Hotărârea nr. 342/2011

HOTĂRÂREA NR.342 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil – teren, destinat extinderii drumului, situat la intersecţia dintre str. Distribuţiei şi str C. Turnişorului, din partea S.C. Boema S.R.L. Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.342

privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donației unui imobil - teren, destinat extinderii drumului, situat Ia intersecția dintre str. Distribuției și str C. Turnișorului, din partea S.C. Boema S.R.L. Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 60127/2011, privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donației unui imobil - teren, destinat extinderii drumului, situat la intersecția dintre str. Distribuției și str C. Turnișorului, din partea S.C. Boema S.R.L. Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de sudii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 7 lit. .”d ” din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. art. 800 și următoarele din Cod Civil,

în temeiul prevederilor art. 36, aiin.(l), art. 121 alin. (3), și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acceptă donația imobilului - teren, din partea S.C. Boema S.R.L. Sibiu, cu sediul în str. Calea Turnișorului nr.59, ce va avea destinația de extindere drum, situat la intersecția dintre str. Distribuției și str. C. Turnișorului, identificat - conform documentației de dezlipire înregistrată cu nr. 51580/08.09.2011 și recepționată de către OCPI Sibiu în 21.09.2011, după cum urmează:

- nr. cadastral 113487, nr. top vechi 1959/2/1/3/1/2 - teren de construcții în suprafață de 27 mp.

încheierea actului autentic privind donația se va efectua ulterior operării documentației de dezlipire la biroul dc carte funciară.

Art.2. Cheltuielile necesare pentru întocmirea formalităților privind încheierea actului autentic ce urmează a materializa transferul dreptului real, având in vedere caracterul gratuit al actului translativ de proprietate vor fi suportate de către donator, S.C. Boema S.R.L. Sibiu, cu sediul în str.C. Turnișorului nr.59.

Art.3. Predarea - primirea imobilului-teren menționat la pct. 1 se va realiza numai după dezafectarea terenului de către donator.

Art.4. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții, situat în Sibiu, la intersecția dintre str. Distribuției cu str. C. Turnișorului identificat cu nr. cadastral 113487, nr. top vechi 1959/2/1/3/1/2, în suprafață de 27 mp.

Art.5. Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri, fiind împuternicit să semneze actul de donație în fața notarului public.

Adoptată în Sibiu, la data dc 29.09.2011.Contrase* nează Secretar Niston Dorin