506.50

35.00

0.00

7

GRĂDINIȚĂ NR. 19

613.76

545.60

68.16

0.00

8

GRĂDINIȚĂ NR. 22

559.30

501.80

57.50

0.00

9

GRĂDINIȚĂ NR. 26

653.60

615.10

38.50

0.00

10

GRĂDINIȚĂ NR. 28

482.90

440.90

42.00

0.00

11

GRĂDINIȚĂ NR. 29

964.30

868.30

96.00

0.00

12

GRĂDINIȚĂ NR. 33

532.43

487.80

44.63

0.00

13

GRĂDINIȚĂ NR. 37

392.20

348.70

43.50

0.00

14

GRĂDINIȚĂ NR. 38

788.40

691.40

97.00

0.00

15

GRĂDINIȚĂ NR. 40

856.23

790.60

65.63

0.00

16

GRADIMTA NR. 41

837.96

755.80

82.16

0.00

17

GRĂDINIȚĂ NR. 42

611.90

549.40

62.50

0.00

18

GRĂDINIȚĂ NR. 43

635.80

562.80

73.00

0.00

22

ȘCOALA NR. 1

997.70

915.90

78.00

3.80

23

ȘCOALA NR. 2

756.10

702.40

53.00

0.70

24

ȘCOALA NR. 4

1380.70

1285.20

95.00

0.50

25

ȘCOALA REGINA MARIA

1373.30

1271.10

100.00

2.20

26

ȘCOALA NIOCOLAE IORGA

2099.80

1993.30

105.00

1.50

27

ȘCOALA NR. 8

852.50

760.00

89.50

3.00

29

ȘCOALA NR. 10

772.70

657.20

110.00

5.50

32

ȘCOALA NR. 13

1508.90

1383.00

120.00

5.90

33

ȘCOALA I. L. CARAGIALE

756.20

684.50

70.00

1.70

34

ȘCOALA RADU SELEJAN

947.30

883.90

63.00

0.40

35

ȘCOALA NR. 18

1054.00

989.00

62.50

2.50

37

ȘCOALA NR. 20________________

1323.70

1171.20

148.00

4.50_

Din care

NR.

CRT

UNITATEA ȘCOLARA

Total buget

Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul II Bunuri și servicii

Titlul X Alte cheltuieli -burse

38

ȘCOALA NR. 21

1081.90

947.40

134.00

0.50

39

ȘCOALA NR. 23

723.20

625.40

96.00

1.80

40

ȘCOALA REGELE FERDINAND

837.60

764.80

71.00

1.80

41

ȘCOALA NR. 25

1014.00

885.80

127.00

1.20

42

GR.SC. INDEPENDENTA

3546.35

3232.95

312.00

1.40

43

LICEUL DE ARTA

2183.90

2084.30

90.00

9.60

44

GR.SC. D.P.BARCIANU

1581.90

1391.40

188.00

2.50

45

COL. TEHNIC IND ALIMENTARA

2674.11

2275.45

390.00

8.66

46

GR.SC. A. IANCU

1137.60

1004.50

132.00

1.10

47

COL. NATIONAL S. BRUKENTHAL

1907.80

1734.20

156.00

17.60

49

GR. SC. CONSTR. ARHITECTURA CAROLI

1452.00

1152.00

300.00

0.00

50

GR. SC. ENERGETIC

1791.50

1522.50

265.00

4.00

51

LIC. 0. GHIBU

1597.10

1459.10

136.00

2.00

52

COL. NATIONAL 0. GOGA

3749.30

3471.30

255.00

23.00

53

COL. NATIONAL GH. LAZAR

2371.60

2154.10

183.00

34.50

54

GR. SC. ECONOMIC G. BARITIU

2281.10

2069.60

200.00

11.50

55

GR. SC. HENRI COANDA

1307.50

1125.00

180.00

2.50

56

LIC. C. NOICA

1625.30

1480.80

135.00

9.50

57

COL. NATIONAL PEDAGOGIC

1921.30

1677.80

235.00

8.50

58

COL. TEHNIC CIBINIUM

1491.90

1354.20

175.00

3.60

TOTAL

61685.54

55573.00

5935.08

177.46

Președinte, Anita Parei—Contrasemnează Secretar Dorinmistor