Hotărârea nr. 339/2011

HOTĂRÂREA NR.339 privind mandatarea Serviciului Public Poliţie Locală al Municipiului Sibiu pentru a promova în instanţă acţiuni în obligaţia de a face în numele şi pentru Primarul Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.339

privind manda tarea Serviciului Public Poliție Locală al Municipiului Sibiu pentru a promova în instanță acțiuni în obligația de a face în numele și pentru Primarul Municipiului

Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul nr.59061/2011, privind mandatarea Serviciului Public Poliție Locală al Municipiului Sibiu pentru a promova în instanță acțiuni în obligația de a face în numele și pentru Primarul Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 67 alin.l și 2 din Codul de procedură civilă, art. 1532 -1537 din Codul Civil,

în temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă mandatarea Serviciului Public Poliție Locală al Municipiului Sibiu pentru a promova în instanță, în numele și pentru Primarul Municipiului Sibiu, acțiuni având ca obiect obligația de a face, acțiuni ce derivă din procesele verbale de constatare a contravenției încheiate pentru lucrările de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu.

Art.2. Mandatarul va fi citat cu privire la aceste litigii, de către toate instanțele judecătorești, la sediul acestuia din Sibiu, 550024 , B-dul Victoriei nr. 1-3.

Arț.3. Primarul Municipiului Sibiu și directorul Serviciului Public Poliția Locală a Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011.


Contrasem! icază Secret: ir Nistor Dorin