Hotărârea nr. 340/2011

HOTĂRÂREA NR.340 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOC AL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.340

privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 29.09.2011,

Analizând raportul nr. 58672/2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă rectificarea bugetului și a listei dc investiții ale Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului și a listei de investiții a Serviciului Public dc Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, conform anexelor nr. 5, 6 și 7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se aprobă rectificarea în consecință a bugetului Grădiniței nr. 5 Sibiu.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu, conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și rectificarea în consecință a listei obiectivelor de investiții a municipiului Sibiu pe anul 2011.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu și directorii instituțiilor și serviciilor publice menționate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011

4

Președinte

Pavel Anita/

Contrasemnează Secretar

Nistor Porin

L' i

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr 4 la H.C.L nr 3^0 2011

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL CIN VENITURI PROPRII Si SUBVENȚII VENITURI anul 2011

mii tA

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan iniția* trim 1

Influente

Pian rectificat trîm 1

Pian inițial trim

II

Influente

Pian rectificat trim II

Pian inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim Hi

Plan inițial trim

IV

Influente

Plan rectifics h im IV

5

TOTAL VENITURI

000110

2,206.00

100.00

2,306.00

550 00

0.00

550 00

550.00

0.00

550.OC

550 00

O.CO

550.00

556.00

100.00

656.

2

1 VENITURI CURENTE

100.00

0.00

100.00

25 00

0.00

25.00

25 00

0.00

25 00

25 00

O.CO

25.00

25 00

0 00

25

3

T axe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

1510

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

O.OC

0 00

0 .00

0.

4

Impozit p* spectacole

151001

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.

5

C VENITURI NEFISCALE

0012

100.00

0 06

100.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

25 00

C.CO

25.00

25.0C

0.00

25

6

C' VENITURI 9IN PROPRIETATE (cod 30.10)

0 00

0.00

0.00

C 00

0 00

coo

0.00

0 00

0 00

OOO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.

7

Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30 10 50)

3010

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

ooo

0.00

0.00

0

0

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

0

9

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.co

0 00

0.00

0

10

Alte venituri din proprietate

30105C

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

o.co

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 •

11

C2 VANZARl DE BUNURi SI SERVICII (cod 33.10+34.10+ 35.10+36.10+37.10)

100.00

0 00

100.00

25 00

000

25 00

25.00

0.00

25.00

25.00

ooo

25.00

25.00

0.00

25?

12

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33 10 05 ia 33.10.50)

3310

100.00

0 00

100.00

25.00

0 00

25 00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25 •

13

Taxe si alte venituri in invatamanl

331005

0.00

0 00

o.co

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

0.00

0.00

O.CO

0 00

0.00

0?

14

Venituri din p-es-ari de servicii

331008

0 00

0.00

o.co

O.CO

0 00

0.00

0.00

0 00

C 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0?

15

Contribuția de întreținere a pe.'soar.eicr asistate

331013

0 00

0 00

0.00

ooo

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0?

16

Conlnbuiia elevilor s; sludentiEcr pentru internate, cămine si cantine

331014

0.00

0 00

000

coc

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0 00

o.i

17

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

100.00

0 00

100.00

25 00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25 00

25 00

0 00

nt <

18

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331017

0.00

0.00

0.00

COC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Venituri din serbări si spectacole, manifestări cuflurale, artistice si sportive

331019

0.00

C.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

0.00

0

20

Venitur din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331021

0.00

0 00

o.co

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.CO

COC

0.00

o.oc

0 00

ooo

21

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

0.00

0 00

0.00

o.oc

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

o.co

0.00

o.co

0.00

Cl

o 9

Venilun din laxe administrative, eliberări permise (cod 34 10.50)

3410

0.00

0 00

0.00

coc

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

o.oc

o.oc

r..

23

Alte venituri din taxe administrative, eliberări oeriruse

341050

0.00

0 00

0 00

coc

0.00

0 00

o.co

o.oc

0 00

0.00

0.00

0 00

C.CO

coo

n r

24

Amenzi. penalHaii si confis-cari (cod 3-5 10.50)

3510

0.00

000

0 06

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

25

Alte amenzi, penahtati si confiscări

351050

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

26

Diverse venituri (cod 36 10.50)

3610

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

coo

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

27

Alte venituri

361050

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

C 00

28

Transferuri voluntare, altele decât subvent iie (cod 37.10.01+37.10.50)

3710

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

29

Varsacninîe din secțiunea de funcționare pt finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugeluiui

371003

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

-12.00

0.00

-12.00

12 00

0.00

12 00

0 00

0.00

30

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

-12 00

0 00

-12 00

0 00

0 00

31

II VENITURI DIN CAPITAL (cod 39 10)

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

32

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 +39.10.50)

3910

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

000

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

33

Venit uri din valorificare 2 unor bunuri s'e institijtii’or publice

391001

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

34

Alte venituri dir, valorificarea unor bunuri

391050

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

35

IV SUBVENȚII (cod 43.10)

2,106.00

100 00

2.206 00

525.00

0.00

525 00

525 00

0 00

525 00

525 00

0.00

525 00

531 00

100 00

63

36

Subvenții de ia alte administrații (cod 43 10.09)

4310

2,106.00

100.00

2,206 00

525.00

0 00

525 00

525.00

0.00

525.00

525 00

0.00

525 00

531 OO

100 00

63

37

Subvenții pentru instituții publice

431009

2,094 00

o oo

2,C94 00

525 00

0 00

52500

525 00

0 00

525 00

513.00

0 00

513 00

531 00

0 00

53

38

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii

431019

12.00

100.00

112 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

12.00

0.00

12 00

0 00

100 00

10

Președinte,

Anita Paveljf

Contrase nrtiează, Secretar

DorițiS'istor

Consiliul l ocal al Municipiului Sibiu


<7 '

Anexa          1I.C.L. nr.cȚȚO/2011


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP . 67.10.50 anul 2011

mu !&•

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial

trim IV

Influente

Plan rectifica trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

2,206.00

100.00

2,306.00

550 00

0.00

55000

550 00

000

550 00

550 00

0.00

550 00

556 00

100 00

656 i

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+5 1+55+57+59)

01

2,194 00

000

2,194 00

55000

0.00

550.00

538 00

0 00

538 00

550 00

0 00

550 00

556 00

0 00

556 i

3

TITLUL I CHELTUIELI OE PERSONALfCOD 10.01+10.02+10.03)

10

779.00

0 00

779 00

193 00

0 00

193 00

193.00

0 00

193.00

193 00

000

193 00

200 00

0 00

200.1

4

Cheltuieli salariate in banițcod 10 01 01 la 10.01.30)

1001

615 00

0 00

61 5.00

152 00

0.00

152.00

152 00

0 00

152.00

152 00

0.00

i 52 00

159 00

0.00

1591

5

Salarii de baia

100101

595 30

0.00

595 30

147.00

0 00

147 00

147.00

0 00

147.00

147.00

0 00

147.00

154 30

000

154 :

6

Salarii de merit

100102

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

O.(

7

Indemnizație de conducere

100103

0 00

000

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 1

8

Spor de vechime

100104

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 (

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

1.20

0.00

1.20

0.40

0.00

0.40

0.40

0 00

0 40

0 40

0.00

0 40

0.00

0 00

0 (

10

Alte sporuri

100106

5 50

0.00

5 50

1 50

0.00

1 50

1.35

0.00

1.35

1.35

0.00

1.35

1 30

0 00

1 v

11

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0(

12

Fond de premii

100108

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 (

13

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 c

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 (

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 (

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 c

17

Indemnizații de delegare

100113

2.00

000

2 00

0 50

0.00

0 50

0.50

0 00

0 50

0 50

0 00

0.50

0.50

0 00

0.5

18

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 C

19

Alocații pir. transportul la si de la locul de munca

100115

000

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 c

20

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 c

21

Alte drepturi salariale in bani

100130

11 00

0.00

11.00

2 60

0 00

2.60

2.75

0.00

2 75

2.75

0 00

2 75

2.90

0.00

2.9

22

Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.01 ia 10.02.30)

1002

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

O.C

23

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 C

24

Norme de hrana

100202

0.00

0:00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 0

25

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.0

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

ooo'

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 0

27

Transportul ia si de la locul de munca

100205

0 00

ooo1

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

28

Alte drepturi salanaie in natura

100230

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 0

29

Contributri(cod 10 03.01 la 10 03 05)

1003

164.00

0.00

164.00

41.00

0.00

41 00

41 00

0 00

41.00

41.00

0.00

41 00

41.00

0.00

41 0

30

Contribuții de asigurări sociale de stal

100301

124 90

0.00

124 90

..

31.22

0 00

31.22

31.22

0.00

31.22

31.22

0.00

31.22

31 24

0.00

31.2

Hd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

rectificat anual

Plan iniția!

trim I

Infiuente

rectificat trim I

Plan imt.jl trim II

Influente

r io t

rectificat trim II

Pian inițial trim III

Influente

r

rectificat

trim III

Pian initiai trim IV

Influente

rectificat trim IV

31

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

3.10

0 00

3 10

0 79

0 00

0.79

0.77

0 00

0.77

0.77

0 00

0.77

0 77

0 00

0.77

32

Contribuții de asigurări sociale de sa natale

100303

32.00

0 00

32 00

8 00

0.00

8 00

8 00

0.00

8 00

8 00

0 00

8 00

8 00

OOO

8.00

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca st boli profesionale

100304

1 00

0.00

1 00

0 25

0.00

0.25

0 25

0 00

0 25

0 25

ooo

0.25

0.25

0 00

0 25

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

ooo

0.00

0 00

ooo

0 00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

3.00

0 00

3 00

0 74

0.00

0 74

0 76

0.00

0.76

0.76

ooo

0.76

0 74

0.00

0 74

36

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor salari ale

100307

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

000

000

ooo

0.00

0 00

0.00

0 00

37

TITLUL II BUNURI SI

SERVICIIfcod 20 01 la 20.03)

20

1 41Ș 00

0.00

1.415.00

357 00

0.00

357 qa

345.00

0.00

345 00

OCȚ QQ

0.00

357.00

35GOO

0 00

356 00

38

Bunuri si serviciifcod 20.01.01 la

20.01.30)

2001

1,332 00

0.00

1,332.00

342 00

0.00

342.00

337 00

0 00

337 00

317.00

ooo

317.00

336 00

ooo

336 00

39

Furnituri de birou

200101

2.00

0.00

2 00

0.50

0.00

0.50

0.50

0 00

0.50

0.50

ooo

0.50

0 50

0 00

0 50

40

Materiale pentru curățenie

200102

2.00

0.00

2 00

0 50

0.00

0 50

0 50

0 00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.50

0 00

0 50

41

+ncalzit, Iluminat si forța motrica

200103

190 00

0.00

190 00

120 00

0 00

120 00

40 00

0 00

40.00

20 00

0.00

20.00

10 00

0 00

10 00

42

Apa, canal si salubritate

200104

65 00

0.00

65 00

14 75

0.00

14 75

13.75

0 00

13 75

20.25

ooo

20 25

16.25

0 00

16 25

43

Carburanți si lubrefianti

200105

85 00

0.00

85.00

15 50

0.00

15.50

32 50

0 00

32 50

29 00

ooo

29 00

800

0 00

8 00

44

Piese de schimb

200106

10 00

0.00

10 00

2 50

0.00

2.50

1.50

0 00

1 50

3.50

0.00

3.50

2 50

0.00

2 50

45

T ransport

200107

000

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

ooo

OOO

46

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

12.00

0 00

12 00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3 00

3.00

ooo

3 00

3 00

ooo

3 00

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

543.00

0.00

543 00

73.25

0 00

73.25

125.25

0.00

125.25

140.25

0.00

140 25

204 25

0 00

204 25

48

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

423.00

0 00

423 00

112.00

0 00

112.00

120 00

0.00

120.00

100.00

0.00

100.00

91 00

0 00

91 00

49

Reparații curente

2002

20.00

0 00

20 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

2.00

0.00

2 00

18 00

0.00

18 00

50

Hranajcod 20.03.01 +20.03.02)

2003

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

51

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

ooo

0 00

52

Hrana pentru animale

200302

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo1

000

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

ooo1

OOO

53

Medicamente si materiale sanitarei cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

0 00

0.00

0.00

0.00

000

coo

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

ooo

000

ooo

OOO

54

Medicamente

200401

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

000

0 00

0.00

ooo

0.00

ooo

0 00

55

Materiale sanitare

200402

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

ooo1

0.00

ooo

0 00

0.00

0 00

56

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

0 00

57

Dezinfectant!

200404

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

000

0 00

ooo

0.00

ooo

ooo

OOO

58

Bunuri de natura obiectelor de inventarfcod 20.05.01 la 20.05.30)

2005

8 00

0 00

8 00

3.00

0 00

3.00

4.00

0 00

4 00

1 00

. ooo

1 00

ooo

0.00

ooo

59

Uniforme si echipament

200501

2.00

0.00

2 00

0.00

0.00

0 00

2 00

0 00

2 00

0.00

ooo

0.00

ooo

0.00

ooo

60

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

ooo

61

Alte obiecte de inventar

200530

6.00

0.00

6.00

3.00

0.00

3 00

2 00

0.00

2 00

1.00

0.00

1 00

ooo

0.00

ooo

62

Deplasați, detasari. transferări

2006

4.00

0.00

4.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

4.00

ooo

4.00

ooo

0.00

0 00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

r’îa n rectificat anual

Plan iniția!

trim |

Influente

Pian | rectificat trim I

I

Pian iniția:

trim li

Influente

Pian rectificat trim II

I

Plan iniția!

trim III

1

Influente

Pian, rectificat tnm Hi

Piai. imtial trim IV

Influente

Pian rectificat trim IV

63

Deplasări interne delăsări transferări

200601

1.00

0 00

1.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

1.00

0.00

1 00

0.00

ooo

0 00

64

Deplasau In străinătate

200602

3 00

0.00

3 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

3 00

0.00

3.00

0 00

0.00

0.00

65

Materiale de laborator

2009

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0 00

C 00

66

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

67

Carii, publicații si materiale documentare

2011

2.00

0.00

2 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

2 00

ooo

2 00

OOO

ooo

ooo

63

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

OOO

0.00

ooo

69

Pregătire profesionala

2013

2 00

000

2.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

2.00

0.00

2 00

OOO

0 00

ooo

70

Protecția muncii

2014

12 00

0 00

12.00

2 00

0.00

2.00

4 00

0 00

4.00

6 00

ooo

6 00

0 00

0 00

0.00

71

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

ooo

0.00

ooo

0.00

0.00

ooo

ooo

72

Studii si ceiceiaii

2016

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

o.ou

0.00

o ou

73

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

ooo

0 00

ooo

0.00

0 00

74

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

75

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public locai, tn baza unor convenții sau contracte

2019

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

76

Reabilitare infrastructura progr inundații ptr.autoritali publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

ooo

77

Meteorologie

2021

0 00

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0 00

0.00

000

0.00

ooo

ooo

0.00

ooo

ooo

78

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

ooo

0.00

0 00

ooo

79

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0 00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

ooo

0.00

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorțccd 20.24.01 ta 20.24.03)

2024

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

0 co

ooo

0 00

0 00

81

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturitor externe

202401

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

000

ooo

o.ool

0 00

0.00

ooo

ooo

ooo

82

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

0 oo1

0.00

0.00

83

Stabiiirtea riscului de tara

202403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

ooo

ooo

84

Chelt. judiciare si extrațud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului

2025

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

ooo

ooo

ooo

0 00

ooo

85

Alte cheltuieli(cod 20.30.01 la

20.30.30)

2030

35.00

0.00

35 00

10.00

0.00

10.00

0 00

0 00

0 00

23.00

ooo

23.00

2 00

0 00

2 00

86

Reclama si publicitate

203001

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

ooo

0.00

ooo

87

Protocol si reprezentare

203002

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

ooo

ooo

ooo

0 00

88

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

ooo

ooo

ooo

0.00

ooo

0 00

ooo

89

Chirii

203004

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

000

0 00

0.00

ooo

ooo

0 00

0.00

0.00

ooo

90

Prestări servicii ptr. transmiterea drepturilor

203006

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0 00

ooo

0 00

ooo

~T

Rci

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Pian inițial tnm I

Influente

Plan rectificat trim I

Pian inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Pian rectificat tnm III

Plan inițial trim IV

Influente

Pian rectificat trim IV

91

Fcndui presed»n-elui/Fondul conducătorului institpublice

203007

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

-ondut Primului ministru

203008

0 00

0 00

0 00

0 00

000

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

93

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

35 00

0.00

35 00

10.00

0.00

10 00

0.00

0.00

0.00

23.00

0.00

23.00

2 00

000

2.00

95

TITLUL III DOBANZIfcod

30.01+30.02+30.03)

30

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente datoriei publice inteme(cod 30 01.01+30.01.02)

3001

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

000

000

0.00

0.00

0.00

000

0.00

99

Dobânzi aferente datoriei publice externețcod 30.02.01 la 30.02.05)

3002

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

100

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

101

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

'■02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subi împrumutate

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

103

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

104

Alte dobanzitcod 30 03.01 la 30 03 05)

3003

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

105

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

106

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

107

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

109

Dobânzi :a opeatiunile de leasing

300305

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

1 10

TITLUL IV SUeVENTII(CCd

40 01 la 40 30)

40

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

000

111

Subvenții pe produse

4001

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

112

Subvenții pe activitati

4002

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

C 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

113

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț s> tarif

4003

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

114

subv pt susținerea transp. feroviar public de calator»

4004

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

115

Subvptr transp de calatori cu metroul

4005

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

j 116

Acțiuni de ecoiogtzare

4006

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

r

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Pian rectificat anual

Pian inițial

trim 1

Influente

Plan rectificat trim 1

Pian iniția!

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

117

Valorificarea cenușilor de pirita

4007

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

118

Subv.pt dobânzi ia credite bancare

4008

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

119

Plăti către angajatori pt (ormare profesionala a angajatilor.

4009

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

Fd neramburs.pt crearea de noi locuri de munca

4010

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

121

prime acordate producătorilor agricoli

4011

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

122

Subv pt acordarea primelor de asig p! factorii de risc din agric.

4012

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

stimularea exporturilor

4013

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

124

susținerea infrastructurii de transport

4014

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

sprijinirea producătorilor agricoli

4015

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

progr de conservare sau de închidere a minelor

4016

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

0.00

127

progr de prot.soc.sl integrare socioprofesionala a pers.cu handicap

4017

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0 00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

128

proiecție soc in soc minier

4018

0.00

000

0 00

0 00

0.00

000

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

000

129

plăti pl stimularea creării de locuri de munca

4019

0 00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

130

Subvenții pt compensarea creșterilor r.eprevizionate ale preturilor la combustibili

4020

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

131

alte subvenții

4030

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

132

TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.01 ta 50.04)

50

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

133

Fond de rezerva bugetara la dispoziția guvernului

5001

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

134

fond de intervenție la dispoziția guvernului

5002

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

135

fond de r$zerva bug ;a dispoz autorii.locale

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (51.01+51.02))

51

0 00

000

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

0.00

137

Transferuri curentefcod 51.01.01 la 51 01 26)

5101

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

138

Transferuri către mstitutii publice

510101

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Finanțare de baza a invatamantuiu! superior

510102

0 00

0.00

0 00

o.oc

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

140

Acțiuni de sanatate

510103

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

141

Finanțarea dreptu-ilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

142

Finanțarea aeroporturilor de {interes local

510105

000

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

1

0 00

ocn

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo

0.00

Ix

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Pian rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Pian rectificat trim II

Plan iniția!

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Pian rectificat trim IV

143

Transferuri din Fondul de ntervenlie

510106

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

144

Transferun pentru lucrările de cadastru imobiliar

510113

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

OOO

145

Transferuri cin bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecba copilului

510114

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

000

0.00

146

Transferuri din bugetele iocale pentru instituțiile de asistenta soc-.ala pentru persoanele cu handicap

510115

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

147

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către umtatile administrativ teritoriale tn situații de extrem

510124

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

148

Programe ptr sanatate

510125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

ooo1

000

149

Transf privind contnb.de asig.soc.de sanat pt persoanele aflate-n concediu pt creșterea copilului

510126

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

întreținerea infrastructuri, rutiere

510128

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

ooo

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151

Transf privind contrib.de sanat pt persoane beneficiare de aiutor social

510131

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152

Sprijin financiar ia constituirea familiei

510136

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pt finanțarea unit de asistenta medico sociala

510139

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

ooo

154

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (cod $1.02 12)

5102

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

ooo

155

Transferuri pentru finanțarea investițiilor ta spitale

510212

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

156

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

157

A. Transferuri interne.

5501

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

158

Programe cu finanta'e rambursabila

550103

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

000

ooo

159

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

160

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

161

Programe SAPARO

550110

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

000

000

000

0.00

ooo

162

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capita. de stal

550112

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

ooo

163

Programe de dezvoltare

550113

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

ooo

164

Fond Roman de Dezvoltare

Sociala

550115

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

165

I__

Alte transferuri curente interne

550118

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

ooo

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan iniția!

anual

Influente

Pian rectificat anual

Plan inițial trim 1

influente

’ i

rectificat

trim. 1

Plan inițial trim II

Influente

Pid’l rectificat trim II

Plan iniția!

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

166

TITLUL Vili ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

167

Asigurări sociale

5701

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

168

Ajutoare sociale

5702

000

0.00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

000

0 00

0 00

0 00

000

0.00

0 00

ooo

169

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

170

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0 00

000

0.00

000

0.00

000

0 00

0 00

000

0 00

0.00

0 00

ooo

171

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0 00

0 00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0 00

0 00

0 00

0 00

172

Burse

5901

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

173

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0 00

0 00

0 00

000

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

ooo

174

Asociații si fundații

5911

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

000

0.00

0 00

0 00

0.00

000

ooo

176

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

177

Sume din activitati sportive

5920

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo

178

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 711-72)

70

12 00

100.00

112 00

0.00

000

0 00

12.00

0 00

12 00

0.00

0 00

0.00

ooo

100 00

100 00

179

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

12.00

100.00

112 00

0 00

0 00

0.00

12 00

0 00

12.00

0 00

0 00

0.00

0 oo

100 00

100 00

180

Active fixe

7101

12.00

100.00

112 00

0 00

0.00

0.00

12.00

0 00

12.00

0 00

0 00

0.00

0.00

100 00

100 00

181

Construcții

710101

0.00

74 30

74.30

0 00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

74 30

74 30

182

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

12 00

25.70

37 70

0 00

0.00

0 00

12.00

0.00

12.00

0 00

0 00

0 00

0 00

25.70

25 70

183

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

000

000

0 00

000

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

ooo

184

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0 00

0.00

0 00

000

0 00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

000

0 00

0.00

185

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0.00

186

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

187

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

000

000

0.00

0 00

0 00

000

0 00

ooo1

ooo

188

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0 00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

189

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0 00

0.00

000

000

0 00

0.00

0 00'

0 00

0 00

0.00

10 00

0 00

0 00

0 00

0.00

190

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

191

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

192

Rambursau de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

ooo

193

Rambursări de credite externe garantate si derecte subtmprumutate

810102

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

194

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

ooo

195

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

196

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

000

000

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan iniția!

anual

Influente

rectificat anual

Pian inițial

trim l

influente

i- -an

rectificat

trim 1

Plar itut.

trim 11

Influente

Piaîi rectificat tnm II

Pian iniția!

trim III

Influente

Pian rectificat trim III

Plan Hidiai

trim IV

Influente

Plan rectifica trim IV

197

Rarrb'jrsan de credite interne garantate

810201

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

O.(

198

Diferente de curs aferente datorie, publice interne

810202

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

O.C

199

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0 00

0.00

0.00

000

0 00

0 00

000

0 00

0 00

000

0.00

0 00

0 00

0.00

0 c

200

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.(

201

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral d.n venituri proprii

8003

0.00

000

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

000

0 00

0 00

0 00

0 (

202

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

10.001

0.00

0 00

1000

0 00

0 00

0.00

0 (

203

Aite împrumuturi

8030

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0 (

204

TITLU XIV REZERVE.

EXCEDENT/DEFICiT

90

000

0.00

0 00

000

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0(

205

Excedent

91.01

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

o oo1

0.00

0 00

0 (

Președinte, Anita Pa vei


traseirinează, Seepetar r/i/Xistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

LISTA                                                             -

obiectivelor de investiții pentru anul 2011 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

- lei -

Președinte,

Anita PavelFinanțate din :

din care :

Denumirea obiectivului de investiții

Valoare totală

Valoare totală actualizata

Cheltuieli totale

Su rse proprii

Credite banc.int.

Credite batic.ext.

Alte sure constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

r

i De la

! bugetul local

Transferuri de la bugetul de stat

Cap.

FIE i

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total din care :

112.000

112.000

112.000

112.000

112.000

1

A

Lucrări în continuare

0

0

0

0

0

i

B

Lucrări noi

74.300

74.300

74.300

74.300

74.300

1 c

Alte cheltuieli de investiții

37.700

37.700

37.700

37.700

37.700

! Din total, desfășurat potrivit clasificației, pe capitole bugetare:

1

Capitol 67.10.50

"Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei”

Total din care:

112.000

112.000

112.000

112.000    |

112.000

!

j4

Lucrări în continuare, total, din care:

0

0

0

0

0

. B

Lucrări noi,, total, din care:

74.300

74.300

74.300

74.300

74.300

i Bl

“Realizare branșamente apa parcuri }>

74.300

74.300

74.300

74.300

74.300

C

Alte cheltuieli de investiții, total, din care:

37.700

37.700

37.700

37.700

37.700

a. Dotări independente

37.700

37.700

37.700

_

37.700

37.700

Contrasemjrpăză,

Speofar

Dorin Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr._ Ja H.C.L. nr. Șfe/2011

L I S T A

poziției C “ Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2011


Președinte, Ani ta Pavel


Contrasem nează, Secretar Dorin Nistor

Judelui Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

LISTA

obiectivelor de investiții pentru anul 2011 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

- lei-

Finanțate din :

din care :

1

1

1

Denumirea obiectivului de investiții

Valoare totala

Valoare totală actualizată

Cheltuieli totale

2011

Surse proprii

Credite banc.int.

Credite banc.ext.

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

Transferuri de la bugetul de stat

Cap

PIF

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total din care :

3150000

3150000

2130000

2130000

2130000

A

Lucrări în continuare

1845320

1845320

825320

825320

825320

B

Lucrări noi

779900

779900

779900

779900

779900

C

Alte cheltuieli de investiții

524780

524780

524780

524780

524780

Din total, desfășurat potrivit clasificației, pe capitole bugetare:

Capitol 65.02. “învățământ” Total din care:

3150000

3150000

2130000

2130000

2130000

A

Lucrări în continuare, total, din care:

1845320

1845320

825320

825320

825320

1.

Execuție închidere terase la sala de sport de la Liceul de Artă și Colegiul National S.

Brukenthal

490000

490000

90000

90000

90000

2.

.Amenajare Școala Emil

Cioran în vederea mutării

Grădiniței nr.22

1355320

1355320

735320

735320

735320

B

Lucrări noi, total, din care:

779900

779900

779900

779900

779900

1.

PT și execuție amenajare Colegiul Tehnic Textil în vederea extinderii Grădiniței nr.28

95000

95000

95000

95000

95000

l

2.

Reamenajare bloc alimentar la

Grădinița nr 33

150000

150000

150000

150000

150000

3.

înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Școala nr 2

154000

154000

154000

154000

154000

1

4.

1______

PT si înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu sistem de încălzire centrală la Grădinița nr. 15

133000

133000

133000

:______________________ _

133000

133000 ______________—

J.. _______

1_________

i_______

5.

PT și execuție amenajare laborator de chimie la Colegiul Național Gh.Lazăr

43900

43900

43900

43900

43900

“1      1

!                           =

i

6

PT și execuție înlocuire instalație electrică la Școala nr 2*_____’_____________________________

19000

19000

19000

19000

19000

Extindere Colegiul National

Pedagogic A.Saguna

110000

110000

110000

110000

110000

8.

Reabilitare sala de sport de la Liceul de Artă și Colegiul National S. Brukenthal

75000

75000

75000

75000

75000

C

Alte cheltuieli de investiții, total, din care.

524780

524780

524780

524780

524780

D

Achiziții imobile

o

0

0

0

0

b.

Dotări independente

309680

309680

309680

309680

309680

c

Consolidări. Reparații capitale

188100

188100

188100

188100

188100

Înlocuire instalație electrică la

Grădinița nr 43

16000

16000

16000

16000

16000

2

Reabilitare instalații sanitare la Școala nr 1

111000

111000

111000

111000

111000

3.

Reabilitare Școala Regina Maria

47000

47000

47000

47000

47000

4.

Instalații apă caldă menajeră la Școala Radu Selejan

7000

7000

7000

7000

7000

I 5.

Montare mașină de gătit la Grădinița nr 5 și Grădinița Frații Grimm

7100

7100

7100

7100

7100

d

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitatc și a studiilor dc fezabilitate aferente obiectivului

27000

27000

27000

27000

27000

i

Expertize tehnice: camera CT ia Liceul Ghibu și Sc Radu Selejan, laborator de chimie la Colegiul Național Gh Lazăr

8000

8000

8000

8000

8000

2

SF Amenajare Colegiul Tehnic Textil in vederea extinderii Grădiniței nr. 28

9000

9000

9000

9000

9000

3.

SF înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Grădinița nr 16

10000

10000

10000

10000

10000

__

Președinte, /\nita PavelContraserjjnfează, Sș£jr£tar Doriri Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. P ia II.C'L ■ nr. <3_4o /2011

LISTA

poziției C “ Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2011

- lei-


Președinte,

Anita PavelNominalizarea achizitilor

de bunuri și a altor cheltuieli                       U.M Cantitatea               Valoarea

de investiții

Plăți efectuate

Nr.și             Suma

data doc.

TOTAL                                                      524780

i 1. Achiziții imobile

j II. Dotări independente                                                         309680

1. Mașină de gătit                              buc         4                        33400

| 2. Hotă                                        buc         4                        16900

| 3. Spălător vase                                buc         7                        20100

4. Masă de lucru inox                         buc         3                        6150

1 5. Dulap inox cu uși glisante                    buc         2                         6300

 • 6. Masă rece inox                             buc         2                       10300

 • 7. Pătuț grădiniță                               buc       100                        35000

 • 8. Salteluțe                                    buc       100                         16800

 • 9. Măsuțe                                    buc       20                        5000

 • 10. Scăunele                                 buc      120                        7800

■ 11. Dulapuri                                   but        30                         10400

1 12. Mobilier laborator de chimie                buc         1                        35100

 • 13. CT Ia Școala nr.2                         buc         2                       40000

 • 14. CT la Grădinița nr. 16                       buc         3                        30000

 • 15. Cuptoare electrice cu 5 tăvi                 buc         4                        36430

 • III. Consolidări Reparații capitale                                                  188100

1. înlocuire instalație electrică la Grădinița nr 43                                            16000

2 Reabilitare instalații sanitare la Școala nr 1                                            111000

 • 3. Reabilitare Școala Regina Maria                                                 47000

 • 4. Instalații apă caldă menajeră la Școala Radu Selejan                                  7000

 • 5. Montare mașină de gătit la Grădinița nr.5 și Grădinița Frații Grimm                    7100

 • IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea

studiilor de prefezabilitate și a studiilor de

fezabilitate aferente obiectivului                                                 27000

 • 1. Expertize tehnice: camera CT la Liceul Ghibu și Se Radu Selejan,

laborator de chimie la Colegiul Național Gh.Lazăr                                    8000

 • 2. SF Amenajare Colegiul Tehnic Textil in vederea extinderii Grădiniței 28               9000

 • 3. SF înlocuire sobe cu încălzire centrală la Grădinița nr 16                               10000

Contrasemnează,

Secretar

Dorin Nistor

Judelui Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. A la H.C.L. nr.țfyo '2011


Președinte, Anita Pavelitiii /a/

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial anual

influențe

----Plan----

rectificat anual

Plan inițial

trim 1

influențe

—Pîăn— rectificat trim 1

Plan inițial trim 2

influențe

---Plan---

rectificat

trim 2

Pian inițial trim 3

influențe

---Pî^l---

rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influențe

—PI^T rectifica trim 4

învățământ - Bunuri și servicii

65 02.20

9,686 48

■18.00

9,668 48

2,562.08

0.00

2,562.08

2.099.00

0.00

2,099.00

2,616.40

2.00

2,618.40

2,409.00

-20 00

2.389

învățământ - Cheltuieli de capital

65.02.70

2,110.00

20.00

2,130.00

346 00

0.00

346.00

868.00

0.00

868 00

646.00

0 00

646.00

250.00

20 00

270.

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi baze sportive și de agrement - Alte transferuri de capital către instituții publice

67.02.05 03.51 02.29

197 00

100.00

297 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

197 00

0 00

197.00

0 00

100.00

100

Alte servicii în domeniile locuitelor -Construcții

70 02.56.71 01 Or

15,872.60

-1,311.50

14,561 10

5,050.00

0.00

3,050 00

4,571.00

0.00

4.571.00

2,599.60

• 1.311 50

1.288.10

3,652.00

000

3.652

Alte servicii în domeniile locuitelor -Mașini, echipamente și mijloace de transport

70 02 50 71 01 62

613 00

1.016.30

1,634 30

39 00

0.00

39 00

0.00

0.00

0.00

579.00

1,016 30

1,595 30

0.00

0 00

O.i

Alte servicii în domeniile locuitelor -

Alte active fixe

7Q 02.50.71.01.30

6.098.00

-4 80

6,093.20

223.00

0.00

223.00

5,156 .00

0.00

5,156 00

519 00

-4.80

514 20

200 00

0 00

200.i

Drumuri și poduri - Construcții

84 02 03 01.71.01 01

2,317.00

-709.00

1,608 00

500.00

0 00

500.00

800.00

0.00

800 00

337.00

-709 00

-372.00

680.00

0.00

68C 1

Străzi ■ Construcții

84.02.03.03.71.01.Ol

33,932.79

■1,935.00

31,997.79

13.500.00

0.00

13,500.00

4,380.00

000

4 380.00

10,979 40

■1,935.00

9.044 40

5.073.39

0.00

5.073.

Străzi - Reparații curente

84 02 63 03.20 02

25,157.25

3.300 00

28,457.25

6.800.00

0 00

6,800.00

10,000.00

0.00

10,000.00

8,097.00

3,244.00

11,341 00

260.25

56 00

316 .

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11 02.06

1,274 00

32.00

1,306 00

244.00

0.00

244. OG

244.00

0.00

244 00

544.00

0.00

544.00

242.00

32 00

274.1

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04 02 04

2,189 44

124.00

2,313.44

635.54

0.00

635.54

547.00

000

547.00

547 00

0.00

547.00

459.90

124 00

583.:

Donații și sponsorizări

37 02 01

37 98

2.00

39.98

7.08

0.00

7 08

0.00

0 00

000

30 90

200

3290

0.00

0 00

Ol

Alte venituri

36 02 50

1,658 00

300.00

1,958.00

450.00

0.00

450.00

420.00

0.00

420.00

420 00

300.00

720.00

368.00

0 00

3681

Vărsăminte din secțiunea funcționare pt finanțarea secțiunii de dezvoltare

37 02.03

-50,351 19

2,824.00

-47,527.19

-11,303.60

0.00

-11,303 60

-11,013.00

0.00

-11.013.00

-16,381.20

2.944 00

-13,437.20

-11.653.39

■120 00

■11.773 :

Vărsăminte din secțiunea funcționare

37 02 04

50,351.19

-2,824.00

47,527.19

11,303 60

0.00

11,303.60

11,013.00

0.00

11,013.00

16,381.20

-2,944 00

13,437.20

11,653.39

120 00

11,773 :

Contrasemnează, Secretar

Dorițrdifistor