Hotărârea nr. 34/2011

HOTĂRÂREA NR.34 privind aprobarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.34

privind aprobarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3417/2011, prin care Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu propune aprobarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art.4, alin.3 din Legea nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Începând cu data de 01.01.2011, se aprobă statul de funcții la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Dorin Nistor

Consiliul Loca! ai Municipiului Sibiu

Anexa nr._/_ la HCL nr._^)^_/2011

STAT DE FUNCȚII

al instituției publice Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu Valabil la data dc 01 ianuarie 2011

! Nr

[crt

Nume prenume

Funcția

Grad/tr.

profesională

Nivel studii

Număr

TOTAL

posturi ocupate

Vacante

FUNCȚII DE CONDUCERE

I

Rotam Cornelia

Director

II

S

1

1

r

-

2

Gligorea Adriana

Director adjunct

II

S

1

i

FUNCȚII DE EXECUȚIE

3

Vacant

Inspector de spec.

I

s

1

-

1

4

lanu Rodica

Inspector de spec.

II

s

1

1

-

5

Marton Liliana

Inspector de spec.

11

s

1

1

-

6

Vacant

Referent

IA

M

1

-

1

7

Bîrlea Marja

Magaziner

M;G

1

1

-

8

Blczu Petru

Paznic

1

1

-

9

Mo Ido van loan

Paznic

1

1

-

10

Olteanu Irina

Medic primar

S

1

1

-

11

Badea Gigi Marian

Kinetoterapeut

s

1

1

-

12

Badiu Dclia

Asistent medical pr.

PL

1

1

-

13

Cristea Silvia

Asistent medical pr.

PL

1

1

-

14 .

Pastiu Marioara

Animator socio-educativ pr.

PL

1

1

15

Belascu Ileana

Infirmieră

G

1

I

-

16

Lomnasan Camelia

Infirmieră

G

1

I

-

17

David Elena

Infirmieră

G

1

1

-

18

Mantoiu Ioana

Infirmieră

G

1

1

-

19

Soaita Maria

Infirmieră

G

1

1

-

20

Vacant

Infirmieră

G

1

-

1

21

Delcea Mioara

Îngrijitor

G

l

I

-

22

Vacant

îngrijitor

G

1

-

1

23

Damian Adriana

Spalatoreasa

G

1

1

-

24

Mindroiu Vasilica

Spalatoreasa

G

1

1

-

25

Voina Ilie

Muncitor calificat

III

1

1

-

26

Teusan Vasile

Muncitor calificat

III

1

1

27

Stoia Marja

Muncitor calificat

IV

1

1

28

Fulea Silvia

Muncitor calificat

IV

1

1

-

29

Moldovan Rodica Elena

Muncitor calificat

IV

1

1

-

30

Milea Dumitru

Muncitor calificat

IV

I

1

-

31

Dordea Lucian Marius

Muncitor calificat

IV

1

1

-

32

Avram Rafila

Muncitor necalif.

I

1

1

-

33

Tatu Elena

Muncitor necalif.

I

1

1

-

34

Burja Elena

Muncitor necalif.

I

1

1

-

35

Vacant

Muncitor necalif.

I

1

-

1

TOTAL

3_5__

__30

_.5_

Președinte

Klein Hans

l-i (ÂĂsCrf (yC-Liyi^i

Contrasemnează

Secretar

Nistor! Dorin