Hotărârea nr. 341/2011

HOTĂRÂREA NR.341 modificarea H.C.L. nr. 37/2003 şi a H.C.L. nr. 175/2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.341

modificarea H.C.L. nr. 37/2003 și a H.C.L. nr. 175/2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.0.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 58995/2011, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 37/2003 și a H.C.L. nr. 175/2011,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activităâți sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile art 8 alin.(2), alin.(3) din Legea nr. 152/1998, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, art. 14 alin (8) lit.”d” din H.G. 962/2001, actualizată privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și ale art.59 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aprobă revocarea art.l din H.C.L. nr. 175/2011.

Art.2, Se aprobă modificarea art.3 din H.C.L. nr.37/2003, care va avea următorul conținut:

„ Art.3. La finalizarea lucrărilor, imobilul va fi preluat în administrarea

Municipiului Sibiu, iar locuințele vor fi repartizate de Consiliul Local al municipiului Sibiu, conform legislației în vigoare.”

Art.3. Repartizarea locuințelor pentru tineret, destinate închirierii, situate în Sibiu, str. Independenței nr. 1 A, în baza criteriilor de evaluare adoptate prin H.C.L. nr. 346/2007.

Art.4. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011.


Contrasemnează

Secm tar

Nistoț Dorin