Hotărârea nr. 343/2011

HOTĂRÂREA NR.343 privind stabilirea preţului local al energiei termice facturate populaţiei (Consultați și HCL NR. 30/2012)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.343

privind stabilirea prețului local al energiei termice facturate populației

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul nr. 59835/2011 prin care Direcția Economică propune stabilirea prețului local pentru energia termică facturată populației,

Văzând raportul Comisiei de sudii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.3 alin.2 din O.U.G. nr. 69/2011,

In temeiul art. 36 alin.(2) lit “d”, alin.(6) lit. “a” pct.14 și ale art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată , cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Prețul local al energiei termice facturată populației începând cu data de 01.10.2011 este de 265,34 lei/Gcal.

Art.2. Subvenția care se plătește de către Consiliul Local reprezintă diferență între prețul de producție, furnizare și distribuție și prețul local de facturare al energiei termice furnizate populației în lei/Gcal, inclusiv TVA, începând cu data de 01.10.2011.

Art.3. Directorii societăților operatoare S.C. Energie Termică S.A. și S.C. Energosib S.R.L. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011.


Cont


semnează licretar Ni|i’ or Dorin